Zarządzanie ryzykiem finansowym


Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin dydaktycznych przewidzianych w ramach zajęć wynosi 180. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz niedziele w godz. 9.00-13.00. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej UEK.

Ramowy program studiów:

Lp. Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS
I. Podstawy zarządzania ryzykiem 30 10
1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem 9 3
2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 9 3
3. Standardy zarządzania ryzykiem 6 2
4. Elementy teorii inwestowania 6 2
II. Rynki i instrumenty finansowe 30 10
5. Rynki finansowe 3 1
6. Instrumenty finansowe o stałym dochodzie 9 3
7. Instrumenty finansowe o zmiennym dochodzie 3 1
8. Podstawowe instrumenty pochodne 6 2
9 Wycena opcji i hedging 9 3
III. Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem 30 10
10. Elementy teorii prawdopodobieństwa 6 2
11. Metody symulacyjne (Monte Carlo, bootstrap) 3 1
12. Elementy statystyki opisowej i matematycznej 6 2
13. Jednorównaniowe modele ekonometryczne 6 2
14. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie 9 3
IV. Zarządzanie ryzykiem rynkowym 30 10
15. Podstawy zarządzania ryzykiem rynkowym 6 2
16. Zaawansowane metody pomiaru ryzyka rynkowego 18 6
17. Walidacja modeli ryzyka 6 2
V. Zarządzanie ryzykiem kredytowym   10
18. Podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym 6 2
19. Scoring kredytowy 12 4
20. Ryzyko portfela kredytowego 12 4
VI. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności 30 10
21. Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym 6 2
22. Pomiar ryzyka operacyjnego 12 4
23. Ryzyko płynności 12 4
SUMA: 180 60