Ułatwienia dostępu

Katedra Rynków Finansowych

Publikacje

EFEKTYWNOŚĆ GIEŁDOWEGO RYNKU AKCJI W POLSCE

Redakcja naukowa: Jan Czekaj

Autorzy rozdziałów:

Jan Czekaj,Marcin Czupryna,Michał Grotowski,Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz, Grzegorz Prosowicz, Małgorzata Snarska,Janusz Żarnowski

Warszawa 2014

Książka stanowi efekt badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorzy skupili sie na ekonomicznych i prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania GPW, racjonalności postępowania inwestorów giełdowych.

Rynki, Instrumenty i Inwestycje Finansowe

Redakcja naukowa: Jan Czekaj

Autorzy rozdziałów:

Jan Czekaj, Maciej Bolisęga, Karolina Czekaj, Marcin Czupryna Anna Kosidłowska, Elżbieta Kubińska, Remigiusz Lipiec, Paweł Oleksy, Janusz Raganiewicz, Andrzej Zyguła

Warszawa 2017

Książka zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące polskiego rynku finansowego zarówno w przekroju rynków, instrumentów jak i instytucji finansowych.

Kapitał Ludzki i innowacyjność w układach regionalnych

Autor: Maciej Jagódka

 

Warszawa 2022

Monografia jest odpowiedzią na zwiększającą się rolę i miejsce kapitału ludzkiego w modelach rozwoju regionalnego w kontekście nowych wyzwań, takich jak: kryzysy ekonomiczne, kryzysy w sferze wartości, zwiększające się nierówności rozwojowe na świecie, megatrendy, takie jak metropolizacja, zmiany technologiczne oraz kolejne fale rewolucji przemysłowych. Książka proponuje oryginalne, modelowe podejście do pomiaru kapitału ludzkiego i innowacyjności oraz relacji między tymi kategoriami w wymiarze regionalnym i lokalnym

Kapitał Ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski

Autor: Maciej Jagódka

 
 

Warszawa 2022

Autor za pomocą modeli panelowych, modeli regresji liniowej i modeli DEA analizuje wiele zależności, które pomagają wyjaśnić istnienie związku między rozwojem kapitału ludzkiego i innowacyjności. W obszarze zainteresowań autora znajduje się ocena związku wysokości wynagrodzeń z wykształceniem, jakości kapitału ludzkiego i działalności patentowej, wydatków na edukację z wynikami egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, nierówności dochodowych z wielkością ośrodków miejskich, efektywności wykorzystania dotacji na szkolnictwo wyższe jak i efektywności szkolnictwa wyższego, działalności sektora edukacji w regionie i jej skutków. W książce zawarto również analizę i ocenę działań rządowych i regionalnych, w tym realizacji strategii i programów rozwojowych w zakresie pobudzania innowacyjności poprzez inwestycje w kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej.

Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy

Autor: Andrzej Zyguła

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2019

Poglądy na temat wpływu wypłat dywidend na wartość dla akcjonariuszy prezentowane są w literaturze przedmiotu przez trzy szkoły: neutralną, prodywidendową i antydywidendową. Po kilku dekadach debat, badań i analiz wciąż brak jednak konsensusu co do tego, czy dywidenda wpływa na wartość dla akcjonariuszy. Celem monografii było uzupełnienie tej luki badawczej, a w szczególności analiza wpływu dywidendy na wartość wyrażoną tzw. rynkowymi miernikami wartości kreowanej.
Odwołując się do dorobku kilku dyscyplin naukowych, tj. zarządzania, ekonomii, a zwłaszcza finansów, usystematyzowano dotychczasową wiedzę naukową związaną z dywidendami, wartością dla akcjonariuszy oraz z oddziaływaniem wypłat dywidendy na wartość dla akcjonariuszy. Zebrano, porównano i uporządkowano wyniki badań empirycznych oraz wnioski z nich wynikające, głównie w zakresie oddziaływania dywidendy na wartość rynkową spółki. W części empirycznej zweryfikowano wpływ zdarzeń dywidendowych, a także wielkości wypłacanych dywidend na wartość dla akcjonariuszy mierzoną rynkowymi miernikami wartości kreowanej.

Rynki, Instrumenty i Inwestycje Finansowe

Redakcja naukowa: Jan Czekaj, Stanisław Owsiak

Autorzy rozdziałów:

Andrzej Sławiński,Jan Czekaj, Stanisław Owsiak, Andrzej Sopoćko,Jan Szambelańczyk, Ewa Miklaszewska, Krzysztof Jajuga, Ilona Ćwięczek, Andrzej Malawski, Adam Szyszka, Jacek Mizerka, Agnieszka Stróżyńska,Marcin Czupryna, Zbigniew Dresler, Wanda Sułkowska, Jerzy Żyżyński

Warszawa 2014

Książka pokonferencyjna