Kontrast

Dr Ewa Gorlecka-Łabiak

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka studiów dziennych magisterskich na wydziale Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Firmą, studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse oraz studiów doktoranckich na UEK. Odbyła staże studenckie i absolwenckie w Ministerstwie Finansów (Biuro Ministra) i Narodowym Banku Polskim (Departament Komunikacji Społecznej). Zawodowo przez ponad 12 lat związana była z sektorem bankowym, zajmując się opieką klientów korporacyjnych. Od stycznia 2020 pracownik naukowo-dydaktyczny UEK. Obecnie prowadzić będzie ćwiczenia z Bankowości i wykłady z Międzynarodowych Rynków Nieruchomości (Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego).

W dniu 27 września 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse. Zgodnie z decyzją Rady Wydziału Finansów i Prawa jej rozprawa doktorska pt. „Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych”, przygotowana na Wydziale Finansów i Prawa w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem naukowym dr hab. Anety Kaźmierczyk, prof. UEK, otrzymała wyróżnienie.

Zainteresowania naukowe:

Bankowość hipoteczna, krajowy i zagraniczny rynek listów zastawnych, sytuacja mieszkaniowa i rynek finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (w tym perspektywy rozwoju rynku kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową), innowacje hipoteczne.

Publikacje własne:

Gorlecka- Łabiak E., Uwarunkowania rozwoju banków hipotecznych w Polsce, Monografia, Wydawnictwo Difin (planowany rok wydania 2020).

Gorlecka-Łabiak E, 250 lat listów zastawnych w Europie, Finansowanie Nieruchomości, nr 55, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa, grudzień 2019.

Gorlecka-Łabiak E, Status powiernika w banku hipotecznym jako gwaranta bezpieczeństwa nabywców listów zastawnych (w:) Rutkowska- Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Monografie prawnicze, C.H. Beck, Warszawa, 2017 r.- publikacja pokonferencyjna.

Gorlecka-Łabiak E, Kredyt hipoteczny w CHF w Polsce w kontekście ochrony praw konsumenta usług finansowych, (w:) Jagielska M., Sługocka-Krupa E., Podgórski K. (red.), Ochrona konsumenta na rynku uslug, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016 -publikacja pokonferencyjna.

Gorlecka-Łabiak E., Specyfika dzialania bankow hipotecznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 870, Kraków, 2011.

Gorlecka E.B., Hipoteczny list zastawny jako instrument finansujący działalność banków hipotecznych w Polsce, Prace z zakresu prawa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 802, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.

Gorlecka E.B., Ogólna charakterystyka banków hipotecznych i listów zastawnych w prawie polskim, Prace z zakresu prawa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 725, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.