Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bankowość i finanse cyfrowe

Bankowość i finanse cyfrowe

Bankowość i finanse cyfrowe

Od roku akademickiego 2021/2022 Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego prowadzi tylko nadzór merytoryczny nad studiami. Kwestie organizacyjne prowadzone są w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Link do rekrutacji: https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/study/bankowosc-i-finanse-cyfrowe.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe „Bankowość i finanse cyfrowe” realizowane są przy Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra (nie tylko kierunków finansowych lub ekonomicznych), i które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności sektora FinTech, banków komercyjnych i spółdzielczych, instytucji kredytowych, instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego, firm outsourcingowych oraz pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia dedykowane są również osobom, chcącym podjąć pracę w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto, słuchaczami studiów mogą być osoby zainteresowane tematyką z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. W trakcie studiów słuchaczom przekazywana jest najbardziej aktualna wiedza na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych. W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminów oferowanych w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminów w ramach Systemu Standardów Zawodowych.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia wyłącznie w soboty, w dwóch blokach zajęciowych w godz. 9:00 – 13:00 oraz 14:00 – 18:00). W wyjątkowych sytuacjach zajęcia będą odbywały się w niedziele w godz. 09.00-13.00. Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza to 170 godzin dydaktycznych. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Program studiów

 Lp.Nazwa przedmiotuLiczba
godzin
Punkty ECTS
1.Klient cyfrowy: diagnozowanie potrzeb i efektywna komunikacja102
2.Pieniądz realny i cyfrowy102
3.Produkty i usługi sektora FinTech102
4.Innowacyjne modele i strategie biznesowe w bankowości102
5.Nowe technologie w bankowości102
6.Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym102
7.Zagrożenia cybernetyczne w bankowości102
8.Programy ESG i zmiany klimatyczne na rynku finansowym102
9.Sprawozdawczość bankowa102
10.Regulacje bankowe w UE102
11.Globalny rynek finansowy102
12.Mechanizmy i instytucje stabilizujące rynek bankowy102
13.Zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym102
14.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, prawnym i reputacji102
15.Zachowania etyczne i standardy profesjonalne w bankowości i finansach102
16.Challenger banki i BigTechy na rynku finansowym51
17.Ochrona konsumenta na rynku bankowym51
18.Współczesna polityka pieniężna51
19.Współczesna bankowość specjalistyczna51
  RAZEM17034

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych ośrodków naukowych, jak również praktycy rynkowi (m.in. menedżerowie i specjalności z sektora bankowego), posiadający odpowiednie kompetencje w działalności szkoleniowej na rzecz praktyki biznesowej.


Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska jest Kierownikiem Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego w Instytucie Finansów UEK oraz wykładowcą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Prowadziła też wykłady w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych, w tym w Wielkiej Brytanii i USA. Jest członkiem zarządu European Association of University Teachers in Banking and Finance oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego „Bezpiecznego banku” – pisma Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i strategicznych na rynku bankowym. Pod jej redakcją powstało w ostatnim czasie kilka monografii autorstwa pracowników Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz zewnętrznych ekspertów: „Bank na rynku finansowym”, „Małe banki w świetle pokryzysowych regulacji”, „Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim” (z prof. L. Kurklińskim), „Europejski rynek usług bankowych” (z dr M. Folwarskim) i „Institutional Diversity in Banking” - Palgrave Macmillan 2017.


Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o kierunku Automatyka i robotyka oraz  o kierunku Informatyka, a także Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o kierunku Rachunkowość. W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”, która została opublikowana przez PWN. Ukończył wiele kursów specjalistycznych, m.in. dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz akredytację z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu jako ekspert w programach pomocowych PHARE 2001 dla Programu Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych. Posiada kwalifikację biegłego rewidenta.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje członka zarządu oraz członka rady nadzorczej wielu spółek, m.in. TBS „Złocień” Sp. z o.o, Altair Sp. z o.o., Z. Ch. Alwernia S.A., KK Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A., PoolRest S.A. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Krakowie. Członek European Accounting Association (EAA) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2004 roku odznaczony Krzyżem Zasługi. W latach 2005-2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W 2014 roku obronił habilitację.

Obecnie profesor nadzwyczajny i Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PKP PLK oraz członka Rady Nadzorczej Banku PKO BP. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz rynków kapitałowych.


Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

W 1965 podjął studia na Wydziale Elektrycznym AGH, który ukończył (z wyróżnieniem) w 1971 r. – i od tego czasu pracuje na tym wydziale (który w międzyczasie wiele razy zmieniał nazwy, ale nie zmieniał swojej tożsamości). Zajmuje się głównie biocybernetyką i inżynierią biomedyczną, ale dużo publikował także w obszarze automatyki i robotyki, a także informatyki, a zwłaszcza sztucznej inteligencji. W sumie bilans publikacji jest pokaźny: napisał ponad 100 książek, opublikował ponad 1500 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych, a dodatkowo popularyzując wiedzę napisał ponad 1000 felietonów popularnonaukowych. Ma swoje stałe audycje w RMF Classic (dwa razy w tygodniu) oraz brał udział ponad 300 innych audycjach radiowych popularyzujących wiedzę. Prowadzi także blog popularnonaukowy, gdzie obecnie jest ponad 500 wpisów.

Bardzo angażował się w kształcenie kadr naukowych. Wypromował ponad 70 doktorów, recenzował ponad 300 innych doktoratów, ponad 160 habilitacji i ponad 150 wniosków profesorskich. Uczył studentów na AGH w pełnym wymiarze czasu pracy przez 47 lat, a ponadto wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym (ponad 30 lat), na Uniwersytecie Pedagogicznym, na kilku wydziałach UJ, na AWF, a nawet na Akademii Sztuk Pięknych.

Podczas pracy na AGH pełnił funkcje wicedyrektora instytutu, kierownika zakładu, kierownika katedry, kierownika studiów doktoranckich i (trzykrotnie) rektora.

Był na okres wielu kadencji wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a w przeszłości z ogólnopolskiego wyboru był członkiem KBN i Rady Nauki.

Członek wielu akademii krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (organizator i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce i wielu innych. Członek IEEE, SPIE, ACM, a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz 12 tytułów Doktora Honoris Causa różnych uczelni krajowych i zagranicznych.

Pełne i stale aktualizowane dane można znaleźć na stronie https://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/


Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny, wieloletni były dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi , technik negocjacji i psychologii biznesu. Ma wielkie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu akademickich ośrodkach zagranicznych, m.in. w USA,  Meksyku, Indiach, Nepalu, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych i radiowych, komentator bieżących wydarzeń społecznych.  Opublikował osiem książek i ponad sto  artykułów z zakresu relacji międzyludzkich .


Prof. UEK dr. hab. Jan Byrski

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych (2008), uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w 2018 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.


Prof. UEK dr. hab. Mateusz Folwarski

Mateusz Folwarski jest profesorem w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od kilku lat współpracuje naukowo z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staż naukowy w Lwowskim Instytucie Bankowości (działającym przy Banku Centralnym Ukrainy) oraz wiodącej firmie badającej rynek wynagrodzeń Sedlak&Sedlak. Uczestnik licznych projektów dotyczących współpracy nauki z biznesem, m.in. ewaluacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dla Ministerstwa Rozwoju), modelu finansowych transakcji trójstronnych (dla sektora SKOK). Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. finansów i rynku bankowego. Członek komitetu monitorującego program Santander na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu systemów wynagrodzeń kadr zarządzających, innowacyjnych produktów bankowych oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Opiekun Koła Naukowego Bankowości działającego przy Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sprawuje opiekę organizacyjną nad studiami podyplomowymi.


Prof. UEK dr hab. Tomasz Jedynak

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość tej samej uczelni. Od 2009 r. Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UEK Zarządzanie projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań. Uczestnik warsztatów NUS-Santander Doctorate Workshop on Advanced Financial Risk Management na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze w 2012 r. W 2015 r. obronił na Wydziale Finansów UEK pracę doktorską pt. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW SA  oraz została wyróżniona Nagrodą Rektora UEK. W 2016 r. odbył półroczny staż naukowo-badawczy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji za zakresu ekonomii i finansów, współautor dwóch podręczników akademickich. Wykonawca i współwykonawca kilkunastu projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu finansów, w tym w szczególności problematykę zarządzania ryzkiem i ubezpieczeń.

W przeszłości ściśle związany z praktyką gospodarczą jako pracownik biura maklerskiego oraz instytucji wyceniającej jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W ramach aktywności zawodowej zajmuje się świadczeniem usług w zakresie doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw. Od kilku lat zasiada w organach nadzorczych spółek kapitałowych.


Prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1996 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego. W 2004 r. na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie obroniła pracę doktorska nt. „Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego". W przeszłości związana z Emerging Polish Securities (gdzie pracowała na stanowisku analityka finansowego; 1998), Krakowską Fabryką Kabli (gdzie pełniła funkcję członka rady nadzorczej z ramienia KGHM Metale S.A.; 1998) oraz BUMAR-FABLOK S.A. i WF PZL-Sędziszów S.A (w których pełniła funkcję członka rad nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa; 2006-2008). W 2010 roku odbyła staż naukowy w National Chengchi University (Tajpej). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny finansów i bankowości (w tym współautorka podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, wydanie IV). Członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kadencji 2016-2020.

.


Łukasz Piechowiak

Doświadczony manager oraz ekspert fintech & digital lending. Prezes Zarządu Fundacji Lendtech, dyrektor działu analiz w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych oraz pomysłodawca E-commerce Fintech Connect. Współorganizator Kongresu Lendtech - największej konferencji branżowej dla fintech & lendtech w Polsce. W latach 2016-2021 redaktor naczelny serwisu Fintek.pl. Od 2020 roku redaktor naczelny Lendtech.pl. W latach 2013-2016 Główny ekonomista Bankier.pl. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych raportów, publikacji i podcastów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii finansowych w biznesie m.in. Digital Lending Talks, InsurTalks, Sfintechowani i EF Connect Talks.

.


Michał Pastuszak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach - Metody Ilościowe, Data Science oraz Ekonomia.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz tworzeniu produktów na rzecz wiodących firm sektora finansowego i IT. Obecnie odpowiedzialny za rozwój produktów wykorzystujących AI/ML w Synerise S.A., jednej z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych na świecie w dziedzinie sztucznej inteligencji i Big Data. Przez wiele lat związany z branżą finansową, jako trader instrumentów pochodnych w XTB DM S.A. Zdał wszystkie trzy egzaminy w ramach tytułu CFA, nadawanego przez przez CFA Institute, organizację zrzeszającą etycznych profesjonalistów z branży finansowej na całym świecie. Panelista, prelegent oraz moderator na wielu branżowych konferencjach i kongresach.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michal-pastuszak-cfa/

.


Mgr Łukasz Dudek

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finansów – specjalność Doradztwo Inwestycyjne. Posiadacz Licencji Maklera Papierów Wartościowych. Doświadczenie zdobywał na polskim rynku kapitałowym pracując czynnie jako makler w Biurze Maklerskim Pekao SA. Aktualnie pracownik Euroclear Bank SA/NV oddział w Krakowie na stanowisku Dyrektora Operacyjnego w dziale Obsługi Aktywów – Zdarzeń Korporacyjnych (Asset Servicing - Corporate Actions).

.

.

.


Mgr Bogusława Kus

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność rachunkowość. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym w zakresie księgowości, zarządzania projektami, HR, zarządzaniu operacyjnym i transformacji przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w The Institute of Banking, Dublin w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Aktualnie pracownik Euroclear Bank SA/NV oddział w Krakowie na stanowisku Dyrektora Operacyjnego.

.

.


Agnieszka Butor-Keler

Agnieszka Butor-Keler zdobywała doświadczenie w sektorze bankowym oraz doradztwie biznesowym, a następnie w organie nadzoru nad rynkiem finansowym. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Wykładała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwentka programów w zakresie FinTech i blockchain na Uniwersytecie w Hong Kongu. Autorka wielu publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu rynku finansowego, innowacji finansowych FinTech, rozwoju sztucznej inteligencji i narzędzi wspierających rozwój innowacji. Laureatka VII edycji Konkursu „Etyka w finansach”. Uczestniczka licznych konferencji z obszaru rynku finansowego.

..


Prof. UJ, dr hab. Piotr Łasak

Absolwent kierunku „Finanse i bankowość” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2008 r. obronił rozprawę doktorską pt. Nadzór nad rynkiem bankowym w modelu instytucjonalnym i zintegrowanym – porównanie doświadczeń brytyjskich i polskich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się tematyką finansów międzynarodowych oraz funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych. Do jego szczególnych zainteresowań badawczych należy problematyka kryzysów finansowych, regulacji rynków finansowych oraz mechanizmy rozwoju systemu shadow banking. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych tej tematyce.


