Kontrast

dr Krzysztof Kil

Doświadczenie zawodowe:

Od 2012 roku pracownik w Zakładzie Bankowości, a następnie Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK. Absolwent kierunków Finanse i rachunkowość (specjalność bankowość) oraz Gospodarka i administracja publiczna (specjalność audyt) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Opiekun praktyk studenckich w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego, Członek Komitetu Monitorującego Program Santander Universidades w UEK, członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E oraz sekretarz egzaminu ECB EFCB 3E, sekretarz Kapituły Konkursu Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK, opiekun grup konkursu Banrisk. Jego praca doktorska zdobyła I miejsce w VII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, II miejsce w Konkursie  BFG na najlepsze prace doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej, I miejsce w Konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie oraz II miejsce w organizowanym przez GUS Konkursie na najlepszą pracę  doktorską z zakresu statystyki.

 

Zainteresowania naukowe:

Instytucjonalne, prawne i ekonomiczne determinanty stabilności i bezpieczeństwa oraz efektywności banków, przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Bankowość spółdzielcza, sieć bezpieczeństwa finansowego, ochrona konsumenta usług bankowych w Europie oraz banki centralne jako podmioty polityki pieniężnej.

 

Wybrane publikacje:

Miklaszewska E., Kil K., Idzik M., How the COVID-19 pandemic affects bank risks and returns: Evidence from EU members in Central Eastern and Northern 3 Europe, RISKS, 2021 (open access).

Miklaszewska E., Kil K., Idzik M., Digital transformation in banking: customer preferences, bank attitudes and performance, [w:] Alternative Forms of Finance: Remedies to the Challenges in Capitalism, ed. Panu Kalmi, Routledge 2021 (w druku).

Miklaszewska E., Kil K., Skuteczność rozwiązań i mechanizmów stabilizujących banki systemowo ważne w krajach Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym − próba oceny , “Bank i Kredyt”, nr 50 (2),  2019, s. 173-194.

Kil K., Polityka kredytowa banków spółdzielczych w Polsce w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym [w:] Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznymE. Miklaszewska (red.)Warszawa, Poltext, 2019, s. 117-138.

E. Miklaszewska, M. Folwarski, K. Kil, M. Idzik, Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego, “Bezpieczny Bank”nr 3 (72), 2018, s. 87-101.

Kil K., Wpływ restrykcyjności regulacji nadzorczych na stabilność banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 2 (974), 2018, s. 185-205.

Kil K., Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej, “Bezpieczny Bank”, nr 3 (72), 2018, s. 121-141.

Kil K., Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, Poltext, Warszawa 2018.

Kil K., Miklaszewska E., The Competitive Threats and Strategic Challenges to Polish Cooperative Banks: A Post Crisis Perspective [w:] Institutional Diversity in Banking Small Country, Small Bank Perspectives, E. Miklaszewska (Ed.), Palgrave Macmillan, 2017, s. 121-146.

Miklaszewska E., Kil K., The Impact of 2007-2009 Crisis on the Assessment of Bank Performance: the Evidence from CEE-11 Countries, “Transformations in Business & Economics”, vol. 15, no. 2A (38A), 2016, s. 459-479.

Miklaszewska E., Kil K., Bank-Specific, Macroeconomic or Structural Variables: Which Explains Bank Enterprise Lending?: the Evidence from Transition Countries [w:] Bank Funding, Financial Instruments and Decision-Making in the Banking Industry, eds. S.C. Valverde, P.J. Cuadros Solas, F.R. Fernández. Palgrave Macmillan, New York, 2016, s. 63-94.

Kil K., Ślusarczyk R., Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 451, 2016, s. 162-174.

Kil K., Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, nr 3(4) 2015, s. 5-18.

Folwarski M., Kil K., Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego [w:] Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji; E. Miklaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015, s.223-234.

Miklaszewska E., Kil K., The Impact of the 2008 Crisis on the Banking Sectors of the CEE-11 Countries: Multi Level Performance (MLP) Score as a Synthetic Measure of Bank Risk Adjusted Performance, “Ekonometria”, 2015, nr 4 (50), s. 126-141.

Kil K., Poziom koncentracji a stabilność finansowa sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 2015, nr 110, s. 5–17.

Kil K., Miklaszewska E., Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, 2015, nr 23 t. 2, s. 143-162.

Kil K., Miklaszewska E., The Role of Diversity of Banking Models: Position and Prospects of Polish Cooperative Banks, “Bezpieczny Bank”, 2014, nr 55, s. 50-64.

Kil K., Ślusarczyk R., Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej – ocena implementacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2014, nr 348, s. 124-133.

Kil K., Bezpieczeństwo banków istotnych dla sektora bankowego strefy euro, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wybrane problemy (V), Czekaj J. (red.), Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2014, s. 85-120.

Kil K., Rola polubownego rozwiązywania sporów w polityce ochrony konsumenta usług bankowych w Polsce w perspektywie pokryzysowej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, nr 284, s. 63-80.