Kontrast

Plan studiów I stopnia

SPECJALNOŚCI

Prawo

Studia jednolite 5-letnie magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Prawo uzyska tytuł magistra prawa i będzie mógł ubiegać się o przystąpienie do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (np. adwokacką, radcowską, notarialną). Profil kształcenia na kierunku Prawo w UEK ułatwi absolwentowi zdawanie egzaminów stanowiących jeden z wymogów wykonywania takich wolnych zawodów jak np. doradca podatkowy, jak również umożliwi pełne wykorzystanie wiedzy w działalności gospodarczej.

Kierunek Prawo utworzony w UEK ma charakter unikatowy w skali kraju. Powstał w wyniku kilkuletnich prac przygotowawczych. Ich efektem jest stworzenie planu i programu studiów dostarczających w sposób kompleksowy wiedzy z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i podatkowego. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny w tym znaczeniu, że łączy zagadnienia prawne z ekonomicznymi.

W procedurze kwalifikacyjnej brane będą pod uwagę   dwie oceny   uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym. W przypadku studiów stacjonarnych – pierwsza ocena z jednego z  trzech wybranych przez kandydata przedmiotów: matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie; druga z języka obcego. W przypadku studiów niestacjonarnych – pierwsza ocena z jednego z siedmiu wybranych przez kandydata przedmiotów: matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii lub fizyki i astronomii; druga z języka obcego. Oceny z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym uwzględnia się ze współczynnikiem 0,6, natomiast na poziomie rozszerzonym ze współczynnikiem 1.0.