Kontrast

Tematyka seminarium dla studentów

prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego

Tematyka oferowanego seminarium (studia stacjonarne II stopnia):

 • Zmiany strategiczne na polskim i  globalnym rynku bankowym
 • Rynki i instytucje finansowe – charakterystyka oraz tendencje rozwojowe na polskim, europejskim i globalnym rynku finansowym
 • Stabilność rynku finansowego, przeciwdziałanie kryzysom bankowym
 • Ewolucja systemów regulacyjnych i rozwiązań nadzorczych
 • Kształtowanie strategii przez instytucje finansowe, źródła przewagi konkurencyjnej, kształtowanie kultury
 • korporacyjnej
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym

Adresaci oferty:

Instytut Finansów, kierunek: Finanse i rachunkowość, Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 

prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska

Tematyka oferowanego seminarium (studia stacjonarne I, II stopnia; studia niestacjonarne I,II stopnia):

 • Banki na rynku finansowym w dobie globalizacji
 • Banki i systemy bankowe
 • Bankowość centralna
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego (ryzyko w działalności bankowej)
 • Zarządzanie kapitałem bankowym
 • Rynki finansowe: Rynek pieniężny i kapitałowy
 • Globalizacja rynków finansowych
 • Kryzysy finansowe

Adresaci oferty:

Instytut Finansów, kierunek: Finanse i rachunkowość, Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 

dr Mateusz Folwarski

Tematyka oferowanego seminarium (studia stacjonarne I, II stopnia; studia niestacjonarne I, II stopnia)

 • Nadzór nad rynkiem finansowym, a nieuczciwe praktyki banków w innowacyjnym świecie finansów
 • Bezpieczeństwo banków
 • Efektywność i stabilność systemów bankowych
 • Innowacyjne produkty finansowe
 • Nowoczesne kanały dystrybucji produktów finansowych
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w instytucjach finansowych
 • Regulacje systemu bankowego
 • Rozwój bankowości mobilnej
 • Rozwój biometrii w bankowości
 • Ryzyko kredytowe klienta i instytucji finansowej
 • Skuteczność marketingu bankowego
 • Systemy wynagrodzeń w instytucjach finansowych
 • Techniki sprzedaży produktów finansowych
 • Zachowania etyczne w instytucjach finansowych

Adresaci oferty:

Instytut Finansów, kierunek: Finanse i rachunkowość, Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 

dr Krzysztof Kil

Tematyka oferowanego seminarium (studia stacjonarne I, II stopnia; studia niestacjonarne I,II stopnia):

 • Stabilność finansowa i nadzór makroostrożnościowy
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce i na świecie
 • Bankowość centralna i polityka monetarna w Polsce i na świecie
 • Ryzyko w bankowości komercyjnej i spółdzielczej
 • Efektywność i rentowność banków
 • Rola banków w finansowaniu sektora niefinansowego
 • Pozabankowi pośrednicy finansowi
 • Zarządzanie płynnością w bankach
 • Bankowość spółdzielcza w Polsce i na świecie

Adresaci oferty:

Instytut Finansów, kierunek: Finanse i rachunkowość, Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 

dr Andrzej Walitza

Tematyka oferowanego seminarium (studia niestacjonarne II stopnia):

 • Polityka monetarna w warunkach zmieniającego się otoczenia gospodarczego
 • Specyfika krajowego rynku bankowego, w tym w szczególności rynek kredytu hipotecznego oraz bankowość korporacyjna
 • Zmiany zachodzące na zagranicznych rynkach bankowych
 • Pieniądz elektroniczny, wirtualny, cyfrowy oraz krypto waluty
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym

Adresaci oferty:

Instytut Finansów, kierunek: Finanse i rachunkowość, Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 

Zagadnienia egzaminacyjne

Studia licencjackie – zagadnienia egzaminacyjne (30 pytań) – specjalność bankowość:

