Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca

Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca

Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca

Adresaci studiów

Od roku akademickiego 2021/2022 Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego prowadzi studia we współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu UEK. Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra (najlepiej kierunków finansowych lub ekonomicznych), i które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności banków komercyjnych i spółdzielczych, instytucji kredytowych, instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego, firm outsourcingowych oraz pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia dedykowane są również osobom, chcącym podjąć pracę w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. Szczególną grupą odbiorców są pracownicy sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia przygotowują również do pracy w sektorze bankowym Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze otrzymają aktualną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości.

W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminu: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, wymaganego w ramach systemu standardów kwalifikacyjnych ZBP.

Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca. Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymają też dyplom EFCB – the European Foundation Certificate in Banking, wydawany przez the European Banking and Financial Services Training Network.

Kontakt

Informacji w zakresie studiów podyplomowych „Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca” udzielają:

Czas trwania studiów oraz liczba godzin

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia wyłącznie w soboty, w dwóch blokach zajęciowych w godz. 9:00 – 13:00 oraz 14:00 – 18:00). W wyjątkowych sytuacjach zajęcia będą odbywały się w niedziele w godz. 09.00-13.00. Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza to 160 godzin dydaktycznych. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

.Program studiów

 Lp.Nazwa przedmiotuLiczba
godzin
punkty ECTS
1.Polityka monetarna w UE102
2.Analiza finansowa102
3.Stabilność finansowa i sieć bezpieczeństwa102
4.Ramy regulacyjne funkcjonowania instytucji kredytowych w UE102
5.Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa102
6.Zarządzanie strategiczne bankiem102
7.Zarządzanie ryzykiem na rynku finansowym102
8.Zarządzanie aktywami i pasywami banku102
9.Produkty bankowości komercyjnej102
10.Produkty bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej102
11.Rynek bankowy w krajach UE51
12.Dywersyfikacja rynku bankowego51
13.Komunikacja w relacji bank - klient51
14.Bankowość alternatywna51
15.Marketing bankowy51
16.Cyfryzacja rynku bankowego51
17.Inwestycje i doradztwo finansowe51
18.Cyberbezpieczeństwo51
 19.Zarządzanie relacjami z interesariuszami51
 20.Nadzór i audyt bankowy51
21.Klient na rynku usług bankowych51
22.Systemy bankowe na świecie51
  RAZEM16032

 

 

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych ośrodków naukowych, jak również praktycy rynkowi (m.in. menedżerowie i specjalności z sektora bankowego), posiadający odpowiednie kompetencje w działalności szkoleniowej na rzecz praktyki biznesowej.


Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o kierunku Automatyka i robotyka oraz  o kierunku Informatyka, a także Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o kierunku Rachunkowość. W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”, która została opublikowana przez PWN. Ukończył wiele kursów specjalistycznych, m.in. dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz akredytację z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu jako ekspert w programach pomocowych PHARE 2001 dla Programu Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych. Posiada kwalifikację biegłego rewidenta.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje członka zarządu oraz członka rady nadzorczej wielu spółek, m.in. TBS „Złocień” Sp. z o.o, Altair Sp. z o.o., Z. Ch. Alwernia S.A., KK Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A., PoolRest S.A. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Krakowie. Członek European Accounting Association (EAA) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2004 roku odznaczony Krzyżem Zasługi. W latach 2005-2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W 2014 roku obronił habilitację.

Obecnie profesor nadzwyczajny i Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PKP PLK oraz członka Rady Nadzorczej Banku PKO BP. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz rynków kapitałowych.


Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska jest Kierownikiem Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów UEK oraz wykładowcą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Prowadziła też wykłady w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych, w tym w Wielkiej Brytanii i USA. Jest członkiem zarządu European Association of University Teachers in Banking and Finance oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego „Bezpiecznego banku” – pisma Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i strategicznych na rynku bankowym. Pod jej redakcją powstało w ostatnim czasie kilka monografii autorstwa pracowników Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz zewnętrznych ekspertów: „Bank na rynku finansowym”, „Małe banki w świetle pokryzysowych regulacji”, „Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim” (z prof. L. Kurklińskim), „Europejski rynek usług bankowych” (z dr M. Folwarskim) i „Institutional Diversity in Banking” - Palgrave Macmillan 2017.


Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny, wieloletni były dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi , technik negocjacji i psychologii biznesu. Ma wielkie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu akademickich ośrodkach zagranicznych, m.in. w USA,  Meksyku, Indiach, Nepalu, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych i radiowych, komentator bieżących wydarzeń społecznych.  Opublikował osiem książek i ponad sto  artykułów z zakresu relacji międzyludzkich .


Prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski

Mateusz Folwarski jest profesorem w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od kilku lat współpracuje naukowo z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staż naukowy w Lwowskim Instytucie Bankowości (działającym przy Banku Centralnym Ukrainy) oraz wiodącej firmie badającej rynek wynagrodzeń Sedlak&Sedlak. Uczestnik licznych projektów dotyczących współpracy nauki z biznesem, m.in. ewaluacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dla Ministerstwa Rozwoju), modelu finansowych transakcji trójstronnych (dla sektora SKOK). Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. finansów i rynku bankowego. Członek komitetu monitorującego program Santander na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu systemów wynagrodzeń kadr zarządzających, innowacyjnych produktów bankowych oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Opiekun Koła Naukowego Bankowości działającego przy Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sprawuje opiekę organizacyjną nad studiami podyplomowymi.


Prof. UEK dr hab. Tomasz Jedynak

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość tej samej uczelni. Od 2009 r. Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UEK Zarządzanie projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań. Uczestnik warsztatów NUS-Santander Doctorate Workshop on Advanced Financial Risk Management na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze w 2012 r. W 2015 r. obronił na Wydziale Finansów UEK pracę doktorską pt. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW SA  oraz została wyróżniona Nagrodą Rektora UEK. W 2016 r. odbył półroczny staż naukowo-badawczy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji za zakresu ekonomii i finansów, współautor dwóch podręczników akademickich. Wykonawca i współwykonawca kilkunastu projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu finansów, w tym w szczególności problematykę zarządzania ryzkiem i ubezpieczeń.

W przeszłości ściśle związany z praktyką gospodarczą jako pracownik biura maklerskiego oraz instytucji wyceniającej jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W ramach aktywności zawodowej zajmuje się świadczeniem usług w zakresie doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw. Od kilku lat zasiada w organach nadzorczych spółek kapitałowych.


Prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1996 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego. W 2004 r. na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie obroniła pracę doktorska nt. „Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego". W przeszłości związana z Emerging Polish Securities (gdzie pracowała na stanowisku analityka finansowego; 1998), Krakowską Fabryką Kabli (gdzie pełniła funkcję członka rady nadzorczej z ramienia KGHM Metale S.A.; 1998) oraz BUMAR-FABLOK S.A. i WF PZL-Sędziszów S.A (w których pełniła funkcję członka rad nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa; 2006-2008). W 2010 roku odbyła staż naukowy w National Chengchi University (Tajpej). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny finansów i bankowości (w tym współautorka podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, wydanie IV). Członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kadencji 2016-2020.


Prof. UJ, dr hab. Piotr Łasak

Absolwent kierunku „Finanse i bankowość” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2008 r. obronił rozprawę doktorską pt. Nadzór nad rynkiem bankowym w modelu instytucjonalnym i zintegrowanym – porównanie doświadczeń brytyjskich i polskich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się tematyką finansów międzynarodowych oraz funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych. Do jego szczególnych zainteresowań badawczych należy problematyka kryzysów finansowych, regulacji rynków finansowych oraz mechanizmy rozwoju systemu shadow banking. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych tej tematyce.


Łukasz Piechowiak

Doświadczony manager oraz ekspert fintech & digital lending. Prezes Zarządu Fundacji Lendtech, dyrektor działu analiz w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych oraz pomysłodawca E-commerce Fintech Connect. Współorganizator Kongresu Lendtech - największej konferencji branżowej dla fintech & lendtech w Polsce. W latach 2016-2021 redaktor naczelny serwisu Fintek.pl. Od 2020 roku redaktor naczelny Lendtech.pl. W latach 2013-2016 Główny ekonomista Bankier.pl. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych raportów, publikacji i podcastów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii finansowych w biznesie m.in. Digital Lending Talks, InsurTalks, Sfintechowani i EF Connect Talks.

.


 Dr Piotr Karaś

Adiunkt w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował z Amerykańską Agencją do spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID), The Urban Institute Washington, DC oraz Krakowskim Instytutem Nieruchomości, a także Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowie.
Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach pieniądza, polityki pieniężnej, bankowości centralnej a także sieci bezpieczeństwa finansowego. Opiekun Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii.

