Kontrast

dr Krystyna Czepielewska-Kałka

 

Doświadczenie zawodowe:

Dr Krystyna Czepielewska-Kałka ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Produkcji (kierunek Finanse) Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Finansów Międzynarodowych AE w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. R. Domaszewicza.

W 1986 roku, na podstawie rozprawy p.t. “Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945 – 1983”, uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 1998 roku pracuje na stanowisku starszego wykładowcy, obecnie w Katedrze Bankowości.

Zainteresowania naukowo:

Finanse międzynarodowe : tendencje w międzynarodowym systemie walutowym, rynek walutowy, ryzyko walutowe, zarządzanie ryzykiem walutowym, rynek złota, rezerwy walutowe.

Wybrane ostatnie publikacje:

Współpraca gospodarcza Polski z Włochami, (współautor: R.Domaszewicz), “Sprawy Międzynarodowe” 1978.

Rezerwy walutowe a tendencje inflacyjne w gospodarce światowej, AE, ZN, Kraków 1979.

Międzynarodowe stosunki finansowe, (współautorzy: R.Domaszewicz, R.Szewczyk), AE, Kraków 1984.

Rezerwy walutowe krajów kapitalistycznych w latach osiemdziesiątych, AE, ZN, Kraków 1990.

Złoto radzieckie na zachodnich rynkach, “Bank i Kredyt” 1990.

Bank Handlowy w Warszawie SA a rozliczenia z zagranicą, AE, ZN ,Kraków 1991.

Ewolucyjne zmiany francuskiego systemu bankowego, AE, ZN, Kraków 1993.

Transakcje zabezpieczające przed zmianami kursów walutowych na rynku polskim, “Bank” 1997.

O nowy ład finansowy, AE, ZN, Kraków 1998.

E. Drabowski, “Pieniądz międzynarodowy”, PWE, Warszawa 1988. Recenzja w: “Bank i Kredyt” 1989.

Ekspertyzy:

Dla NBP na temat francuskiego systemu bankowego (opracowanie cząstkowe).

Dla Ministerstwa Przekształceń Własnościowych na temat kształtowania się kursu złotego do dolara amerykańskiego i marki niemieckiej (opracowanie cząstkowe).

Dla Huty im.T.Sendzimira na temat zabezpieczenia przed zmianami kursów walut i stóp procentowych emisji euroobligacji  (współautorzy: S.Owsiak , I.Styn).

Promotor nagrodzonych prac magisterskich w ogólnopolskich konkursach:

III miejsce w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., 2005 rok.

Wyróżnienie I stopnia w konkursie organizowanym  przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, 2006 rok.

I miejsce w konkursie organizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, 2009 rok.

Wyróżnienie w IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego , 2011 rok.

I miejsce w konkursie organizowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 2012.