 • Rola banku w anglosaskim i kontynentalnym modelu rynku finansowego.
 • Modele sprawowania nadzoru finansowego – sektorowy, zintegrowany, twin peaks.
 • Komitet Stabilności Finansowej – geneza, zadania i funkcje.
 • Bankowość komercyjna a spółdzielcza w Polsce.
 • Zakres działania banku komercyjnego: bank uniwersalny i specjalistyczny.
 • Nowe zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w świetle ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 • Formy spółdzielczości finansowej w Polsce (banki i SKOK).
 • Charakterystyka bankowości inwestycyjnej.
 • Bankowość prywatna (private banking): cele, klienci, produkty.
 • Bankowość hipoteczna w Polsce
 • Zadania banku centralnego i główne banki centralne na świecie.
 • Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego.
 • Niebankowi pośrednicy finansowi.
 • Odsetkowe i pozaodsetkowe źródła przychodów banku.
 • Rodzaje ryzyka w działalności bankowej według klasyfikacji Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego.
 • Rola Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego dla stabilności rynku bankowego.
 • III Bazylejska Umowa Kapitałowa – główne postanowienia.
 • Źródła finansowania działalności bankowej.
 • Ocena kondycji banku (rentowność, stabilność).
 • Instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego na polskim rynku bankowym.
 • Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie.
 • Rola kapitału własnego dla bezpieczeństwa banku i wymogi ostrożnościowe w tym zakresie.
 • Analiza CAMEL jako metoda oceny banku.
 • Leasing i faktoring – funkcje, rodzaje.
 • Bankowe instrumenty rozliczeniowe.
 • Infrastruktura rynku kredytowego: rola BIK-u i BIG-u.
 • Prawne zabezpieczenia kredytów bankowych.
 • Kryzys bankowy 2007-2009: przyczyny i skutki.
 • Prawna i instytucjonalna ochrona konsumenta usług bankowych w Polsce.
 • Rola arbitra bankowego w rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

 

Studia magisterskie – zagadnienia egzaminacyjne (30 pytań) – specjalność zarządzanie bankiem:

 • Formy prowadzenia działalności bankowej.
 • Bilans i rachunek wyników banku komercyjnego.
 • Rodzaje ryzyka bankowego według norm bazylejskich.
 • Najważniejsze rekomendacje Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego -zakres i znaczenie.
 • Nadzór finansowy i korporacyjny w bankach operacyjnych w Polsce.
 • Instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego.
 • Źródła finansowania działalności bankowej.
 • Operacje aktywne banków
 • Pojęcie i rodzaje produktów bankowych.
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym – etapy procesu i instrumenty.
 • Wskaźniki oceny efektywności finansowej banku.
 • Instytucjonalna infrastruktura rynku kredytowego (BIG, BIK, Bankowy Arbitraż Konsumencki, Biuro Etyki Bankowej, Rzecznik Finansowy, UOKiK).
 • Cele i strategia polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.
 • Instrumenty rozliczeń bankowych oraz krajowe i paneuropejskie systemy wspomagające rozliczenia.
 • Metody oceny zdolności kredytowej podmiotów niefinansowych.
 • Kapitał zagraniczny na polskim rynku bankowym.
 • Istota i narzędzia ograniczania ryzyka systemowego.
 • Asymetria informacji i pokusa nadużycia w bankowości.
 • Źródła niestabilności na rynku bankowym.
 • Przyczyny kryzysów bankowych.
 • Rola banków w kryzysie finansowym 2007-2009.
 • Konsolidacja banków – motywy i konsekwencje.
 • Konglomeraty finansowe i grupy bankowe – charakterystyka rynku polskiego i europejskiego.
 • Stopy procentowe banku centralnego i rynku międzybankowego – rodzaje i znaczenie.
 • Rola banków na rynku finansowym.
 • Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego.
 • Fundusze własne banków w rozumieniu ustawy o rachunkowości i ustawy Prawo bankowe.
 • Nowe zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w świetle ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 • Współczynnik adekwatności kapitałowej – konstrukcja i wartości graniczne.
 • Prawna i instytucjonalna ochrona konsumenta usług bankowych w Polsce.