Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Analityk finansowy CFA®

Analityk finansowy CFA®

Analityk finansowy CFA®

Studia podyplomowe „Analityk Finansowy CFA®” są realizowane we współpracy ze stowarzyszeniem CFA® Society Poland. Kierunek stanowi odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie rynku na wiedzę potrzebną do efektywnej pracy na stanowiskach rozwijających się obecnie SSC (ang. shared service centres) i BPO (ang. business process outsourcing) oraz kursy przygotowujące do egzaminu pozwalającego uzyskać kwalifikację CFA.

CFA to najbardziej prestiżowa kwalifikacja w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, instrumentów pochodnych oraz zarządzania inwestycjami finansowymi. Osoby z tytułem CFA mają ułatwioną drogę do uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego (zamiast trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego osoby z tytułem CFA mogą podejść do jednoetapowego sprawdzianu umiejętności).

Proponowane studia podyplomowe są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw, instytucji rządowych, samorządowych i naukowo-badawczych działających w sektorze finansowym. Oferta studiów skierowana jest zarówno do menedżerów, jak i specjalistów zatrudnionych w działach finansowych, zarządzania ryzykiem, analiz rynkowych oraz zarządzania portfelem.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania ryzykiem, instrumentów pochodnych, zarządzania inwestycjami finansowymi oraz standardów sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na skuteczne przygotowanie do egzaminów CFA Level I. Studia CFA Level I koncentrują się na narzędziach i danych wejściowych do modeli  i obejmują wstęp do wyceny aktywów oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania inwestycjami, w szczególności w zakresie analizy inwestycji, zarządzania portfelem inwestycyjnym, wyceny aktywów, wyceny papierów wartościowych, a także międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Absolwent uzyska umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia wyceny aktywów, analiz (rynkowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych), budowania i weryfikacji narzędzi analitycznych, interpretacji danych finansowych oraz podejmowania decyzji zarządczych.

#CFA Level I #UEK #Kurs przygotowawczy do CFA #Analityk Finansowy #Finanse

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 200.

W bieżącej edycji zajęcia odbywają się co 2-4 tygodnie a łączna ilość zjazdów wynosi 11, w tym dwa w formie on-line.

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin
1Regulacje rynków finansowych (wprowadzenie)5
2Metody ilościowe / Quantitative Methods25
3Ekonomia / Economics10
4Sprawozdawczość i analiza finansowa / Financial Reporting & Analysis20
5Finanse przedsiębiorstw / Corporate Finance15
6Instrumenty udziałowe / Equity Analysis15
7Instrumenty dłużne / Fixed Income Analysis15
8Zarządzanie portfelem / Portfolio Management10
9Instrumenty pochodne / Derivatives10
10Inwestycje alternatywne / Alternative Investments5
11Etyka / Ethics and Professional Standards15
12Fuzje i przejęcia / Mergers & Acquisitions10
13Zarządzanie ryzykiem / Risk Management10
14Relacje inwestorskie / Investor Relations5
15Budowa modeli analitycznych w MS Excel / Building of Analytical Models in MS Excel10
16Ćwiczenia egzaminacyjne / Exam Preparation20
 Razem
200

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz organizacji CFA Society Poland – lokalne stowarzyszenie międzynarodowego CFA Institute, a także praktycy rynkowi, posiadający najwyższe kompetencje w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki biznesowej.

Wykładowcami na kierunku "Analityk finansowy CFA®" są m.in.:


Krzysztof Jajuga

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Przemysław Barankiewicz

Redaktor naczelny portalu Bankier.pl. Pełni także funkcję Chief Digital Office w koncernie Bonnier Business Polska, wydawcy portalu. Z Bonnierem związany od 2000 r., wcześniej jako współtwórca i redaktor naczelny pb.pl oraz główny analityk „Pulsu Biznesu”. Ma amerykański tytuł Chartered Financial Analyst i jest członkiem zarządu CFA Society Poland. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, University of Bedfordshire, SGH i Politechnice Warszawskiej.

 

 

 


Anna Bernaziuk

Ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów, biegły rewident z bogatym doświadczeniem w procesach badania i upubliczniania spółek. Wysoko ceniony doradca, wykładowca licznych szkoleń z obszaru rachunkowości, m.in. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, instrumentów finansowych oraz fuzji i przejęć kapitałowych. Współautorka kilkunastu praktycznych, wysoko cenionych publikacji i artykułów z zakresu rachunkowości. Jest współautorem książek – „Kontrakty długoterminowe”, „Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości”, „Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej”. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych. W BDO kieruje m.in. pracami Komitetu ds. Standardów Rachunkowości. Jako Partner Zarządzający w BDO Działem Audytu jest odpowiedzialna za nadzór oraz koordynację rocznego planu badań Działu.

