Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

O Instytucie

O Instytucie

O Instytucie

Instytut Finansów

Powstanie Instytutu

Instytut Finansów rozpoczął funkcjonowanie od 1 października 2019 roku w ramach Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa w wyniku przekształceń strukturalnych oraz organizacyjnych jakie  miały miejsce w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Instytut obejmuje 8 Katedr wywodzących się z działającego do 30 września  2019 roku Wydziału Finansów i Prawa (wcześniej: Wydziału Finansów).

Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) – a od 1 października 2016 r. przekształcony w   Wydział Finansów i Prawa  – powstał w roku akademickim 2002/2003. Utworzenie Wydziału było konsekwencją intensywnego rozwoju Uczelni  w ostatnich dwóch dekadach. Przejawiało się  to  w rozwoju kadry naukowej, powiększaniu liczby studentów, w osiągnięciach  badawczych i publikacyjnych, przede wszystkim Wydziału Ekonomii, na którym funkcjonowały katedry finansowe, katedra prowadząca badania nad nowoczesnym zastosowaniem rachunkowości w procesach mikroekonomicznych oraz katedra zajmująca się badaniami nad ochroną i finansowaniem środowiska naturalnego.

Powstanie Wydziału stało się możliwe także dzięki rozwojowi  nauk matematycznych i ich zastosowania  w ekonomii oraz w  finansach. Równie pomyślny był rozwój nauki prawa i różnych jego specjalności, w tym prawa gospodarczego, handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa finansowego, prawa bankowego oraz prawa podatkowego. Wydział Finansów i Prawa jest było owocem rozwoju zarówno Wydziału Ekonomii jak i Wydziału Zarządzania, na którym działała Katedra Matematyki oraz Katedra Prawa.

Misja Instytutu Finansów

Misja Instytutu Finansów wynika z historycznej dewizy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapisanej w sentencji Rerum cognoscere causas et valorem   – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Misja ta wyraża się w prowadzeniu działalności dydaktycznej oraz badań naukowych poszerzających wiedzę w obszarze nauk społecznych i prawnych, kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr w dziedzinie nauk ekonomicznych, budowaniu właściwych postaw społecznych, wychowywaniu młodzieży w duchu poszanowania prawa i demokracji.

Działalność Instytutu

W Instytucie prowadzone są zajęcia na studiach I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość w języku polskim oraz w języku angielskim zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Z kolei na uzupełniających studiach magisterskich, także w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę na pięciu kierunkach, których programy kształcenia zostały dostosowane do potrzeb rynku. Są to obok kierunku Finanse i rachunkowość, kierunki: Audyt finansowy, Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Rynki finansowe oraz Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

W Instytucie Finansów od  roku akademickiego 2018/2019 istnieje możliwość realizacji indywidualnego programu studiów poszerzonego o przedmiot Tutoriale w ramach Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej. WISE ma na celu nowoczesne i interdyscyplinarne kształcenie z wykorzystaniem relacji mistrz – uczeń. Propozycja ta skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Realizując swoje podstawowe cele Instytut Finansów dąży do zintensyfikowania kształcenia na  studiach podyplomowych. Popyt na ten rodzaj wiedzy wzrasta wraz z rozwojem sektora finansowego w Polsce i ogólnym rozwojem stosunków gospodarczych. W szczególności na w Instytucie prowadzone są studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej, bankowości, rachunkowości finansowej i menedżerskiej, zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, prawa zamówień publicznych, finansów samorządu terytorialnego oraz ubezpieczeń gospodarczych.

Potencjał kadrowy

Katedry tworzące Instytut Finansów prowadzą interdyscyplinarne badania nad współczesnymi zjawiskami i procesami finansowymi, rolą pieniądza w gospodarce rynkowej, instytucjami finansowymi, instrumentami finansowymi, nad finansami publicznymi, finansami samorządowymi, bankowością, polityką monetarną, rynkami kapitałowymi, a także z zakresu teorii  rachunkowości i rachunkowości finansowej oraz ekonomiki ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Pracownicy Instytutu realizują projekty i ekspertyzy we współpracy z różnymi podmiotami, w tym zwłaszcza z instytucjami finansowymi. We wszystkich dyscyplinach efekty badań naukowych pracowników Instytutu zauważane są w skali ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej, a działalność naukowo-badawcza stanowi dominujący obszar aktywności zawodowej. Pracownicy Instytutu Finansów pełnią także odpowiedzialne funkcje w różnych instytucjach publicznych, podmiotach rynku finansowego, organach nadzorczych spółek kapitałowych, a także krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Potencjał kadrowy Instytutu Finansów stanowią wysoko kwalifikowani badacze posiadający doświadczenie praktyczne i współpracujący z otoczeniem gospodarczym, co oznacza, że Instytut ten jest prężną jednostką badawczą i dydaktyczną Uczelni.

Absolwenci

Absolwenci Instytutu (wcześniej Wydziału Finansów i Prawa) są cenionymi pracownikami i z łatwością znajdują zatrudnienie przede wszystkim w bankach,  spółkach konsultingowych, biurach maklerskich, obsłudze funduszy inwestycyjnych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, kancelariach doradztwa podatkowego, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach różnych branż, instytucjach Unii Europejskiej w Polsce jak również w krajach członkowskich Unii, departamentach zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych jak  i niefinansowych,  funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ekologicznych funduszach inwestycyjnych, firmach audytorskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach planistyczno-zarządzających organów samorządowych wszystkich  szczebli, instytucjach zarządzających finansami publicznymi i mieniem komunalnym i różnych innych instytucjach oraz wykonując wolny zawód np. doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego, biegłego rewidenta, księgowego, dealera i brokera.

Dyrektor Instytutu Finansów Prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska podejmuje decyzje dotyczące toku studiów w/w studiów. Wszelkie wnioski studentów z powyższych kierunków należy kierować do Dyrektora Instytutu Finansów i składać w dotychczasowym dziekanacie.