Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej:

16 września 2019 – dla studentów kończących studia w semestrze letnim 2018/2019 .

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie na co najmniej tydzień przed planowanym terminem obrony (informacje na temat terminu obrony dostępne są u promotora).


Każdy student składający pracę powinien złożyć  (oprócz podstawowych dokumentów) :
  1. podpisane i wypełnione informacje uzupełniające do suplementu /kliknij/,
  2. podpisane oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych /kliknj/,
  3. podpisaną informację dla absolwentów /kliknj/,
  4. podpisane oświadczenie dot. samodzielności pracy (do pobrania z konta systemu antyplagiatowego, oświadczenie to należy wypełnić, podpisać i załączyć jako 2 stronę – po stronie tytułowej – w egzemplarzu archiwalnym pracy dyplomowej),
  5. praca dyplomowa w wersji elektronicznej, nagrana na płytę CD, dołączona do wersji archiwalnej pracy (przyklejona w papierowej kopercie do wewnętrznej strony tylnej okładki pracy archiwalnej).
  6. poza skróconym raportem dodatkowo: Zaparafowane przez promotora 3 wydruki analizy JSA (Jednolity System Antyplagiatowy UEK – Raport z badania antyplagiatowego – ogólny) – dopięte na końcu każdej z prac dyplomowych.

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami do dyplomu).


Procedura dyplomowania obowiązująca od 2019 roku /kliknij/

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy /kliknij/


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż nie przewidujemy przeprowadzania obron w październiku.
Sytuacja ta wynika ze zmian strukturalnych Uczelni , które mają nastąpić od 01.10.2019 roku, a także zmianą wzoru dyplomu oraz zmianą treści umieszczanych na dyplomie, które również ulegają zmianie od 01.10.2019.

Obrony we wrześniu przewidujemy w dniach 09.09.2019 – 26.09.2019.


Sprawy związane z systemem antyplagiatowym (pytania i wszelkie problemy) należy zgłaszać pod adres e-mail: uasa@uek.krakow.pl .

Ilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie jest ograniczona decyzją Dziekana.

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy wyznaczeni przez Dziekana.

Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej zobowiązani są do odebrania indeksu, w którym należy przepisać uzyskane wcześniej oceny do podpisu Dziekana z powtarzanego semestru: przedmiot, ocena, godziny i ECTS (bez dat , nazwisk wykładowców i podpisów).

W momencie akceptacji pracy dyplomowej przez promotora należy uzyskać wpis do indeksu z zaliczenia seminarium.