Wydawanie dokumentów startowych dla studentów I roku 2019/2020

UWAGA!

Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą dokonania aktu immatrykulacji
i złożenia ślubowania. Po wniesieniu stosownej opłaty
student otrzymuje legitymację studencką.

Podpisanie ślubowania i odebranie legitymacji studenckiej następuje
tylko osobiście we właściwym dziekanacie nie później
niż w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć
.

Niedokonanie tego obowiązku we wskazanym terminie
będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

Jeśli student jest już w posiadaniu legitymacji studenckiej z innego kierunku bądź z I stopnia studiów – to nie skanuje zdjęcia ani nie uiszcza opłaty, korzysta tym samym z posiadanego już blankietu dając go do przedłużenia w swoim dziekanacie.

Informacje dla nowo przyjętych studentów
(terminarz wydawania dokumentów i obowiązkowych zapisów na przedmioty do wyboru)
/kliknij link/