Kontrast


WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

 1. Wpis warunkowy (powtarzanie przedmiotu)
 2. Powtarzanie semestru
 3. Wznowienie studiów na tym samym kierunku – ponowny wpis na listę studentów po skreśleniu (tylko po zaliczeniu 1 semestru)
 4. Wznowienie studiów z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie semestru tylko po zaliczeniu 1 semestru
 5. Indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ) – tylko po zaliczeniu 1 semestru oraz spełnieniu wymogu wysokości średniej ocen w zależności od kierunku studiów
 6. Indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ) – z powodu szczególnej działalności na rzecz Uczelni (tylko po zaliczeniu 1 semestru)
 7. Ponowny wpis na listę studentów po skreśleniu z powodu zaległości finansowych
 8. Przeniesienie na inny kierunek w UEK
 9. Przeniesienie z innej Uczelni do UEK
 10. Roczny okres rozliczeniowy
 11. Urlop krótkoterminowy
 12. Urlop semestralny lub roczny z przystąpieniem do weryfikacji uzyskanych efektów
 13. Urlop semestralny lub roczny
 14. Studiowanie według indywidualnego planu studiów (IPS)
 15. Indywidualna ścieżka edukacyjna (ISE)
 16. Zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 17. Zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną
 18. Odwołanie do Prorektora
 19. Oświadczenie – rezygnacja ze studiów
 20. Oświadczenie o podjęciu studiów po uzyskanej zgodzie na powtarzanie semestru
 21. Oświadczenie o podjęciu studiów po odbytym urlopie okolicznościowym lub zdrowotnym
 22. Deklaracja dot. powtarzania przedmiotów
 23. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim – dotyczy ABSOLWENTÓW (PO OBRONIE)
 24. Oświadczenie studenta  ws. rozliczenia semestru zimowego 2019/20
 25. Oświadczenie o gotowości do obrony (wraz z załącznikami)
 26. Wniosek o wysłanie na wskazany adres dyplomu, suplementu do dyplomu oraz odpisów – PL
 27. Request for sending the diploma, the supplement, and certified copies (Wniosek o wysłanie na wskazany adres dyplomu, suplementu do dyplomu oraz odpisów – ENG)
 28. Wniosek o wydanie duplikatu ELS

Podania do Dyrektorów Instytutów należy składać u odpowiedniego pracownika dziekanatu /kliknij/

Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni  są o przynoszenie wypełnionych podań,  pobranych ze strony internetowej.


Co zrobić po utracie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zgłoszenie i złożenie wniosku:

 • Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dziekanatu swojego Kolegium o utracie ELS (kradzież, zgubienie);
 • Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu ELS na odpowiednim druku wniosek o duplikat ELS

Opłata:

 • Odpłatność wnoszona przez studenta za wydanie duplikatu ELS wynosi 33,00 zł.; (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów) Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).
 • Student wnosi tę opłatę na indywidualne konto Studenta po zgłoszeniu faktu utraty ELS we właściwym sobie Dziekanacie;

POWTARZANIE PRZEDMIOTU – Studenci, którzy powtarzają przedmiot proszeni są o złożenie Deklaracji dotyczącej powtarzanego/powtarzanych przedmiotów. Deklarację należy złożyć w Dziekanacie Instytutu Finansów i Dziekanacie Instytutu Prawa, bezpośrednio po zgłoszeniu się studenta do prowadzącego zajęcia, wyrażającego zgodę na powtórzenie u niego przedmiotu (zaleca się początek semestru, w którym ma nastąpić powtórzenie przedmiotu). Bez złożenia deklaracji nie będzie możliwe wprowadzenie danych do systemu USOS, a tym samym wprowadzenia przez prowadzącego oceny z powtórzenia przedmiotu. Jedna deklaracja dotyczy jednego semestru (dotyczy studentów obsługiwanych przez system USOS oraz kierunków w ramach Instytutu Finansów i Instytutu Prawa).

