Kontrast

Sylwetki tutorów w Instytucie Finansów

dr Sylwia Krajewska (Koordynator Zespołu ds. WISE) 

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa UEK.  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych. Doktorat obroniła na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest certyfikowanym specjalistą ds. controllingu oraz certyfikowanym i akredytowanym tutorem, członkiem SKwP oraz ISDRS. Autorką licznych publikacji naukowych i uczestniczką wielu szkoleń. Zamiłowanie do pracy dydaktycznej zaowocowało pogłębianiem wiedzy z zakresu tutoringu w Programie Akredytacji Tutorskiej w Collegium Wratislaviense oraz udziałem w szkoleniach doskonalących dla nauczycieli akademickich w ramach projektu UEK HUB – Uniwersytecki hub dydaktyczny, w szczególności w modułach z zakresu praktyki i zastosowania case study oraz nauczania partycypacyjnego i problemowego.

Uważa, że od absolwenta uczelni wyższej wymaga się nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także kreatywności, elastyczności kompetencyjnej, przedsiębiorczości, dobrej organizacji własnej pracy, sprawnego komunikowania się, czy odporności na stres. W tym aspekcie bardzo ważne staje się podniesienie rangi kompetencji miękkich w szkolnictwie wyższym.

Realizacja celów długookresowych wymaga harmonii i równowagi w obszarach naukowym i rozwojowym, dlatego na tutorialach proponuje formułę tutoringu  akademickiego (naukowo-rozwojowego), która z założenia powinna skutkować rozwinięciem: krytycznego myślenia, potrzeby samodzielnego poszukiwania prawdy, sztuki wypowiedzi pisemnej i ustnej, wrażliwości na wartość pracy intelektualnej.

Obszary zainteresowań:

 • rachunkowość zarządcza i controlling,
 • osobista i organizacyjna zrównoważona karta wyników,
 • raportowanie finansowe i niefinansowe,
 • behawioralne aspekty rachunkowości,
 • aktywizujące metody nauczania przedmiotów z obszaru rachunkowości,
 • tutoring rozwojowy i naukowy.

dr Ewa Grabowska – Kaczmarczyk

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej UEK, egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, certyfikowany tutor, współwłaściciel firmy audytorskiej, praktyk z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Uczestniczy w licznych konferencjach  i seminariach naukowych, prezentując
i publikując efekty swojej pracy. Autor i współautor publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Aktywnie, poprzez pracę dydaktyczną i zawodową promuje zawód biegłego rewidenta i wdraża wiedzę i etyczne zachowania wśród studentów. Nieustająco podnosi poziom swoich umiejętności dydaktycznych i zawodowych uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Czynnie działa w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów Regionalnym Oddziale w Krakowie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (członek Komisji ds. Etyki
i Zawodowej Integracji SKwP Oddziału Okręgowego w Krakowie).

Jest dyrektorem Krakowskiego Ośrodka Szkolenia Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie, gdzie na co dzień zajmuje się edukacją osób dorosłych, rozwijaniem kompetencji zawodowych, w tym również i miękkich.

Poprzez rozwijanie i propagowanie tutoringu akademickiego widzi szansę lepszego rozwoju studenta, zgodnego również z jego indywidualnymi predyspozycjami.

Obszary zainteresowań:

 • rachunkowość finansowa,
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • kontrola wewnętrzna i controlling,
 • sprawozdawczość zintegrowana,
 • etyka w biznesie,
 • polityka rachunkowości.

dr Krzysztof Jonas

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa UEK. Od tego roku także i tutorem. Jest autorem licznych publikacji i książek z zakresu rachunkowości. Jego szczególne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół:

 • problematyki rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • opodatkowania działalności gospodarczej,
 • problemów powstających na styku prawa bilansowego i podatkowego,
 • raportowania zintegrowanego,
 • zagadnień związanych z etyką osób zawodowo zajmujących się rachunkowością.