 


Grzegorz Jajuga, CFA

Specjalizuje się w doradztwie w procesach inwestycyjnych (w szczególności na rynku wysokiego ryzyka), komercjalizacji technologii oraz wycenie przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz instrumentów finansowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych bądź pozyskania finansowania, jak również kilkuset procesach wyceny, w szczególności spółek kapitałowych, technologii oraz kapitału intelektualnego. Doświadczenia zdobywał pracując dla domu maklerskiego, funduszy seed capital i private equity oraz prowadząc spółki doradcze. Obecnie pełni funkcję członka zarządu i partnera zarządzającego w Volante S.A. i Brante Partners sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada prestiżowy certyfikat Chartered Financial Analyst oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 594) przyznawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadził szkolenia z pozyskiwania finansowania, inwestycji oraz wyceny m.in. dla E&Y, GPW, Societe Generale, agencji rozwoju regionalnego i firm doradczych.

 


 Wojciech Łyjak, FCCA, CFA

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiedzę z zakresu finansów zdobywał również w duńskiej Aarhus School of Business.

Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Legitymuje się również dyplomem CFA (Chartered Financial Analyst).

Przed rozpoczęciem pracy w charakterze wykładowcy zajmował się zagadnieniami polityki rachunkowości w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Wojtek posiada doświadczenie z zakresu bankowości, sprawozdawczości finansowej według MSSF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej), US GAAP oraz rachunkowości zarządczej zdobywane w kraju i za granicą.

W 2007 r. Wojtek rozpoczął pracę w Ernst & Young Academy of Business, wpierw jako trener a następnie jako manager odpowiedzialny za cykl Finanse dla Niefinansistów oraz za tworzenie i prowadzenie szkoleń z zakresu analizy sprawozdań finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rachunkowości, ze szczególnym naciskiem na rachunkowość instrumentów finansowych.

Od grudnia 2012 r. Wojtek pracuje pod marką A4 Training.


Piotr Sieradzan

Dr Piotr Sieradzan posiada 14 lat doświadczenia z zakresu zarządzania funduszami i firmami inwestycyjnymi. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Prezesa w Trigon TFI S.A. oraz Wiceprezesa w Trigon DM S.A, w którym był odpowiedzialny za segment zarządzania aktywami i funduszy inwestycyjnych, gdzie stworzył i zarządzał czołowym zespołem Asset Management w Polsce (nr 1 w rankingach GG Parkiet w 2011 r.). Funkcję Prezesa Zarządu pełnił także w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Pocztylion – Arka PTE S.A. (2007-2010), w którym zarządzał działalnością zrównoważonego funduszu emerytalnego (3 miejsce w grupie porównawczej 15 funduszy w 2008 roku oraz wyniki ponad benchmark w całym okresie inwestycji). Doświadczenie zdobywał także w SEB Investment Management S.A. (2005-2007), gdzie był zarządzającym polskimi i zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym z największych akcyjnych funduszy regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej m.in.: w Polsce, Czechach, na Węgrzech, krajach bałtyckich, Rumunii, Turcji, Rosji, Kazachstanie dla klientów szwedzkich, niemieckich i bałtyckich. Piotr Sieradzan jest także wykładowcą akademickim.


W toku studiów realizowanych jest 17 przedmiotów, w ramach których prezentowane są treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Realizowane są również warsztaty (laboratoria) komputerowe, podczas których słuchacze mają możliwość zapoznania się z metodami budowy modeli i narzędzi analitycznych w programie MS Excel.

Egzamin końcowy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę pisemną i obejmuje materiał z wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów. Pytania i zadania na egzaminie odpowiadają egzaminowi CFA Level I.

