Kontrast

dr Andrzej Walitza

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe, ukończone polsko-francuskie studia doktoranckie oraz studia zagraniczne w London Metropolitan University. 8-mio letni staż pracy w banku komercyjnym w segmencie Corporate Finance, kierowanie zespołem rynków finansowych oraz zarządzanie oddziałami bankowości korporacyjnej. Praca na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie usługowo-produkcyjnej. Świadczenie usług doradczych w segmencie MŚP w zakresie opracowania i wdrażania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji nierentownych obszarów oraz optymalizacji procesów.

Zainteresowania naukowe:

Efektywność sektora finansowego, skuteczność polityki makro i mikro ostrożnościowej, unia bankowa, bankowość spółdzielcza oraz rynek walutowy.

Wybrane publikacje:

Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych. Rys historyczny oraz perspektywy rozwoju, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2015

Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich: Japonia, w: Problemy europejskiej bankowości spółdzielczej w okresie pokryzysowym: wnioski dla Polski pod red: L. Kurkliński, E Miklaszewska, Alterum, Warszawa 2017

Restrukturyzacja banków spółdzielczych w krajach pozaeuropejskich. Doświadczenia z wybranych państw oraz rekomendacje dla polskiego sektora spółdzielczego., Bezpieczny Bank, nr 3 (72), 2018

Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości; Tytuł Monografii: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym,  Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019