.


Dr Krzysztof Kil

Pracownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK, absolwent kierunków Finanse i rachunkowość (specjalność bankowość) oraz Gospodarka i administracja publiczna (specjalność audyt) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Komitetu Monitorującego Program Santander Universidades w UEK, członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E oraz sekretarz egzaminu ECB EFCB 3E. Zainteresowania naukowe pracownika obejmują instytucjonalne, prawne i ekonomiczne determinanty stabilności i bezpieczeństwa oraz efektywności banków, przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, bankowość spółdzielczą, sieć bezpieczeństwa finansowego, ochronę konsumenta usług bankowych w Europie oraz banki centralne jako podmioty polityki pieniężnej. Współautor podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, wydanie IV, 2017 rok.


Dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

Dr hab. Joanna Krasodomska jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  W 2006 r. uzyskała stopnień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse został jej nadany przez Radę Wydziału Finansów i Prawa UEK w 2015 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, European Accounting Association i International Association for Accounting Education & Research. Od 2016 roku działa także w ramach <IR> Academic Research Support Group, powołanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC).
Jej zainteresowania naukowe dotyczą rachunkowości bankowej i międzynarodowej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz polityki informacyjnej spółek, w tym w  szczególności sprawozdawczości zintegrowanej. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi wykłady z Rachunkowości, Rachunkowości bankowej, Rachunkowości międzynarodowej i Cost Accounting na różnych formach studiów.


Grzegorz Kwiatkowski

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze finansowym w zakresie zarządzania oddziałami banków, dystrybucją produktów, projektami HR (Bank Przemysłowo – Handlowy, Millenium Bank, Santander Bank Polska, oraz Bank Gospodarstwa Krajowego).

Jako dyrektor regionu w Santander Bank Polska odpowiadał między innymi za fuzję oddziałów banku po połączeniu z Kredyt Bankiem na terenie Małopolski. Będąc dyrektorem rozwoju i szkoleń w Banku Santander a następnie w Banku Gospodarstwa Krajowego współuczestniczył w skutecznym przeprowadzeniu projektu transformacji kulturowej. Jest certyfikowanym facylitatorem, posiada szereg ukończonych kursów z zakresu przywództwa, programów rozwojowych, oraz realizacji i wdrażania projektów biznesowych i HR.


Piotr Maicki

Prawnik i ekonomista, pracownik Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego w obszarze technologicznych innowacji finansowych, ekspert Instytutu Sztucznej Inteligencji AI Polska, Instytutu Allerhanda oraz Instytutu Wolności, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zainteresowania naukowe to innowacje finansowe (FinTech, blockchain, AI), transformacja cyfrowa, przedsiębiorczość technologiczna.

.


Dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UEK

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw UEK w Krakowie. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu analizy płynności finansowej, zadłużenia i rentowności przedsiębiorstw, zagrożenia kontynuacji działalności, rachunku przepływów pieniężnych. Autor książki „Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”.
Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych między innymi z: „Zarządzania finansami przedsiębiorstw”, „Analizy ekonomicznej”, „Analizy sprawozdań finansowych”, „Zarządzania kapitałem obrotowym”, „Zarządzania wartością przedsiębiorstwa”. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w zakresie szkoleń oraz studiów podyplomowych. Współpracuję również z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.


Dr Jan Pys

Jan Pys pracuje jako starszy specjalista w centrali banku ING w Amsterdamie, mając ponad dziesiecioletnie doświadczenie w bankowości, specjalizuje sie w regulacjach bankowych, międzynarodowych standardach rachunkowości, zarządzaniu ryzykiem oraz w instrumentach finansowych. Ukończył wydział Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a następnie pracując jako audytor dla firmy PricewaterhouseCoopers zdobył uprawnienia biegłego rewidenta brytyjskiego oraz edukacje z zakresu analizy finansowej – jest posiadaczem certyfikatu CFA (Charted Financial Analyst). Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

.


Dr Grzegorze Strupczewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ubezpieczeń cybernetycznych, rynku ubezpieczeń korporacyjnych, zarządzania ryzykiem. Wykładowca na uczelniach zagranicznych (Barcelona, Lizbona) oraz na kierunku Corporate Finance prowadzonym przez Wydział Finansów i Prawa UEK. Współtwórca i opiekun studiów podyplomowych “Ubezpieczenia gospodarcze”. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego KNF. Doświadczenie praktyczne zdobywał dzięki współpracy z kancelariami brokerskimi. Członek organizacji branżowych PRMIA, GARP, ERRN. Współpracownik Instytutu Kościuszki – organizatora Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC.


