Kontrast

Konferencja 2007

“Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, Kraków, 6 – 7 grudnia 2007

Konferencja 2007
Z przedmowy do wydawnictwa konferencyjnego
W wyniku intensywnych przemian, następujących w warunkach poszerzenia Unii Europejskiej o grupę krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, rynek ubezpieczeń wszedł w nową fazę rozwoju, w której nasilają się zjawiska i tendencje charakterystyczne dla innych rynków ubezpieczeń, w tym także krajów wysoko rozwiniętych. Analiza związanych z tym zagadnień wymaga szerokiego spojrzenia, podejścia wielokierunkowego i uwzględnienia złożoności omawianych procesów.Zaprezentowane referaty obejmowały wiele problemów, kwestii i aspektów, analizowanych z różnych punktów widzenia i pod różnym kątem. Wielowątkowość zaprezentowanych zagadnień sprawia, że całość stała się interesującym źródłem wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy poprzez pracę naukową lub zawodowo są związani z ubezpieczeniami gospodarczymi, także w ujęciu szerszym – ponadnarodowym.Zawarte w wydawnictwie pokonferencyjnym teksty są efektem pracy reprezentantów wielu środowisk naukowych, a przedstawione kwestie stały się przedmiotem szerokiej dyskusji w czasie obrad III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń UEK w grudniu 2007 r.

Niesłabnące zainteresowanie problemami związanymi z rozwojem rynków ubezpieczeń Europy Środkowej i Wschodniej daje nadzieję na kontynuację w latach następnych debat naukowych toczonych w gronie specjalistów ze środowisk naukowych krajów tego regionu.