Kontrast

prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 1996 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (początkowo Katedra Finansów, obecnie Katedra Bankowości). Praca doktorska nt. „Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego” obroniona na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2004). Członek Rady Nadzorczej Krakowskiej Fabryki Kabli z ramienia KGHM Metale S.A. (1998) oraz BUMAR-FABLOK S.A. i WF PZL-Sędziszów S.A z ramienia Skarbu Państwa (2006-2008). Stypendium AE w Krakowie/Stockholm University dla nauczycieli akademickich (Sztokholm, 2001); staż naukowy w National Chengchi University (Tajpej, 2010); staż naukowy w Grand Valley State University (Seidman College of Business, Grand Rapids, 2018). Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kadencji 2016-2020.

Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie aktywami i pasywami instytucji kredytowych, konsekwencje koncentracji kapitału i liberalizacji przepływów kapitałowych dla sektora finansowego, rynki finansowe, stabilność systemu finansowego i ryzyko systemowe.

Wybrane publikacje:

Otwarta bankowość na rynku amerykańskim – stan obecny i perspektywy [w:] Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, red. E. Miklaszewska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019.

Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.

Organizational Model of Polish Cooperative Banks in the Post-Crisis Regulatory Environment, “Financial and credit activity: problems of theory and practice”, 2018, Vol. 4, No 27.

Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, 2018, no 18 (współautor: M. Boda).

Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce, „Bezpieczny Bank”, 2018, nr 3 (72).

Nowe regulacje w bankowości europejskiej [w:] Europejski rynek usług bankowych, red. E. Miklaszewska, M. Folwarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2018.

The Costs of State Intervention in the EU’s Financial Sector – Lessons from the Global Economic Crisis [w:] Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings, eds. S. Kapounek, V. Kočiš Krůtilová, Mendel University, Brno 2018.

System finansowy w UE i unia bankowa [w:] Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, red. M. Klimontowicz, Związek Banków Polskich, Warszawa 2017.

Ewolucja regulacji europejskich a pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych [w:] Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym: wnioski dla Polski, red. L. Kurkliński, E. Miklaszewska, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2017.

Współczynnik wypłacalności jako nadzorcza miara adekwatności kapitałowej [w:] Zarządzanie instytucjami kredytowymi, red. A. Gospodarowicz, A. Nosowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014, „Bezpieczny Bank”, 2015, nr 4(61).

Nadzór makroekonomiczny (ESRB i ryzyko systemowe) [w:] Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.

Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe. Propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, red. M. Kosek-Wojnar, K. Owsiak, Kraków 2011, Nr 11.

The Economic Crisis and New Regulatory Proposals in the Financial Sphere, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, red. S. Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, Nr 7 (współautor: K. Owsiak).

Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego, Monografie: prace doktorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, Nr 5.