Jest rodowitym krakowianinem, członkiem licznych organizacji związanych z rachunkowością jak SKwP, PTE, ISDRS, IAEER. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, pracował m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Urzędzie Skarbowym a od 20 lat na uczelni wyższej.

W tutoringu widzi możliwość indywidualnego kształcenia, rozwoju naukowego, możliwości rozpoczęcia badań naukowych wspieranego opieką tutora.


dr Paweł Zieniuk

Biegły rewident, dyplomowany księgowy, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej UEK, wykładowca kursów certyfikowanych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, tutor akademicki.

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Laureat nagród Rektora UEK za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, nagród za najwyższą jakość zajęć dydaktycznych (corocznie 2010-2018), plebiscytu Mentorzy UEK (2013,2014 – wyróżnienie, 2015 – I miejsce), konkursu na najlepsze prace doktorskie z dziedziny rachunkowości (2018). Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką gospodarczą, prowadzi biuro rachunkowe, współpracuje z jednostkami audytorskimi.

Tutoring traktuje jako szczególną możliwość indywidualnej współpracy ze studentami i rozwijania ich potencjału. W czasie spotkań największą uwagę skupia na tutoringu akademickim, zapoznaniu studentów z warsztatem naukowo-badawczym, planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Obszary zainteresowań:

 • rachunkowość finansowa jednostek o różnej formie organizacyjno – prawnej,
 • ujawnianie informacji przez spółki giełdowe,
 • sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • wycena szacunkowa,
 • polityka rachunkowości,
 • sprawozdawczość zintegrowana,
 • specyfika rachunkowości oraz pozyskiwania i rozliczania środków finansowych w organizacjach pożytku publicznego.

dr Katarzyna Chłapek

Doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa UEK, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doktor nauk ekonomicznych, doktorat obroniła na Wydziale Finansów Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie, promotorem rozprawy doktorskiej był Prof. dr hab. Bronisław Micherda.

Związana z praktyką w zakresie rachunkowości i podatków od 1995 roku, prezes zarządu VACATIO sp. z o.o., właściciel Kancelarii Podatkowo – Prawnej.

Wykładowca i Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, egzaminator przy Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, certyfikowany tutor, członek International Sustainable Development Research Society (ISDRS).

Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz uczestnikiem wielu szkoleń, konferencji oraz kongresów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej zaowocowało pogłębianiem wiedzy z zakresu tutoringu w Programie Akredytacji Tutorskiej Collegium Wratislaviense oraz udziałem w szkoleniach doskonalących motywację SKWP.

Współpracuje z audytorami i środowiskiem prawniczym, zarówno w zakresie praktyki gospodarczej, jak i na gruncie naukowym.

Z trakcie wieloletnich doświadczeń w pracy z ludźmi biznesu, studentami oraz specjalistami w dziedzinie rachunkowości i podatków, wypromowała wiele doskonałych osobowości. Wymaga od siebie oraz innych, stałego doskonalenia się oraz poszerzanie swojej wiedzy (nie tylko merytorycznej). Potrafi doskonale zarządzać zespołem, pobudzać do działania, jest odporna na stres działanie pod presją czasu.

Jako naukowiec i dydaktyk oraz jednocześnie praktyk w dziedzinie rachunkowości i podatków, uważa, że absolwenta uczelni wyższej powinna charakteryzować nade wszystko umiejętność właściwego komunikowania się z otoczeniem.

Uważa, że umiejętność komunikacji może posiąść każdy (z mniejszym lub większym wysiłkiem). W tym obszarze kładzie nacisk na doskonalenie sztuki wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz szacunek do dorobku intelektualnego.

Obszary zainteresowań:

 • rachunkowość finansowa, zarządcza i controlling
 • raportowanie finansowe i niefinansowe,
 • analiza finansowa i ocena kondycji jednostek,
 • pomiar i zarządzanie ryzykiem gospodarczym,
 • zrównoważony rozwój,
 • międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • doradztwo podatkowe,
 • aktywizujące metody i narzędzia w nauczaniu rachunkowości,
 • tutoring naukowy i rozwojowy.

