Kontrast

Specjalności na studiach I i II stopnia

Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa – specjalność I stopień

Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa (BIKC) to nowa specjalność na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku Finanse i rachunkowość, prowadzona wspólnie przez dwie katedry: Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz Katedrę Rynków Finansowych. Jej utworzenie jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynkach bankowych i finansowych, szczególnie konieczność rozwijania przez banki działalności przynoszącej dochody pozaodsetkowe.

Program specjalności pogłębia wiedzę oraz umiejętności z zakresu działalności banku na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz podkreśla obszary współpracy banku z przedsiębiorstwem. Obejmuje także dynamicznie rozwijający się sektor FinTech i nowe technologie w bankowości, problemy zarządzania ryzykiem na rynku finansowym oraz problematykę zachowań etycznych i standardów profesjonalnych w bankowości i finansach.

Program specjalności jest dostosowany do wymogów CFA (poziom I), jednego z najbardziej rozpoznawalnych i powszechnie uznawanych w skali międzynarodowej certyfikatów zawodowych o profilu finansowym. Po uzyskaniu akredytacji CFA Institute (w trakcie procedowania) studenci będą mieć możliwość otrzymania stypendiów, uprawniających do nieodpłatnego przystąpienia do egzaminów CFA.

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w bankach oraz innych instytucjach finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie i firmy konsultingowe, a także w działach finansowych oraz zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw niefinansowych.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

  1. Zachowania etyczne i standardy profesjonalne w bankowości i finansach
  2. Metody obliczeniowe w finansach
  3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
  4. Zarządzanie inwestycjami
  5. Międzynarodowe rynki finansowe: aspekty ekonomiczne i regulacyjne
  6. Firmy FinTech i nowe technologie w bankowości
  7. Instrumenty dłużne i pochodne

 


Bankowość – specjalność I stopień

 

Program specjalnościowy:

Studenci specjalności nabywają pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu finansowego i bankowego oraz roli pełnionej na rynku finansowym przez banki. W trakcie kursów szczegółowo analizowana jest działalność różnych rodzajów banków, zarówno uniwersalnych, jak i specjalistycznych (bankowość prywatna, inwestycyjna, bankassurance, bankowość spółdzielcza) na rynku globalnym i polskim. Znacząca uwaga poświęcona jest też infrastrukturze rynku bankowego oraz produktom i usługom oferowanym przez banki. Studenci zapoznają się również z możliwościami wykorzystania technik numerycznych i analizy finansowej na potrzeby podejmowania decyzji finansowych oraz zagadnieniami związanymi z efektywnością i bezpieczeństwem systemu bankowego w okresie pokryzysowym.

Celem specjalności jest m.in. przekazanie wiedzy dotyczącej działalności Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i innych instytucji regulujących działalność banków. Celem pośrednim jest także kształcenie samodzielnych i odpowiedzialnych pracowników bankowych poprzez stymulowanie kreatywności i umiejętności samodzielnej realizacji zadań. Studenci specjalności przygotowują m.in. oferty produktowe dedykowane poszczególnym segmentom klientów oraz uczą się przyjmowania aktywnej postawę wobec nowoczesnych kanałów dystrybucji usług bankowych.

 

Przedmioty:

W ramach specjalności Bankowość na studiach I stopnia oferowanych jest sześć specjalistycznych przedmiotów:

  • trzy o charakterze makroekonomicznym: sieć bezpieczeństwa finansowego, systemy bankowe na świecie oraz bankowość spółdzielcza i specjalistyczna,
  • trzy o charakterze mikroekonomicznym: usługi, operacje i innowacje bankowe, marketing usług finansowych oraz metody numeryczne w decyzjach finansowych.

 

Kwalifikacje absolwenta i perspektywy zawodowe:

Wiedza i umiejętności nabyte na specjalności Bankowość są istotnym atutem na rynku pracy. Ze względu na swoje specjalistyczne wykształcenie nasi absolwenci znajdują zatrudnienie instytucjach krajowych, europejskich i globalnych – w bankach komercyjnych i spółdzielczych, firmach pośrednictwa finansowego, firmach konsultingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, instytucjach ubezpieczeniowych i instytucjach regulacyjnych

Konstrukcja programu specjalności pozwala na przygotowanie studentów do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (ECB) EFCB 3E – międzynarodowy certyfikat wydawany przez European Banking & Financial Services Training Association. Uzyskanie Certyfikatu ECB EFCB 3E jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z obszaru rynku finansowego i bankowego, ale daje również możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po odbyciu dwuletniego stażu pracy w sektorze finansowym).

 


Zarządzanie bankiem – specjalność II stopień

 

Program specjalności:

Studia na specjalności Zarządzanie bankiem pozwalają studentom na zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania systemu finansowego i bankowego oraz działalności banków. W ramach programu specjalności analizowane są najważniejsze obszary działalności banku na rynku finansowym, w tym zarządzanie ryzykiem. Wprowadzone są także elementy analizy finansowej na potrzeby podejmowania decyzji finansowych.

Celem specjalności jest kształcenie analityków bankowych i specjalistów z zakresu zarządzania finansami, dzięki stymulowaniu kreatywności studentów i umiejętności samodzielnej pracy (np. przygotowania oferty produktowej czy oceny ryzyka inwestycyjnego). Celem specjalności jest też zapoznanie studentów z rolą pełnioną przez banki na polskim i globalnym rynku finansowym oraz z zagadnieniami związanymi z efektywnością i bezpieczeństwem systemu bankowego.

 

Przedmioty:

Na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności Zarządzanie bankiem oferowanych jest 8 specjalistycznych przedmiotów : zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie strategiczne bankiem, analiza finansowa i prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, analiza rynku i konsumenta usług finansowych, rachunkowość bankowa,
megabanki na globalnym rynku finansowym, bankowość specjalistyczna, banki na rynku finansowym.

 

Kwalifikacje absolwenta i perspektywy zawodowe:

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na specjalności Zarządzanie bankiem są istotnym atutem na rynku pracy. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w krajowych, europejskich i globalnych instytucjach finansowych – bankach, firmach pośrednictwa finansowego, firmach konsultingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, instytucjach ubezpieczeniowych i instytucjach regulacyjnych.
Program specjalności pozawala na przygotowanie studentów do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (ECB) EFCB 3E – międzynarodowy certyfikat wydawany przez European Banking & Financial Services Training Association. Uzyskanie Certyfikatu ECB EFCB 3E jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z obszaru rynku finansowego i bankowego, ale daje również możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po odbyciu dwuletniego stażu pracy w sektorze finansowym).