Kontrast

Europejski Certyfikat Bankowca

Informacje podstawowe

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB to inicjatywa European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą 26 głównych bankowych instytucji szkoleniowych w takich krajach w Europie jak: Belgia, Włochy, Malta, Polska, Dania, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Niemcy, Finlandia, Grecja, Słowenia, Cypr, Hiszpania, Holandia, Serbia, Węgry, Szkocja, Portugalia, Irlandia, Francja. Pełna lista członków EBTN tutaj.

W Polsce członkiem EBTN jest Warszawski Instytut Bankowości. Podczas przeprowadzanego egzaminu ECB przedstawiciel WIB potwierdza ważność tego egzaminu w europejskim systemie EFCB. Do końca 2020 r. egzaminy ECB w Polsce zdało 4978 osób.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do Programu i uzyskał wraz z kilkoma szkołami wyższymi certyfikację ZBP do przeprowadzania egzaminów.

Więcej informacji na temat egzaminów w Systemie Standardów na stronie ZBP.

Uwaga! Na stronie ZBP dostępny jest od 22 marca 2017 r. nowy podręcznik, ułatwiający przygotowanie do egzaminu na ECB EFCB 3E – do pobrania   tutaj.

Baza pytań do egzaminu do pobrania   tutaj.

Uwaga! Z dniem 1.06.2019 roku zniesiony został przez ZBP warunek uzyskania 50% punktów w każdym module, pozwalający na pozytywne zaliczenie egzaminu. Oznacza to, że jedynym warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% punktów z całego testu.

 

Korzyści z posiadania Certyfikatu ECB

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECB EFCB 3E w języku angielskim firmowanego przez EBTN-European Banking & Financial Services Training Association Asbl.

Otrzymanie certyfikatu ECB EFCB 3E jest potwierdzeniem posiadania wiedzy z zakresu bankowości i umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca, co zwiększa szanse na rynku pracy.

Certyfikat ECB EFCB 3E jest uznawany w procesach rekrutacyjnych czy podczas ubiegania się o praktykę/staż w instytucjach finansowych.

 

Zasady i terminy egzaminu ECB

Egzamin ma formę testu i składa się 60 pytań jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi.
W egzaminie ECB EFCB 3E osoba zdająca musi uzyskać minimum 60% wszystkich poprawnych odpowiedzi, tzn. 36 punktów.

Czas trwania testu wynosi 90 minut, a wyniki ogłaszane bezpośrednio po egzaminie.

Opłata za egzamin wynosi 650 złotych brutto (w cenie ewentualna poprawka w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu);
Dla uczestników specjalności bankowość przewidziane jest dofinansowanie w ramach projektu Santander Universidades.

Egzaminy w 2022 roku:

25 maja 2022 roku godz. 17:00 (zdalnie – MS Teams);
11 czerwca 2022 roku godz. 17:00 (fizycznie – Kraków).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie do dnia 10 maja 2021 roku (20 maja w przypadku terminu czerwcowego) wpłaty na rachunek Uniwersytetu:  09 2490 0005 0000 4530 8510 4422, jako tytuł przelewu należy podać: Egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca 2022 – imię i nazwisko.
Potwierdzenie przelewu (najlepiej w formie pliku .pdf) należy przesłać na adres mailowy sekretarza Egzaminu: krzysztof.kil@uek.krakow.pl wraz z następującymi danymi:

 • Nazwisko i imię
 • Instytucja (student/pracownik)
 • Adres  korespondencyjny
 • Data urodzenia i miejsce  urodzenia

 

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Programu Santander Universidades (udział w bezpłatnym kursie systematyzującym wiedzę oraz dofinansowanie do opłaty egzaminacyjnej) – szczegółowe informacje: 

https://app.becas-santander.com/pl/program/ecb_uek_2022

Wymogi programowe egzaminu ECB

Zawarte są w opisie wymogów Standardu Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po egzaminie ECB EFCB 3E). Zgodnie z wymogami egzaminu posiadacz certyfikatu powinien posiadać wymienione poniżej umiejętności przyporządkowane do trzech modułów.

 

MODUŁ 1:  SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE (13%)

 • Wyjaśnić gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej (wiedza);
 • Opisać politykę monetarną w Unii Europejskiej (wiedza);
 • Omówić europejską ramę regulacyjną oraz jej wpływ na system bankowy (wiedza);

 

MODUŁ 2:  KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU (60%)

 • Zdefiniować i wyjaśnić specyfikę głównych segmentów klientów i ich potrzeby finansowe (wiedza);
 • Zanalizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz opisać kanały dystrybucji dostępne dla klientów (umiejętność, wiedza);
 • Dopasować odpowiednie produkty i usług bankowe do potrzeb klienta (umiejętność)
 • Zidentyfikować podejrzane czynności i transakcje, a także podjąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w banku (wiedza, umiejętność);
 • Wziąć odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) oraz nastawione na jakość, w ramach swoich zadań zawodowych, pracując samodzielnie lub jako członek zespołu (kompetencja);

 

MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE (27%)

 • Zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie (wiedza);
 • Wyjaśnić proces kredytowy, z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się biznes i ryzyko;
 • Zdefiniować funkcję zgodności (compliance) w banku i działać przestrzegając zasad i procedur obowiązujących w banku (wiedza, umiejętność);
 • Opisać główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z funkcjonowania system audytu wewnętrznego i kontroli w banku (wiedza).

Szczegółowy zakres wymagań dostępny tutaj.

 

Kontakt

Informacji w zakresie egzaminu udzielają pracownicy Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego:

 • dr Krzysztof Kil – krzysztof.kil@uek.krakow.pl (sekretarz egzaminu)
 • prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska i prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski (komitet organizacyjny egzaminu).