Kontrast

Plan studiów II stopnia

SPECJALNOŚCI

Audyt finansowy

Studia II stopnia

Audyt finansowy jest unikatowym kierunkiem studiów w skali kraju w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierunek prowadzony jest w systemie 2,5-letnich studiów magisterskich uzupełniających (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Szczegółowy zakres merytoryczny studiów na kierunku Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów na biegłego rewidenta, określonym w art. 9 ustawy o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także w uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ale także z szeroko rozumianych finansów, prawa gospodarczego, ekonomii, matematyki z elementami statystyki, a także etyki zawodowej.

Studenci, którzy ukończą kierunek Audyt finansowy będą posiadać wiedzę niezbędną dla każdego pracownika podmiotu gospodarczego podlegającego ustawie o rachunkowości. Zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające istotną przewagę na współczesnym rynku pracy. W szczególności uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek. Uzyskają umiejętności z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie, aż do analizy sytuacji finansowej podmiotu będącej bazą do podejmowania decyzji w jednostkach gospodarczych. Program kierunku umożliwia również rozwój posiadanych zdolności poprzez dalsze samokształcenie, co pozwoli jego absolwentom na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Absolwenci kierunku Audyt finansowy mają możliwość zdobycia interesującej pracy nie tylko w biurach rachunkowych czy firmach audytorskich, ale również we wszystkich jednostkach gospodarczych bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną. Z uwagi na szeroki zakres wiedzy i umiejętności będą poszukiwanymi kandydatami do pracy w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (biura rachunkowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych itp.). Osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego, syndyka. Są także poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych.

Kierunek Audyt finansowy decyzją Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, został wpisany na wykaz kierunków studiów wyższych spełniających warunek zaliczania egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów. Tym samym Audyt finansowy jest pierwszym kierunkiem studiów w Polsce, wpisanym na wykaz kierunków studiów wyższych, które spełniają wymagania w zakresie kształcenia i przeprowadzania egzaminów w formie pisemnej, co upoważnia jego absolwentów do ubiegania się o zwolnienia ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów. Wykaz kierunków studiów spełniających warunek zaliczania egzaminów jest dostępny na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Program studiów kierunku Audyt finansowy umożliwia akredytację międzynarodowej organizacji   Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) dając studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA  jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień z większości egzaminów. Katedra Rachunkowości Finansowej kontynuuje współpracę z organizacją ACCA, dążąc do zapewnienia studentom kierunku Audyt finansowy możliwości uzyskania zwolnień ze wszystkich 9 egzaminów poziomu Fundamentals, które obecnie są dostępne dla studentów prowadzonej przez Katedrę specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa na kierunku Finanse i rachunkowość.