Powtarzać przedmiot można tylko raz. W przypadku braku jego zaliczenia, student zostaje skierowany na powtarzanie ostatniego niezaliczonego semestru.


ZMIANA WYKŁADU DO WYBORU – Podanie o zmianę wykładu do wyboru należy samodzielnie napisać i uzyskać na nim zgodę obu prowadzących oraz skierować do Dyrektora właściwego Instytutu w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć.


WYCHOWANIE FIZYCZNEprzepisanie oceny: wniosek należy składać w pierwszej kolejności w Studium Wychowania Fizycznego

JĘZYK OBCY –  nie ma konieczności składania podań z prośbą o udzielenie zgody na wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego z przedmiotu j. obcy – podanie to  zostało wycofane  z obiegu dokumentów studenckich.

WYJAZDY STYPENDIALNE – Studenci zakwalifikowani na wyjazd zagraniczny – do podań o wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny, niezbędnym jest dołączenie zaakceptowanego przez Koordynatora ds. Wyjazdów Zagranicznych Learning Agreement. Komplet dokumentów jest konieczny do wyrażenia zgody na wyjazd przez Dyrektora Instytutu.

PRAKTYKI STUDENCKIE – Informujemy, że uzyskanie zaliczenia w protokole elektronicznym z praktyk studenckich wymagany jest w semestrze przewidzianym przez plan studiów, nawet w przypadku wcześniejszej realizacji praktyki przez studenta.

NALICZENIA PŁATNOŚCI za POWTARZANIE PRZEDMIOTU (system WD) – prosimy oczekiwać na naliczenia

ZWOLNIENIA Z OPŁAT dla studentów, osiągających wybitne wyniki w nauce, pojawią się po ropoczęciu semestru

ZAPISY NA SPECJALNOŚCI NA ROK AK. 2022/23: kliknij


Od roku akademickiego 2018/2019, obowiązuje nowy Regulamin Studiów,

który stanowi, że ilość powtarzanych przedmiotów w toku całych studiów wynosi odpowiednio:

 • na studiach I stopnia do 3 przedmiotów,
 • na studiach II stopnia do 2 przedmiotów,
 • na studiach jednolitych magisterskich do 5 przedmiotów.

Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 130 za 1 ECTS i wymagana jest dopiero w semestrze, w którym będzie realizowane powtarzanie przedmiotu.

Podanie o powtarzanie semestru i powtarzanie przedmiotu należy złożyć w dziekanacie w terminie do ostatniego dnia sesji poprawkowej.


POWTARZANIE SEMESTRU

Informujemy, że studenci  decydujący się na powtarzanie semestru są zobligowani do złożenia stosownego podania (dotyczy to osób, które tego podania jeszcze nie złożyły) do ostatniego dnia sesji poprawkowej niezaliczonego semestru, a następnie do złożenia oświadczenia o podjęciu studiów we właściwym dziekanacie przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

Każdy student powtarzający semestr powinien złożyć powyższe oświadczenie przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

Dla studentów powtarzających ostatni semestr studiów, z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, przysługują nowi promotorzy – lista promotorów dostępna jest w dziekanacie. Zapis do nowego promotora może odbyć się wyłącznie po uprzednim złożeniu oświadczenia o podjęciu studiów.


Każdy student przebywający na urlopie, niezwłocznie po jego zakończeniu zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie Oświadczenia o podjęciu studiów po urlopie – w przeciwnym razie nastąpi skreślenie z listy studentów.


UWAGA!

Studenci zostają skreśleni z listy studentów w następujących przypadkach:

 • niepodpisanie ślubowania w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć,
 • niezaliczenie semestru w regulaminowym terminie,
 • niezłożenie pracy dyplomowej w regulaminowym terminie,
 • braku postępów w nauce,
 • rezygnacji ze studiów,
 • zaległości finansowych wobec Uczelni.

W sprawach nieobjętych w powyższych wzorach podań – należy samodzielnie opracować wniosek powołując się na stosowne przepisy ze szczegółowym uzasadnieniem.