Dr Igor Styn

Od 1993 r. pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 1998 r. doktor nauk ekonomicznych, w tym od 2011 r. jako starszy wykładowca w Zakładzie Bankowości Katedry Finansów; aktualnie w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego.
Praktyka gospodarcza: doradztwo dla firm w zakresie analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, głównie w energetyce przemysłowej, doboru źródeł finansowania, wprowadzania controllingu operacyjnego; od stycznia 2017 r. Dyrektor Finansowy w MPL Services Sp. z o. o., spółce zależnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.
Aktualne zainteresowania badawcze:
koncentrują się na: analizie wartości inwestycji i wycenie przedsiębiorstw z sektora energetyki odnawialnej;
analizie wpływu wprowadzenia MSSF 9 na sytuację finansową banków; analizie sytuacji ekonomicznej małych instytucji finansowych; ekonomicznej analizie prawa, w szczególności analizie kosztów i korzyści z wprowadzenia aktów prawnych związanych z sektorem energetyki odnawialnej i budownictwa mieszkaniowego.
Obecnie prowadzi zajęcia z zarządzania ryzykiem finansowym i rachunkowości bankowej (w języku polskim) oraz z International Finance, International Finance II i International Finance III (w języku angielskim).


Dr Andrzej Walitza

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe, ukończone polsko-francuskie studia doktoranckie oraz studia zagraniczne w London Metropolitan University. 8-mio letni staż pracy w banku komercyjnym w segmencie Corporate Finance, kierowanie zespołem rynków finansowych oraz zarządzanie oddziałami bankowości korporacyjnej. Praca na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie usługowo-produkcyjnej. Świadczenie usług doradczych w segmencie MŚP w zakresie opracowania i wdrażania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji nierentownych obszarów oraz optymalizacji procesów.
Zainteresowania naukowe: efektywność sektora finansowego, skuteczność polityki makro i mikro ostrożnościowej, unia bankowa, bankowość spółdzielcza oraz rynek walutowy.

Warunki oraz sposób zaliczenia studiów

W toku studiów realizowanych będzie 22  przedmioty, w ramach których prezentowane będą treści teoretyczne oraz praktyczne, które będą przygotowywały do przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej i obejmuje materiał prezentowany podczas zajęć w danym semestrze. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie ustnej, który obejmuje całość zagadnień poruszanych w ramach studiów podyplomowych.

Warunkiem uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Bankowość ECB, jest obecność na zajęciach, a także uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów semestralnych oraz egzaminu końcowego.

Rekrutacja i opłaty

Planowany termin uruchomienia III edycji studiów to październik 2019 r. (warunek: minimum 15 słuchaczy).  W przypadku otrzymania mniej niż 15 zgłoszeń kolejna edycja planowana jest na marzec 2020.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Studiów Podyplomowych Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego, pokój 712A w Budynku Wydziału Finansów lub w sekretariacie Katedry pokój F408.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:
Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
z dopiskiem: Studia podyplomowe

Koszt studiów:

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)

Czesne za studia - 3.900 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)

Rachunek bankowy:

71 2490 0005 0000 4600 7476 6166
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
W tytule: Imię i nazwisko z dopiskiem „Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca”

Terminy wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2018/2019

Opłata rekrutacyjna - w kwocie 100 zł do dnia 8 października.

Płatność za studia realizowana w 2 ratach, po 50% - 1950 PLN:

- I rata do dnia 15 października,
- II rata do dnia 31 stycznia.

Zapisy i składanie dokumentów

Sekretariat Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój 408, pawilon F
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Sekretariat Studiów Podyplomowych Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój 712A, pawilon F
po uzgodnieniu mailowym 


Kierownik studiów i opieka naukowa:

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
email: uumiklas@cyf-kr.edu.pl oraz miklasze@uek.krakow.pl


Opieka organizacyjna:

Prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski
Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
tel. 534-977-770
email: mateusz.folwarski@uek.krakow.pl...

Dr Radosław Ciukaj
Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
email: ciukajr@uek.krakow.pl...