Jej motto życiowe to: NIE MA RZECZY NIEZMOŻLIWYCH.

Matka 3 dzieci, muzyk, miłośniczka jazdy na rowerze, nartach i wędrówek górskich oraz podróżowania.

Przesłanie dla studentów:

Tutoring to praca na mocnych stronach – pozwól je odkryć samemu sobie.

Jeśli chcesz ciężko pracować i interesujesz się moim doświadczeniem – zapraszam.


dr Wioletta Bień

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej w Instytucie Finansów, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Wydział Pedagogiczny), ekonomista, specjalista z zakresu rachunkowości, pedagog – surdopedagog, oligofrenopedagog. Certyfikowany tutor akademicki, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, rzeczoznawca MEN ds. opiniowania programów nauczania i podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości i finansów. Laureatka nagród Rektora UEK oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych:

 • rachunkowość finansowa
 • sprawozdawczość i analiza finansowa
 • rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • finanse publiczne,
 • finanse samorządu terytorialnego, system podatków i opłat samorządowych
 • audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • rachunkowość bankowa.

Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczno–naukowe i zawodowe w dziedzinie rachunkowości. Współpracuję z osobami niepełnosprawnymi, w tym z dysfunkcją słuchu, posługuję się językiem migowym. Wspieram rozwój młodych ludzi, stale dbając także o własny rozwój, w relacjach z ludźmi kluczowy jest dla mnie szacunek, a wykonywaną pracę traktuję jako moją pasję i pole niekończących się pokładów satysfakcji.

Czym jest dla mnie tutoring?

„Największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron.”

Marcus Buckingham

Każdy człowiek jest wartością. Nauczyciel ma wpływ i znaczenie.

Mogę pomóc Ci w lepszym rozpoznaniu Twojej drogi rozwojowej, odkryciu Twoich mocnych stron i talentów oraz zgłębieniu wiedzy w zakresie ww. tematyki. Nie wiesz jaki ma być Twój następny krok, a czujesz, że chciałbyś pójść dalej? Jesteś na początku swojej ścieżki kariery naukowej i chciałbyś osiągnąć więcej? Zapraszam Cię na cykl spotkań tutorskich, podczas których zdobędziesz wiedzę dotyczącą nie tylko rachunkowości, ale także budowania pewności siebie i odważnego wykorzystywania swoich umiejętności do osiągnięcia sukcesu. Cenię otwartość, szczerość i zaangażowanie.

Tutoring postrzegam jako możliwość indywidualnych spotkań ze studentem, mających na celu zidentyfikowanie i rozwój jego potencjału, rozwijanie określonych obszarów wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczenie budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Jako indywidualną formę współpracy z podopiecznym proponuję tutoring naukowo–rozwojowy, realizowany za pomocą nowatorskich metod pracy m.in.: eseju wspieranego mapami myśli, studiami przypadków i rozmowami pogłębionymi.


dr Marta Kornafel

Adiunkt w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów i Prawa UEK.  Absolwent studiów matematycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk matematycznych. Doktorat obroniła na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują badanie zjawisk ekonomicznych za pomocą ścisłego aparatu matematycznego – w szczególności teorię wzrostu gospodarczego. W swoich pracach bada istnienie i stabilność rozwiązań optymalnych modeli wzrostu gospodarczego, w szczególności z uwzględnieniem zachowania kapitału naturalnego. Wykorzystuje teorię równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, teorię układów dynamicznych oraz teorię sterowania optymalnego. Autor szeregu publikacji naukowych, czynny uczestnik konferencji naukowych krajowych
i zagranicznych. Wyniki badań prezentuje także na seminariach naukowych UEK oraz UJ.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM, członkiem Komisji Zastosowań Matematyki OK PTM, członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej, a także certyfikowanym tutorem akademickim (absolwent Collegium Wratislaviense).

