Analityk finansowy  CFA®


REKRUTACJA TRWA DO 15.09.2019.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019r.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

.

Rekrutacja

 1. Uzupełnienie  formularza online do dnia 15.09.2019r.
 2. Złożenie kompletu dokumentów do dnia 20.09.2019r.

kwestionariusz
karta zgłoszenia (w przypadku skierowania/płatności przez firmę lub instytucję) ,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
• oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1,
• dwa zdjęcia legitymacyjne,
• dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Katedry Rachunkowości Finansowej, pokój 514 pawilon Finansów.
Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Katedra  Rachunkowości Finansowej
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
z dopiskiem: „Studia podyplomowe. Analityk Finansowy CFA”

.

Koszt studiów:

Opłata rekrutacyjna – 50 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)

Czesne za studia – 8.500 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)

Termin płatności czesnego:

 • przy płatności jednorazowej:  30 września 2019r.
 • Istnieje możliwość płatności ratalnych. Cztery ratach po 2125 zł każda . Terminy płatności rat: 20 września, 30 listopada, 20 luty, 30 kwietnia.

 

Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w  Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia za studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
  • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
  • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana automatycznie na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.
 • Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest z osobistego rachunku bankowego słuchacza.
 • W kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuruchomienia studiów, jeżeli liczba słuchaczy nie przekroczy 12 osób.

 

Płatności należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

80 2490 0005 0000 4600 2820 6392
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Tytułem: „Imię i nazwisko. Analityk Finansowy CFA + opłata rekrutacyjna/czesne całość/czesne 1 rata”

 

.

DOKUMENTY:

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Klauzula informacyjna dla słuchaczy.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków(dalej: „Administrator”). 2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony DanychUEK:iod@uek.krakow.pl,tel. (12) 293 57 44. 3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych ze zorganizowaniem procesu rekrutacji i przeprowadzeniem studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse 4.Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe jest art. 13 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art.6 ust. 1 pkt c) RODO. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust. 1 pkt a)RODO). 5.Pana/Pani dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 6.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora oraz innym podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora i podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. zorganizowania procesu rekrutacji oraz przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse, a to: a. w przypadku nie przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe –przez okres niezbędny do zakończenia czynności administracyjnych związanych z procesem rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów a następnie zostaną zniszczone; b. w przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe –przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa, a następnie będą przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt b powyżej lub do dnia odwołania zgody. 8.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych-w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 9.W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.10.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie pól obowiązkowych w kwestionariuszu jest wymogiem ustawowym Jest Pani /Pan zobowiązana/-y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność Pani/ Pana uczestnictwa jako słuchacza studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse.