Plan studiów I stopnia

SPECJALNOŚCI

Bankowość ›

Doradztwo podatkowe ›

Finanse i administracja publiczna ›

Finanse przedsiębiorstw ›

Rachunkowość i rewizja finansowa ›

Rynki finansowe ›

Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia

Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: Bank Centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, za­równo na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej, wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, pozwalających na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Realizowane efekty kształcenia uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych, sporządzania sprawozdań finansowych. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają także zdobycie wiedzy z zakresu prospektywnej analizy danych finansowych, co będzie potrzebne absolwentom w podejmowaniu decyzji zarządczych w praktyce gospodarczej. Program obejmuje również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-eko­nomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej.

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość mają możliwość wyboru w toku studiów jednej z wielu ścieżek specjalnościowych. Zapewnia to elastyczność realizowanego planu studiów i możliwość wyboru przedmiotów zgodnych z zainteresowaniami studenta, a tym samym uzyskanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych w wybranym obszarze zagadnień. Program kierunku uzyskał akredytację międzynarodowych organizacji: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Nasi studenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki certyfikacyjnej ACCA i/lub CIMA w trakcie studiów, uzyskania zwolnień z większości egzaminów i zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Treści programowe wybranych przedmiotów są zgodne z wymaganiami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, co daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z niektórych egzaminów w procesie ubiegania się o uprawnienia biegłego rewidenta.