Ułatwienia dostępu

Katedra Rynków Finansowych

Katedra Rynków Finansowych 

Problematyka funkcjonowania powstałego na nowo w Polsce rynku kapitałowego początkowo umiejscowiona była w Katedrze Finansów. Wraz z rozwojem rynku zaistniała konieczność szerszego ujęcia tej problematyki w procesie dydaktycznym, a także podjęcia badań naukowych. Do realizacji tych zadań w dniu     1 kwietnia 1998 roku w ramach Katedry Finansów powołany został Zakład Rynku Kapitałowego. Po podzieleniu się Katedry Finansów, z dniem 1 lutego 2001 roku została utworzona Katedra Rynku Kapitałowego. Dalszy rozwój rynków finansowych i wzrost ich znaczenia w gospodarce, szerszy zakres prowadzonych badań oraz rozszerzenie oferty dydaktycznej dla studentów wszystkich form (nowe specjalności prowadzone przez Katedrę) spowodowały kolejne zmiany. W grudniu 2006 roku Katedra Rynku Kapitałowego zmieniła nazwę na Katedrę Rynków Finansowych. Następnie we wrześniu 2007 roku w ramach Katedry Rynków Finansowych wyodrębnione zostały dwa zakłady: Zakład Rynku Kapitałowego oraz Zakład Inżynierii Finansowej.  Kierownikiem Katedry od momentu jej powstania jest Prof. dr hab. Jan Czekaj.

Po przejściu na emeryturę prof. dr hab. Jana Czekaja Kierownikiem Katedry od października 2020 roku został prof. UEK. dr hab. Marcin Czupryna

Obecnie w Katedrze Rynków Finansowych zatrudnionych jest 9-ciu pracowników.

Pracownicy Katedry zajmują się prowadzeniem badań nad zagadnieniami rynków finansowych i rynków inwestycji alternatywnych.

W szczególności obszary badawcze obejmują: makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, efektywność informacyjną rynków finansowych, finanse behawioralne, mikrostrukturalne aspekty rynków finansowych, zastosowanie metod ilościowych w modelowaniu zjawisk zachodzących na rynkach finansowych, zagadnienia dużych zbiorów danych w zastosowaniu do rynków finansowych, inwestycje alternatywne na rynkach energii i wina, aspekty podatkowe inwestycji, fundusze inwestycyjne i hedgingowe.