Kontrast

dr Igor Styn

Doświadczenie zawodowe:

Od 1993 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 1998 r. doktor nauk ekonomicznych. Od 2011 r. starszy wykładowca w Zakładzie Bankowości Katedry Finansów, obecnie Katedrze Bankowości.
Praktyka gospodarcza: doradztwo dla firm w zakresie analizy opłacalności projektów inwestycyjnych (głównie w energetyce przemysłowej), doboru źródeł finansowania, wprowadzania controllingu operacyjnego.

 

Zainteresowania naukowe:

Analiza wartości inwestycji i wycena przedsiębiorstw z sektora energetyki odnawialnej; analiza wpływu wprowadzenia MSSF 9 na sytuację finansową banków; analiza sytuacji ekonomicznej małych instytucji finansowych; ekonomiczna analiza prawa, w szczególności analiza kosztów i korzyści z wprowadzenia aktów prawnych związanych z sektorem energetyki odnawialnej i budownictwa mieszkaniowego.

Zajęcia z zarządzania ryzykiem finansowym i rachunkowości bankowej (w języku polskim) oraz z International Finance, International Finance II i International Finance III (w języku angielskim)

 

Wybrane publikacje:

Banki na rynku pieniężnym (w:) Bank na rynku finansowym (red.) Ewa Miklaszewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-264-1052-9 (współautorstwo z P. Karasiem).

Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (w:) Bank na rynku finansowym (red.) Ewa Miklaszewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-264-1052-9.

Ochrona konsumenta usług bankowych (w:) Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-922099-2-8 (współautorstwo z K. Kochaniak).

Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków (w:) Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-922099-2-8.

Ewolucja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w latach 2006 – 2014 (w:) Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji (pod red. E. Miklaszewskiej), Wydawnictwo UEK, Kraków 2015.

Współautorstwo podręcznika Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa (pod red. P. Chmielnickiego), LexisNexis, Warszawa 2014, ss.143-146, 393-422.

Współautorstwo monografii Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania (pod red. P. Chmielnickiego), Difin, Warszawa 2014, ss. 67-83, 95-97, 104-109, 122-126, 174-176, 213-214, 231-232, 372-376.

Instrumenty pochodne. Problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (red.) Wanda Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 862, strony: 155-166, ISSN: 1898-6447, 2011.

Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, (red.) Stefan Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 172, strony: 448-459, ISSN: 1899-3192, 2011.

Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, (red.) Bogumił Bernaś, Adam Kopiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 158, strony: 862-872, ISSN: 1899-3192, 2011.

Sposoby restrukturyzacji banków. Analiza porównawcza i wnioski na przyszłość, Zeszyty Naukowe, (red.) Stanisław Owsiak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 12, strony: 129-139, ISSN: 1644-8979, 2012.

Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, (red.) Adam Kopiński, Tomasz Słoński, Bożena Ryszawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 271, strony: 355 – 364, ISSN: 1899-3192, 2012.

Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, (red.) Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 306, strony: 397 – 408, ISSN: 1899-3192, 2013.

Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (red.) A. Kopiński, P. Kowalik, Wydawnictwo UEW, Wrocław, 321, s. 156-170, 2013.

Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo UEK, Kraków, 10 (934), s. 159-174, 2014.