Kontrast

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka UEK (kierunek cybernetyka i informatyka ekonomiczna) i The Johns Hopkins University. Programy podyplomowe w USA: PMD w Harvard Business School oraz SPURS w MIT. Staże naukowe w Cairo University, University of Wales at Bangor, NIAS in Waasenaar, oraz New York University, Stern School of Business. Praca zawodowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i European University – filia w Warszawie, oraz w Ministerstwie Finansów i Narodowym Banku Polskim. Obecnie prowadzenie zajęć z bankowości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, oraz w Szkole Letniej Radboud University w Nijmegen.

W latach 2012 – 2014 kierowanie programem „Ethics in Banking” w ramach programu Santander Universidades. W 2016 r. odznaczona medalem Kopernika nadawanym przez ZBP za zasługi w upowszechnianiu wiedzy bankowej. Członek Management Committee, European Association of University Teachers in Banking and Finance, afiliowanym przy University of Wales, Bangor oraz członek Study Group on Cooperative Banks powołanej przez LUMSA University w Rzymie. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma “Bezpieczny Bank” wydawanego przez BFG. Członek Komitetu Monitorującego Program Santander Universidades oraz członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB w UEK.

Zainteresowania naukowe:

Zmiany strategiczne na  globalnym rynku bankowym, zmiany regulacji bankowych i ich skutki, procesy restrukturyzacji i przymusowej likwidacji banków, czynniki wpływające na efektywność banków, wpływ rewolucji technologicznej na rynek bankowy.

Autorstwo i redakcja książek:

Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, red. E. Miklaszewska, Poltext, Warszawa 2019.

Miklaszewska E., Zmiany strategiczne na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym, Poltext, Warszawa 2018.

Europejski rynek usług bankowych, red. E. Miklaszewska i M. Folwarski, Wydawnictwo UEK, Kraków 2018 (autorzy: pracownicy Kat. Bankowości UEK).

Institutional Diveristy in Banking: Small Country, Small Bank Perspectives, red. E. Miklaszewska, Palgrave MacMillan Studies in Banking and Financial Institutions, Cham, 2017.

Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym: wnioski dla Polski, red; L. Kurkliński, E. Miklaszewska, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2017.

Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, red. E. Miklaszewska, Wyd. UEK, Kraków 2015 (autorzy: pracownicy Kat. Bankowości UEK).

Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarcered.  JCzekaj,  E. Miklaszewska, W. SułkowskaWydawnictwo UEK, Kraków 2014.

Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, red. E. Miklaszewska i M. Folwarski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010 (autorzy: pracownicy Katedry Bankowości UEK).

Wybrane artykuły w czasopismach i monografiach:

Miklaszewska E., Kil K., Idzik M., How the COVID-19 pandemic affects bank risks and returns: Evidence from EU members in Central Eastern and Northern 3 Europe, RISKS, 2021 (open access).

Miklaszewska E., Kil K., Idzik M., Digital transformation in banking: customer preferences, bank attitudes and performance, [w:] Alternative Forms of Finance: Remedies to the Challenges in Capitalism, ed. Panu Kalmi, Routledge 2021 (w druku).

Miklaszewska E., Kil K., Skuteczność rozwiązań i mechanizmów stabilizujących banki systemowo ważne w krajach Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym − próba oceny, „Bank i Kredyt”, nr 50 (2),  2019.

Miklaszewska E., Pys J., The Bank Resolution Framework in the European Union: Preliminary Evidence from Specialized and Regional Banks, w: García-Olalla M., Clifton J. (red.), Contemporary Issues in Banking: Regulation, Governance and Performance, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, Springer Nature, Cham 2018.

Miklaszewska E., Folwarski M., Kil K., Idzik M., Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego, &Bezpieczny Bank&, nr 3 (72), 2018.

Miklaszewska E., The application of bail-in tool in a bank resolution framework: the evidence from the Italian local and regional banks, „Bezpieczny Bank” nr 4 (69), 2017.

Miklaszewska E., Kil K.,  Reputational Risk in Banking: Important to Whom? w: The Business of Banking: Models, Risk and Regulation, red. G. Chesini, E.,Giaretta, A.,Paltrinieri, Palgrave Macmillan, Cham 2017.

Miklaszewska E., (2017), Centralizacja bankowości spółdzielczej w Holandii jako odpowiedź na wyzwania konkurencyjne;  oraz Problemy zdecentralizowanych rynków spółdzielczych – model włoski, w: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym: wnioski dla Polski, red. L. Kurkliński, E. Miklaszewska, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2017.

Miklaszewska E., Kil K., The Impact of 2007-2009 Crisis on the Assessment of Bank Performance: the Evidence from CEE-11 Countries, „Transformations in Business & Economics”, vol. 15, no. 2A (38A), 2016.

Miklaszewska E., Kil K., Bank-Specific, Macroeconomic or Structural Variables: Which Explains Bank Enterprise Lending? w: Bank Funding, Financial Instruments and Decision-Making in the Banking Industry, red. S. Carbó Valverde, P, Jesús Cuadros Solas, F. Rodríguez Fernández, Palgrave Macmillan, New York, 2016.

Miklaszewska E., Kil K., The Impact of 2007-2009 Crisis on Banking Sectors of CEE-11 Countries: Multi-Level Performance Score as a Synthetic Measure of Bank Risk Adjusted Performance, “Econometrics”, no.  4 (50), 2015.

Miklaszewska E.: Small Banks in Post-Crisis Regulatory Architecture, w:  Governance, Regulation and Bank Stability, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, red. T. Lindblom, S. Sjögren, M. Willesson, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014.

Miklaszewska E., Mikołajczyk, K., Pawłowska M., Post-crisis regulatory architecture and Central and East European Banks, Gospodarka Narodowa, nr 7-8, 2013.

Miklaszewska E., Polityka nadzorcza nad systemem bankowym – nadzór mikroostrożnościowy: European Banking Authority, [w:] S. Kasiewicz, L. Kurkliński (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego w Polsce, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.

Miklaszewska E., Mikołajczyk, K: Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland: Testing the Global Advantage Hypothesis, „Journal of Money, Investment and Banking”, no. 10, 2009.