Prywatnie pasjonat malarstwa, fotografii, nowych technologii oraz rękodzieła.

Uważa, że absolwenta uczelni wyższej powinny charakteryzować szerokie horyzonty, umiejętność  samodzielnego rozwoju w nowych kierunkach oraz krytycznego myślenia, określania i realizacji celów. W swoich tutorialach proponuje formuły tutoringu naukowego i naukowo-rozwojowego, które będą nastawione na rozwinięcie tych kompetencji.

Obszary zainteresowań:

 • ekonomia matematyczna,
 • teoria wzrostu gospodarczego,
 • metody analizy jakościowej,
 • metody numeryczne
 • tutoring rozwojowy i naukowy.

prof. UEK, dr hab. Maria Płonka

Moja oferta jest skierowana do tych, którzy chcą więcej…

Dydaktyka na poziomie akademickim jest moją pasją a tutorial jest okazją do indywidualnych spotkań i pogłębionych rozmów z konkretnym studentem (studentką) w celu wymiany poglądów na ważne problemy naukowe i pozanaukowe, rozpoznania potencjału badawczego i osobowościowego studenta, który pomoże mu w dalszym rozwoju naukowym i osobowościowym. Swoim bogatym doświadczeniem badawczym i życiowym chcę się podzielić z młodszym pokoleniem…

Moje obszary badawcze: zarządzanie ryzykiem, finanse, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, ubezpieczenia zdrowotne, marketing i badania marketingowe, analiza konkurencyjności, ekonomia społeczna (łącznie ponad 120 publikacji) oraz doświadczenie eksperckie (ponad 100 opracowań, ekspertyz, projektów: badania marketingowe, biznes plany, studia wykonalności, projekty strategiczne, analizy ekonomiczno-finansowe, wnioski projektowe) mogą stanowić tylko przyczynek, kontekst dla poszukiwania Twojego własnego rozwoju, niekoniecznie w tym kierunku…

Może tutoring pomoże Ci w lepszym rozpoznaniu Twojej drogi rozwojowej?

Wspólnie ustalimy zatem ścieżkę Twojej spersonalizowanej edukacji w UEK w ramach WISE (Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej). Osiągniesz to poprzez rozmowy pogłębione (IDI), Twoje eseje, Problem Based Learning i inną gamę form edukacji, których nie znajdziesz w standardowej ofercie na Twoim kierunku!

M. Płonka -sylwetka tutora


dr Mariola Mamcarczyk

Adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Finansów i Prawa UEK,doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikowany  tutor (absolwentka Collegium Wratislaviense).
Działalność naukową ogniskuje wokół:

 • sportu,
 • rozwoju infrastruktury sportowej,
 • funkcjonowania klubów sportowych,
 • związków sportu z rynkiem pracy.

Ponadto jej zainteresowania badawcze dotyczą wpływu działań jednostek samorządu terytorialnego na rozwój sportu oraz integrację międzypokoleniową różnych grup społecznych.

Tutoring to dla niej pomoc w realizacji celu wynikającego z potrzeb, marzeń, czy oczekiwań.


dr Renata Papież

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej w Instytucie Finansów UEK. Certyfikowany tutor. Współwłaścicielka firmy wdrażającej innowacyjne rozwiązania produktowe w praktyce gospodarczej.

Dorobek naukowy odzwierciedla zainteresowania naukowo-badawcze, które obejmują zakres powiązań między sektorem bankowym (w tym bankowością hipoteczną), rynkiem finansowym, a instrumentami finansowania inwestycji w nieruchomości.