Dla chętnych słuchaczy przewidziany jest egzamin próbny (tzw. mock exam), organizowany w Warszawie przez CFA Society Poland w terminie i na warunkach egzaminu CFA. Wynik tego egzaminu nie ma wpływu na ocenę końcową ze studiów Analityk finansowy CFA®.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

REKRUTACJA na edycję 2023/2024 

Rozpoczęcie studiów: październik 2023.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Rekrutacja

 • Zgłoszenia na studia podyplomowe należy dokonywać drogą elektroniczną przez system IRK (uek.krakow.pl)
   

Etapy rekrutacji: 

 • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz uzupełnienie formularza osobowego na irk,
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł - w tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Studia podyplomowe. Analityk finansowy CFA”,
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy uzupełnić kartę zgłoszenia (Karta zgłoszenia na studia podyplomowe w KRF UEK), (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów.
 •  *podanie o rabat (opcjonalnie)
 • oswiadczenie_o_znajmosci_jezyka_Analityk_Finansowy_CFA
   

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wysłana zostanie informacja o uruchomieniu kierunku oraz pozostałe informacje, w tym harmonogramem zajęć.

Koszt studiów:

Opłata rekrutacyjna - 50 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)

Czesne za studia - 8.500 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)

Termin płatności czesnego:

O terminach zostaną Państwo poinformowani po zakończonej rekrutacji.
 

Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia za studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
  • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
  • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana automatycznie na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.
 • Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest z osobistego rachunku bankowego słuchacza.
 • W kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuruchomienia studiów, jeżeli liczba słuchaczy nie przekroczy 11 osób.

DOKUMENTY:

Klauzula informacyjna dla słuchaczy

Regulamin_studiow_podyplomowych

Regulamin odpłatności za studia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków(dalej: „Administrator”). 2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony DanychUEK:iod@uek.krakow.pl,tel. (12) 293 57 44. 3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych ze zorganizowaniem procesu rekrutacji i przeprowadzeniem studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse 4.Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe jest art. 13 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art.6 ust. 1 pkt c) RODO. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust. 1 pkt a)RODO). 5.Pana/Pani dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 6.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora oraz innym podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora i podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. zorganizowania procesu rekrutacji oraz przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse, a to: a. w przypadku nie przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe –przez okres niezbędny do zakończenia czynności administracyjnych związanych z procesem rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów a następnie zostaną zniszczone; b. w przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe –przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa, a następnie będą przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt b powyżej lub do dnia odwołania zgody. 8.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych-w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 9.W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.10.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie pól obowiązkowych w kwestionariuszu jest wymogiem ustawowym Jest Pani /Pan zobowiązana/-y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność Pani/ Pana uczestnictwa jako słuchacza studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse.

Dofinansowanie studiów podyplomowych w Instytucie Finansów i Prawa


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)


Kto może uzyskać wsparcie? Jak wygląda procedura wnioskowania?

Studia Podyplomowe prowadzone w Instytucie Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych PARP i mogą być dofinansowane w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Profil Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Bazie usług rozwojowych

Poziom dofinansowania usług mieści się w przedziale od  50%  do nawet  80%.

W aktualnej perspektywie finansowej ramach Regionalnych Programów Operacyjnych uruchomione zostały Podmiotowe Systemy Finansowania, które są dedykowane rozwojowi przedsiębiorców oraz pracowników.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania:

 • wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych);
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stąd też kwestie te oraz wymagania w tym zakresie  są uregulowane odmiennie w poszczególnych województwach (Instytut Finansów i Prawa prowadzi studia podyplomowe w różnych województwach). Szczegółowe informacje o dofinansowaniu w poszczególnych rejonach poniżej:

Więcej o różnych programach PARP dotyczących studiów podyplomowych: KLIKNIJ.


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2022


Kto może uzyskać wsparcie? Jak wygląda procedura wnioskowania? Na co należy zwrócić uwagę?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) utworzony został ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane mogą być m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

O środki z KFS ubiegać się może każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu pracownika korzystającego z programu KFS.

Wielkość przydzielonej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców może zostać sfinansowane do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

 1. Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Dokonuje się tego w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków.
 2. Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę. Jeżeli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
 3. Decyzja w zakresie wyboru instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin podejmowana jest samodzielnie przez pracodawcę.
 4. Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytety wydatkowania KFS w 2022 r.

Kontakt

dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut
tel: 727-626-943

Tomasz Bem
e-mail: tomasz.bem@uek.krakow.pl

tel.  +48 12 293 59 75

Opieka naukowa

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
CFA Society Poland

Kierownik studiów

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
Katedra Rachunkowości Finansowej

Opieka organizacyjna

dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut
dr inż. Patryk Dunal
Katedra Rachunkowości Finansowej UEK

mgr Monika Grabek
Executive Director CFA Society Poland