Konferencja 2005

“Kierunki rozwoju rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, Kraków, 29 – 30 września 2005

Konferencja 2005

Z przedmowy do wydawnictwa konferencyjnego

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej już od kilkunastu lat obserwujemy procesy głębokich przemian rynku ubezpieczeń. W większości krajów tego regionu wprowadzane są zmiany prawne przejawiające się z jednej strony w liberalizacji i deregulacji rynków krajowych, z drugiej zaś w ujednolicaniu zasad funkcjonowania zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi i obowiązującymi w Unii Europejskiej.Zauważalne zmiany – choć nie tak szybkie, jak się tego spodziewano w początkach okresu transformacji – następują w postawach społeczeństwa byłego bloku socjalistycznego, choć nadal istotna część obywateli w małym stopniu uświadamia sobie potrzebę uwzględnienia wielorakich ubezpieczeń w swej działalności gospodarczej i wydatkach budżetów rodzinnych. Tak jak i w poprzedniej dekadzie, decyduje o tym w dużej mierze populistyczna polityka państwa, ale ponadto wiele czynników gospodarczych i społecznych.W badanych gospodarkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej kroczących drogą od gospodarki scentralizowanej do rynkowej zastosowano wiele oryginalnych, choć nie zawsze lub nie w pełni skutecznych, rozwiązań. Tematem wystąpień uczestników konferencji stały się kilkunastoletnie doświadczenia, ich ocena z punktu widzenia dotychczasowych efektów oraz możliwości wykorzystania w dalszych działaniach dla zintensyfikowania rozwoju i dalszego unowocześniania rynku ubezpieczeń, stanowiących cenne źródło wiedzy głównie z zakresu prawnych, finansowych i instytucjonalnych aspektów rozwoju rynku ubezpieczeń, na obszarze Czech, Litwy, Słowacji, Polski i Ukrainy. Omówiono także istotne aspekty rynku ubezpieczeń w Polsce, tak w obszarze ubezpieczeń osobowych, jak i majątkowych oraz kwestie dotyczące konsumentów usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Nie pominięto też kwestii tak istotnych, jak zagadnienia ubezpieczeń ryzyka katastrofy oraz zagadnienia z ubezpieczeń społecznych.Zdaniem uczestników Konferencji, “obrady, dyskusja plenarna oraz rozmowy w trakcie konferencji, a tym samym teksty zamieszczone w publikacji przyczyniły się do realizacji głównego celu, jakim jest identyfikacja kierunków i określenie priorytetów działań związanych z rozwojem rynków Europy Środkowej i Wschodniej, mając na uwadze proces tworzenia jednolitego rynku ubezpieczeń w zjednoczonej Europie, jako wytycznych procesu globalizacji “w głąb””.