Stypendystka Grand Valley State University oraz uczestniczka staży badawczych w Stockholm University – Stockholm Business School, co pozwoliło doświadczyć profesjonalnego podejścia do badań naukowych, poszerzyć horyzonty naukowe oraz poznać wiele ciekawych osobowości.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie metod dydaktycznych. Uczestniczka:

 • projektu “UEK HUB – Uniwersytecki hub dydaktyczny” – programu szkoleniowego podnoszącego kompetencje nauczyciela akademickiego w zakresie innowacyjnej dydaktyki,
 • projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Mistrzowie dydaktyki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego na celu wdrożenie modelu tutoringu w UEK.

Zwolenniczka wszelkich metod bazujących na kontakcie z drugim człowiekiem, który zawsze może być inspiracją, czasem tylko zaskoczeniem lub rozczarowaniem, ale zawsze pozostawia w nas jakiś ślad, choćby to było tylko wrażenie. Dlatego, w przeciwieństwie do współczesnych trendów preferujących testy, jednolite odpowiedzi oraz odtwórcze konsumowanie wiedzy stawia na indywidualizm w wyborze ścieżki kształcenia, która bardziej pozwoli zaspokoić ciekawość i pobudzić dotąd nie odkryte zainteresowania. A tutoring, jako metoda indywidualnej pracy bardzo temu sprzyja.

Obszary zainteresowań:

 • finansjalizacja oraz jej wpływ na społeczeństwo i gospodarkę
 • współczesne trendy w bankowości komercyjnej
 • bankowość centralna i jej rola w obliczu ekspansji kryptowalut
 • kryzysy a stabilność rynków finansowych
 • instrumenty finansowe (np. na rynku nieruchomości)

dr Małgorzata Snarska

Jest certyfikowanym tutorem akademickim I stopnia, adiunktem w Katedrze Rynków Finansowych oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie Lille, gdzie prowadzi zajęcia z wyceny instrumentów pochodnych, posiada doktorat z fizyki teoretycznej w obszarze fizyki statystycznej i niekomutatywnej teorii prawdopodobieństwa, macierzy losowych oraz statystyki odpornej i nieparametrycznej. Jest konsultantem ds. modeli w obszarze dużych zbiorów danych  i finansów ilościowych z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze ekonometrii analizy danych funkcjonalnych, analizy szeregów czasowych, prognozowania i budowania modeli zarządzania ryzykiem finansowym. Obecnie zajmuje stanowisko niezależnego eksperta w Komisji Europejskiej. Współpracowała również z wieloma bankami inwestycyjnymi jako zewnętrzny konsultant w dziedzinie analizy danych i walidacji modeli ryzyka.  W roku 2019 organizowała wraz z CFA Society of Poland konkurs Quantinvest Challenge dotyczący zastosowania metod uczenia maszynowego i ekonometrii w budowie portfela inwestycyjnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianych empirycznych finansów i ekonomii obliczeniowej, tj. zastosowania metod  ilościowych do rozwiązywania problemów z obszaru ekonomii i finansów. Prace magisterskie i dyplomowe prowadzone pod jej kierunkiem zdobywają liczne nagrody w konkursach NBP, GPW i GUS.


dr Izabela Emerling 

Jestem specjalistą z zakresu rachunkowości. Mogę sprawić, że polubisz tę dziedzinę nauki. Szczególnie interesuje mnie sprawozdanie finansowe jednostki i ocena jej kondycji finansowej. Zapraszam Cię na tutoring, jeśli: jesteś chętny do podejmowania wyzwań, jesteś otwarty i nie boisz się nowości, masz potrzebę swojego rozwoju i poszerzania wiedzy z przedstawionego zakresu, chcesz przedyskutować swoje pomysły i badania. Tutoring daje możliwość poszerzenia wiedzy, nawiązania pozytywnych relacji oraz możliwością przedyskutowania ciekawych kwestii. Pracuję z zastosowaniem eseju, map myśli, case study. Zainteresowania naukowe:Rachunkowość finansowa, Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość bankowa, CSR.