Kontrast

dr Michał Boda

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość ze specjalnością Zarządzanie bankiem na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Rachunkowość i controlling ze specjalnością Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca magisterska pt. Wpływ kryzysu finansowego 2007 – 2009 na zarządzanie kapitałem i ryzykiem w instytucjach kredytowych oceniona jako wyróżniająca. Liczne praktyki w instytucjach kredytowych w departamentach skarbu i zarządzania aktywami i pasywami. We wrześniu 2021 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Obecnie asystent w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe:

Funkcjonowanie oraz zarządzanie instytucjami kredytowymi, regulacje bankowe i ich wpływ na sektor bankowy oraz gospodarkę realną. Analiza ryzyka stopy procentowej dla kredytobiorców.

Wybrane publikacje:

Boda M., (2019), Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego – doświadczenia azjatyckie. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 217-233.

Boda M., (2018), Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych, “Bezpieczny Bank”, nr 1 (70), s. 124-145; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb1707.1.pdf

Ciukaj R., Cimer A., Boda M., (2018), Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 128-169.

Jurkowska A., Boda M., (2018), Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 18, s. 11-31; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093

Piskorz P., Boda M., (2018), Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 170-195.

Boda M., (2017), Duże banki spółdzielcze w małym kraju – przykład Finlandii. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 137-150.

Boda M., Ciukaj R., (2017), Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10 (970), s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045