Kontrast

Konkurs na najlepszy artykuł naukowy na temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy w Polsce.

Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz młodych naukowców (do 35. roku życia) uczelni ekonomicznych oraz wydziałów ekonomicznych. Konkurs jest częścią szerszego projektu realizowanego przez Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Nagrody dla Autorów 10 najlepszych artykułów to m.in.:

  • bezpłatna publikacja artykułu w książce pt. System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego wydanej przez wydawnictwo ogólnopolskie z I grupy (80 pkt) w ramach wykazu wydawnictw MNiSW (wydanie książki finansowane przez NBP oraz UEP),
  • dyplom za najlepszy artykuł w przedmiotowym Konkursie,
  • prezentacja wyników badań zawartych w artykule na ogólnopolskim seminarium naukowym organizowanym przez UEP w 2022 roku w ramach projektu,
  • bezpłatny udział w międzynarodowej konferencji: International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) organizowanej w UEP w październiku 2022 roku.
Rekomendowana tematyka to m.in.:
  • reakcje władz publicznych i monetarnych w odpowiedzi na kryzys,
  • problem pogłębienia się wykluczenia finansowego społeczeństwa,
  • wpływ izolacji pandemicznej na dostępność finansową (w tym płatniczą, kredytową, inwestycyjną) podmiotów gospodarczych i obywateli,
  • skutki pandemii dla sektora finansowego i nadzoru makroostrożnościowego.
Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ulotką i harmonogramem konkursu.
Więcej szczegółów można również znaleźć na stronie konkursu: projekty.systemfinansowy.ue.poznan.pl
.