Kontrast

Nowa oferta studiów podyplomowych: Bankowość i finanse cyfrowe – informacje i zapisy we wrześniu 2020 roku!

Informacje ogólne

Studia podyplomowe „Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca” adresowane są do absolwentów studiów finansowych / ekonomicznych, zainteresowanych pracą w polskich i europejskich instytucjach finansowych.
Szczególną grupą odbiorców są pracownicy sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (certyfikat ECB EFCB 3E) i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, jak również certyfikowanego konsultanta ds. finansowych.

Program studiów podyplomowych został dostosowany do wytycznych Związku Banków Polskich, zaś pracownicy Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego uczestniczyli w tworzeniu podręcznika: Bankowość dla praktyków – Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, wydanego w 2017 roku – jako wiodącej pozycji przygotowującej do zdania w/w egzaminu.
Studia będą też pomocne w przygotowaniu się do egzaminu

Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca.


Cel studiów podyplomowych „Bankowość:  Europejski Certyfikat Bankowca”

Celem niniejszych studiów podyplomowych jest pogłębienie, uzupełnienie, ukierunkowanie oraz usystematyzowanie umiejętności , wiedzy i kompetencji społecznych z zakresu bankowości. Kandydaci na studia podyplomowe będą mieli sposobność zapoznać się ze sposobem funkcjonowania banków – począwszy od aspektów prawnych, poprzez kwestie związane z zarządzaniem bankiem i ryzykiem, marketingowe, a skończywszy na rachunkowości i sprawozdawczości finansowej banków.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym (brak pracy dyplomowej), zaś zajęcia odbywają się tylko w soboty.

95% osób które podeszło po naszych studiach do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca zdało ten egzamin!

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do końca września.


Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, jest jedyną jednostką na Uczelni upoważnioną do przeprowadzania egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca.

Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przystąpiła do Programu i uzyskała wraz z kilkoma szkołami wyższymi certyfikację ZBP do przeprowadzania egzaminów, dlatego też umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECB EFCB 3E w języku angielskim firmowanego przez EBTN-European Banking & Financial Services Training Association Asbl.


Współpraca ze Związkiem Banków Polskich

“Wykorzystując doświadczenia europejskie, pod patronatem Związku Banków Polskich opracowano System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jest to system certyfikacji służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce oraz poprawie wizerunku sektora bankowego. Certyfikacja ZBP w Systemie Standardów kładzie nacisk na etyczne postępowanie pracowników. Naszym wzorcem jest Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej).

System Standardów działa pod egidą Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP. Uczestnikami Systemu są: Banki, Szkoły (instytucje szkoleniowe i uczelnie) oraz inne instytucje finansowe.

Podstawą Systemu są Standardy Kwalifikacyjne, czyli: opis wymagań dotyczący wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników banków, bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania banku.

Cele Systemu Standardów:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr finansowych zgodnie z wymogami określonymi przez Standardy
 • Zapewnienie obiektywnego i wystandaryzowanego procesu egzaminowania prowadzącego do uzyskania stopni zawodowych.
 • Stworzenie min. wymagań dot. wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, uniwersalnych dla wszystkich Banków”¹.

Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB to inicjatywa European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą 26 głównych bankowych instytucji szkoleniowych w takich krajach w Europie jak: Belgia, Włochy, Polska, Dania, Rosja, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Francja. Pełna lista członków EBTN – tutaj.

W Polsce członkiem EBTN jest Warszawski Instytut Bankowości. Podczas przeprowadzanego egzaminu ECB przedstawiciel jednej z tych 2 szkół potwierdza ważność tego egzaminu w europejskim systemie EFCB. Do końca 2017 r. egzaminy ECB w Polsce zdało 4831 osób.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do Programu i uzyskał wraz z kilkoma szkołami wyższymi certyfikację ZBP do przeprowadzania egzaminów.

Więcej informacji na temat egzaminów w Systemie Standardów na stronie ZBP – tutaj.

Uwaga! Na stronie ZBP dostępny jest od 22 marca 2017 r. nowy podręcznik, ułatwiający przygotowanie do egzaminu na ECB EFCB 3E – do pobrania tutaj.

Baza pytań do egzaminu do pobrania tutaj.

Uwaga! Z dniem 1.06.2019 roku zniesiony został przez ZBP warunek uzyskania 50% punktów w każdym module, pozwalający na pozytywne zaliczenie egzaminu. Oznacza to, że jedynym warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% punktów z całego testu.

Więcej informacji na temat Europejskiego Certyfikatu Bankowca – tutaj.


Kontakt

Informacji w zakresie studiów podyplomowych „Bankowość:  Europejski Certyfikat Bankowca” udzielają:

 • Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
  Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
  uumiklas@cyf-kr.edu.pl oraz miklasze@uek.krakow.pl
 • Dr Mateusz Folwarski
  Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
  mateusz.folwarski@uek.krakow.pl 
 • Mgr Radosław Ciukaj
  Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
  ciukajr@uek.krakow.pl  
 .

.

1. Źródło : https://zbp.pl/dla-bankow/kadry-bankowe-i-certyfikaty-zbp/system-standardow-kwalifikacyjnych