Kontrast

Katedra Finansów i Polityki Finansowej

Kierownik Katedry: prof. UEK dr hab. Anna Moździerz

Sekretariat Katedry: bud. F, pok. 707, tel.: (0-12) 293-53-69.

Historycznie…

Nauki finansowe były reprezentowane w Uczelni od chwili jej powstania, tj. od 1925 roku, chociaż nie posiadały wówczas własnej komórki organizacyjnej. Dopiero w 1947 roku pod nazwą “Zakład Skarbowości” powstała pierwsza jednostka organizacyjna, której kierownikiem został prof. dr hab. Stefan Bolland. W 1949 roku powstały dwa kolejne Zakłady – Bankowość I oraz Bankowość II. Wszystkie trzy Zakłady z chwilą przekształcenia Akademii Handlowej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną w 1950 roku zostają przekształcone w Katedrę Finansów i Kredytu, przemianowaną w 1958 roku w Katedrę Finansów. Kierownikiem Katedry został w 1950 roku prof. dr hab. Feliks Młynarski, a w latach 1951 – 1969 prof. dr hab. Stefan Bolland. W 1968 roku Katedra Finansów przekształca się w Instytut Finansów. Funkcję dyrektora do 1972 roku pełni prof. dr hab. Stefan Bolland, a w latach 1972-1989 prof. dr hab. Roman Domaszewicz. Od 1989, a więc od momentu przejścia prof. dr hab. Romana Domaszewicza na emeryturę do 1992 roku, tj. do chwili zlikwidowania Instytutu Finansów dyrektorem jest prof. dr hab. Franciszek Skalniak. Od 1993 roku kierownikiem Katedry Finansów na Akademii Ekonomicznej, a od roku akademickiego 2007/2008 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest prof. dr hab. Stanisław Owsiak. W 2016 roku na stanowisko kierownika Katedry Finansów na Wydziale Finansów i Prawa UEK zostaje powołana prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar. W roku akademickim 2019/2020 zmieniona została nazwa Katedry Finansów na Katedrę Finansów i Polityki Finansowej.

Współcześnie…

Od 1 października 2020 r. kierownikiem Katedry Finansów i Polityki Finansowej jest prof. UEK dr hab. Anna Moździerz.
W strukturze Katedry Finansów funkcjonują dwa Zakłady: Zakład Polityki Finansowej pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Kosek-Wojnar oraz Zakład Instytucji Finansowych pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Józefy Gniewek.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu Polityki Finansowej dotyczą zjawisk i procesów zachodzących w obszarze polityki fiskalnej i polityki monetarnej, jak i w sektorze finansowym. Zagadnienia które poruszają w pracy naukowej to m. in.:

 • Ewolucja współczesnych doktryn podatkowych
 • Ewolucja systemów regulacyjnych w sektorze finansowym
 • Badanie skutków decentralizacji finansów publicznych w Polsce
 • Teoretyczne podstawy kształtowania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
 • Funkcjonowanie budżetu Unii Europejskiej
 • Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej
 • System pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej

Pracownicy Zakładu Instytucji Finansowych zajmują się prowadzeniem badań nad instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania systemów finansowych. Szczególnym celem badań jest identyfikacja, analiza i krytyczna ocena zmian instytucjonalnych w systemie finansowym w Polsce. Zagadnienia które poruszają w pracy naukowej to m. in.:

 • Bankowość spółdzielcza w Polsce i w krajach europejskich, traktowana jako integralny element systemów finansowych
 • Finanse ubezpieczeń
 • Rola reasekuracji w łagodzeniu skutków kryzysów finansowych
 • Zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
 • Konsolidacja na rynku finansowym,
 • Efektywność i konkurencyjność w sektorach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Relacje między bankowością (w tym bankowością hipoteczną) a rynkiem kapitałowym,
 • Instytucje i instrumenty finansowania inwestycji w nieruchomości