Kontrast

Praktyki studenckie

Opiekun praktyk w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego: dr Krzysztof Kil (krzysztof.kil@uek.krakow.pl).

Uwaga: zgodnie z wykładnią Działu Organizacyjno-Prawnego UEK istnieje możliwość zaliczenia praktyk bez obowiązku fizycznego dostarczenia dokumentów. Komplet wymaganych dokumentów w formie skanów lub zdjęć należy przesłać na adres mailowy opiekuna wykorzystując swoją skrzynkę mailową, wyłącznie w domenie UEK.

Opieka nad praktykantami obejmuje seminarzystów pracowników Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego, tj. prof. Ewy Miklaszewskiej, prof. Aleksandry Jurkowskiej, dr Krystyny Czepielewskiej-Kałki, dra Mateusza Folwarskiego, dra Krzysztofa Kila, dra Andrzeja Walitzy.

Przed rozpoczęciem praktyki proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Procedura – STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE  

W związku z uchwałą Rady Wydziału Finansów i Prawa od listopada 2018 roku obowiązuje nowa procedura realizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zakładane cele realizacji praktyk:

 • Poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
 • Pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
 • Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także – w miarę możliwości:
 • Poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich, itp.,
 • Poszerzenie znajomości kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności języków obcych.

Informacje ogólne:

 • Przed rozpoczęciem praktyk należy skonsultować (mailowo lub osobiście) u opiekuna praktyk wybrany przez studenta podmiot, w którym realizowana będzie praktyka oraz zasady realizacji praktyki. Praktyka może być realizowana w podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub  za granicą, której profil działania umożliwia zrealizowanie celów opisanych powyżej. Termin realizacji praktyki oraz czas trwania praktyki w tym liczbę przyznanych punktów ECTS za jej zaliczenie określają kierunkowe plany studiów. Na Wydziale Finansów i Prawa czas trwania praktyki wynosi 4 tygodnie.
 • Umowa o praktykę lub inna umowa potwierdzająca zatrudnienie zawarta w języku obcym powinna być przetłumaczona na język polski.
 • Opinia radcy prawnego nie jest wymagana, jeśli praktyka odpowiada charakterowi studiów oraz spełnia (według opiekuna praktyk) cele opisane w niniejszej procedurze. W tym przypadku także umowa może być zawarta pomiędzy organizatorem praktyki a studentem lub może mieć charakter trójstronny. W przypadku, gdy praktykant jest pracownikiem podmiotu, w którym odbywa praktykę wymagany jest jedynie załącznik nr 3. Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy np. cywilnoprawnej, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Na życzenie organizatora praktyki, opiekun praktyk sporządza pismo przewodnie, które oznacza prośbę o przyjęcie studenta na praktykę. Praktykant w tym wypadku przekazuje opiekunowi praktyk informacje niezbędne do przygotowania pisma przewodniego.
 • Praktyka powinna być zrealizowana do końca 5 semestru studiów dla studiów I stopnia lub do ukończenia 4 semestru studiów w przypadku II stopnia.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-26/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji studenckich praktyk zawodowych, istnieją trzy sposoby realizacji praktyk:

I. Praktyka realizowana w oparciu o umowę trójstronną

II. Praktyka realizowana w oparciu o umowę dwustronną

III. Zaliczenie pracy zawodowej (stażu, umowy zlecenia, o dzieło, umowy o pracę) jako praktyki zawodowej

 

Szczegółowe wymagania:

I SPOSÓB – PRAKTYKA TRADYCYJNA

Przed rozpoczęciem praktyki student przedkłada do zatwierdzenia i podpisania:

 1. Charakterystykę Organizatora praktyki właściwemu opiekunowi praktyki (załącznik 1.2),
 2. Program praktyki właściwemu opiekunowi praktyki,
 3.  Umowę o organizację studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 1) Kierownikowi Katedry lub właściwemu opiekunowi praktyki, posiadającemu pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Kierownika Katedry (w 3 egzemplarzach).

Po realizacji studenckiej praktyki zawodowej student składa opiekunowi praktyki:

 1. Raport opisujący przebieg praktyki potwierdzony przez organizatora praktyki (zgodnie ze wzorem z załącznika 2 Zarządzenia Rektora UEK nr R0201-26/2018 – załącznik 2),
 2. Jeden egzemplarz podpisanej przez wszystkie strony umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 1),
 3. Dokument potwierdzający realizację programu praktyki według wzoru, stanowiącego załącznik 1.1 do niniejszej procedury,
 4. Ksero dowodu ubezpieczenia OC i NNW (w przypadku polis dystrybuowanych przez Parlament Studencki na zaświadczeniu wymagany podpis członka Zarządu PS UEK).

II SPOSÓB – PRAKTYKA REALIZOWANA W OPARCIU O UMOWĘ DWUSTRONNĄ

Przed rozpoczęciem praktyki student przedkłada do zatwierdzenia:

 1. Charakterystykę Organizatora praktyki właściwemu opiekunowi praktyki (załącznik 1.2)

Po realizacji studenckiej praktyki zawodowej student składa właściwemu opiekunowi praktyki:

 1. Raport opisujący przebieg praktyki potwierdzony przez organizatora praktyki (na druku uczelnianym załącznik 2 lub dowolnym wystawionym przez organizatora ),
 2. Przedkłada do wglądu umowę o praktykę – zgodnie z § 3 ust. 10 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-26/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji studenckich praktyk zawodowych.

III SPOSÓB – ZALICZENIE PRACY ZAWODOWEJ JAKO PRAKTYKI

Przed rozpoczęciem praktyki student przedkłada do zatwierdzenia:

 1. Charakterystykę Organizatora praktyki właściwemu opiekunowi praktyki (załącznik 1.2)

Decyzję w sprawie zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki podejmuje właściwy opiekun praktyk.

Po realizacji studenckiej praktyki zawodowej student składa właściwemu opiekunowi praktyki

 1. Wypełniony wniosek (prośba o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki – załącznik 3),
 2. Przedkłada do wglądu umowę o pracę / umowę zlecenie / umowę o dzieło lub odpis z KRS albo wydruk z CEiDG w przypadku własnej działalności gospodarczej – zgodnie z § 3 ust. 10 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-26/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji studenckich praktyk zawodowych.