prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska

e-wizytówka

Profesor Wanda Sułkowska od ponad trzydziestu lat zaangażowana w pracę naukową i dydaktyczną realizuje wiele zadań istotnie wykraczających poza obowiązki wynikające z zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji. Jest rzadkim przykładem wytrawnego pedagoga i oddanego sprawom młodzieży wychowawcy, potrafiącego zaszczepić w młodzieży zapał i pasję odkrywania i zdobywania wiedzy.

W początku lat 90. XX w. zainicjowała kontakty z młodzieżą ze Wschodu, angażując się we współpracę z Polskim Uniwersytetem w Wilnie. W latach 1994-1996 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora A.E. ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem w Wilnie. W kolejnych latach sprawowała opiekę nad stypendystami z Ukrainy, Litwy i Słowacji podejmującymi studia w Polsce. W ostatnich latach podjęła inicjatywę zmierzającą do budowy ścisłych kontaktów z ośrodkami akademickimi krajów Europy Środkowej i Wschodniej (od Litwy po Kazachstan). Wyrazem tej współpracy jest cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu.

Prowadzi działalność i podejmuje wiele inicjatyw dobrze służących środowisku akademickiemu, m.in. jako: prodziekan Wydz. Ekonomii (1996-1999), wiceprezes Zarządu Krakowskiego Oddziału PTE (2001-2006), współtwórca i przewodnicząca Zespołu EDUCO opracowującego i wdrażającego nowoczesne metody dydaktyczne w A.E, Pełnomocnik Rektora ds. Ubezpieczenia Grupowego Pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie, opiekun specjalności (przygotowanie programu, nadzór i opieka nad specjalnością) Ubezpieczenia Gospodarcze, Kierownik Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych (przygotowanie programu, nadzór merytoryczny i opieka).

Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska jest autorem kilkunastu książek i monografii, ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, promotorem 6 prac doktorskich oraz recenzentem wniosku o nadanie tytułu profesorskiego.

 

Obszary zainteresowań badawczych

Specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych; Specjalistka z zakresu historii doktryn ekonomicznych

 

Rok uzyskania poszczególnych stopni i tytułów naukowych

Stopień naukowy Rok uzyskania Nazwa uczelni
magister Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie
doktor 1982 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
doktor habilitowany 1994 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
prof. nadzwyczajny – kontrakt 1997 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
prof. nadzwyczajny – tytuł 2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
prof. zwyczajny 2004 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 

Sprawowane funkcje

 • Prodziekan Wydziału Ekonomii w latach 1996- 1999
 • Pełnomocnik Rektora A.E. ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem w Wilnie w latach 1994-1996
 • Współtwórca i przewodnicząca Zespołu EDUCO opracowującego i wdrażającego nowoczesne metody dydaktyczne w A. E. w latach 1994-1995
 • cnik Rektora ds. Ubezpieczenia Grupowego Pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1998
 • Opiekun specjalności (przygotowanie programu, nadzór i opieka nad specjalnością) Ubezpieczenia Gospodarcze, od 1998 roku

 

Doświadczenie zagraniczne (w tym staże, studia zagraniczne)

 • 1990 (2 m-ce) – Grand Valley State University, Michigen, U.S.A.
 • 1995 (2 tyg.) – Lyngby Business College, Kopenhaga, Dania
 • 1995 (10 m-cy) – dwu semestralne seminarium organizowane przez Państwową Szkołę Ubezpieczeń w Paryżu
 • 2003 (4 tyg.) – staż naukowy w Uniwersytecie w Dublinie
 • 2005 (2 tyg.) – staż naukowy w Uniwersytecie w New Castle
 • 2006 (2 tyg.) – staż naukowy w Uniwersytecie w Dublinie
 • 2003 (4 tyg.) – staż naukowy w Nowym Jorku (USA)
 • 2007 (2 tyg.) – staż naukowy w Uniwersytecie w Cork (Irlandia)

 

Związki z praktyką gospodarczą

Trzy projekty opracowane w ramach C.P.B.P. 10.7.: „Rola państwa w funkcjonowaniu gospodarki”: Rola państwa w gospodarce przedstawiona w pracach Romana Dmowskiego; Propozycje reform gospodarczych i krytyka działań gospodarczych rządów sanacji zawarte w pracach ekonomistów obozu narodowego; Rola państwa w programach i działaniach Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Prognoza rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego do 2000 roku, uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez Konsorcjum Katedr A.E. na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, grudzień 1996.
Prognoza rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego do 2005 roku, uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez Konsorcjum Katedr A.E. na zlecenie Ministerstwa Skarbu, grudzień 1997.
Krakowski Holding Komunalny – ekspertyza naukowa dotycząca tworzenia pracowniczego programu emerytalnego, cykl opracowań 1998.
Huta im. T. Sędzimira, Kraków – ekspertyza naukowa dotycząca tworzenia pracowniczego programu emerytalnego, cykl opracowań 1999.
Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków – ekspertyza naukowa dotycząca tworzenia pracowniczego programu emerytalnego, cykl opracowań 1999.
Przygotowanie wielowariantowego projektu utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w Zakładzie Energetycznym S.A. w Krakowie, 2002-2004 oraz 2005-2007.

 

Zrealizowane projekty badawcze i granty

grant ze środków KBN: na książkę profesorską pt.: Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego, Ossolineum, Kraków 1996, oraz kilkanaście projektów badawczych.

 

Uczestnictwo w organizacjach (naukowych, gospodarczych, społecznych)

Członek PAU, członek PTE, w latach 2001 -2004 wiceprezes Zarządu Krakowskiego Oddziału.

 

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, stypendia

1982 – indywidualna II stopnia za pracę doktorską: Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego
1985 – indywidualna II stopnia za książkę: Koncepcje społeczno-ekonomiczne i działalność Feliksa Młynarskiego,
1993 – indywidualna II stopnia za habilitację: Dyskusja nad przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918 –1939)
1994 – indywidualna II stopnia za książkę: Reformy w polskim rolnictwie na tle reform w rolnictwie europejskim,
1996 – indywidualna II stopnia za książkę: Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego,
2001 – grupowa I stopnia za książkę: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN

 .

Dorobek naukowy jest aktualizowany w bazie Dorobek UEK

Baza dorobek

 

Liczba wypromowanych doktorów: 6