Kontrast

mgr Bartłomiej Balawejder

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem ze specjalnością Bankowość zaawansowana w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość ze specjalnością Bankowość i rynki kapitałowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
W latach akademickich 2019/2020 oraz 2020/2021 członek Zarządu Koła Naukowego Bankowości oraz przedstawiciel studentów w Zespole programowo-dydaktycznym ds. kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem. W roku akademickim 2020/2021 Laureat I miejsca w konkursie FinSim Liga Akademicka organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości pod patronatem NBP, BFG oraz BGK.
Obecnie asystent w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe:

Finanse międzynarodowe, zmiany regulacyjne i strategiczne na globalnym rynku bankowym, procesy restrukturyzacji i przymusowej likwidacji banków, zarządzanie instytucjami kredytowymi, bankowość centralna i polityka monetarna.

Wybrane artykuły w czasopismach i monografiach:

Balawejder B., Dankiewicz R., Tomczyk T., Trynchuk V., The impact of the COVID-19 pandemic on the due payments of Polish enterprises from selected industries, „Investment Management and Financial Innovations” 2021, nr 18(2), doi: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.12

Balawejder B., Problemy i wyzwania polskiego systemu emerytalnego na tle wybranych krajów OECD [w:] Między klasycznym a nowoczesnym modelem zabezpieczenia emerytalnego. Przegląd Ubezpieczeń 2020 pod red. M. Cyconia i T. Jedynaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2020, ISBN 978-83-65907-57-8.