 Dr Piotr Karaś

Adiunkt w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował z Amerykańską Agencją do spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID), The Urban Institute Washington, DC oraz Krakowskim Instytutem Nieruchomości, a także Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowie.
Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach pieniądza, polityki pieniężnej, bankowości centralnej a także sieci bezpieczeństwa finansowego. Opiekun Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii.

.


Dr Krzysztof Kil

Pracownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK, absolwent kierunków Finanse i rachunkowość (specjalność bankowość) oraz Gospodarka i administracja publiczna (specjalność audyt) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Komitetu Monitorującego Program Santander Universidades w UEK, członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E oraz sekretarz egzaminu ECB EFCB 3E. Zainteresowania naukowe pracownika obejmują instytucjonalne, prawne i ekonomiczne determinanty stabilności i bezpieczeństwa oraz efektywności banków, przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, bankowość spółdzielczą, sieć bezpieczeństwa finansowego, ochronę konsumenta usług bankowych w Europie oraz banki centralne jako podmioty polityki pieniężnej. Współautor podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, wydanie IV, 2017 rok.


Dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

Dr hab. Joanna Krasodomska jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  W 2006 r. uzyskała stopnień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse został jej nadany przez Radę Wydziału Finansów i Prawa UEK w 2015 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, European Accounting Association i International Association for Accounting Education & Research. Od 2016 roku działa także w ramach <IR> Academic Research Support Group, powołanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC).
Jej zainteresowania naukowe dotyczą rachunkowości bankowej i międzynarodowej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz polityki informacyjnej spółek, w tym w  szczególności sprawozdawczości zintegrowanej. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi wykłady z Rachunkowości, Rachunkowości bankowej, Rachunkowości międzynarodowej i Cost Accounting na różnych formach studiów.


Grzegorz Kwiatkowski

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze finansowym w zakresie zarządzania oddziałami banków, dystrybucją produktów, projektami HR (Bank Przemysłowo – Handlowy, Millenium Bank, Santander Bank Polska, oraz Bank Gospodarstwa Krajowego).

Jako dyrektor regionu w Santander Bank Polska odpowiadał między innymi za fuzję oddziałów banku po połączeniu z Kredyt Bankiem na terenie Małopolski. Będąc dyrektorem rozwoju i szkoleń w Banku Santander a następnie w Banku Gospodarstwa Krajowego współuczestniczył w skutecznym przeprowadzeniu projektu transformacji kulturowej. Jest certyfikowanym facylitatorem, posiada szereg ukończonych kursów z zakresu przywództwa, programów rozwojowych, oraz realizacji i wdrażania projektów biznesowych i HR.


Mgr Paweł Łukasik

Absolwent Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada drugi stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego o specjalizacji bankowej oraz dyplom trenera biznesu Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończone studium bankowości przy ZBP oraz certyfikat zarządzania projektami Agile Project Menagment. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze bankowym w pracy w zespołach treningowych i coachingowych oraz zespołach produktowych gdzie był odpowiedzialny za rozwój produktów dla przedsiębiorstw. Pracował w centralach takich banków jak: Deutsche Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Obecnie na stanowisku eksperckim odpowiedzialny za rozwój produktów dla sektora finansowego w Biurze Informacji Kredytowej S.A. reprezentującej sektor FinTech w Polsce.

.


Piotr Maicki

Prawnik i ekonomista, pracownik Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego w obszarze technologicznych innowacji finansowych, ekspert Instytutu Sztucznej Inteligencji AI Polska, Instytutu Allerhanda oraz Instytutu Wolności, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zainteresowania naukowe to innowacje finansowe (FinTech, blockchain, AI), transformacja cyfrowa, przedsiębiorczość technologiczna.

.


Dr Tomasz Maślanka

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw UEK w Krakowie. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu analizy płynności finansowej, zadłużenia i rentowności przedsiębiorstw, zagrożenia kontynuacji działalności, rachunku przepływów pieniężnych. Autor książki „Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”.
Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych między innymi z: „Zarządzania finansami przedsiębiorstw”, „Analizy ekonomicznej”, „Analizy sprawozdań finansowych”, „Zarządzania kapitałem obrotowym”, „Zarządzania wartością przedsiębiorstwa”. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w zakresie szkoleń oraz studiów podyplomowych. Współpracuję również z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.


Dr Jan Pys

Jan Pys pracuje jako starszy specjalista w centrali banku ING w Amsterdamie, mając ponad dziesiecioletnie doświadczenie w bankowości, specjalizuje sie w regulacjach bankowych, międzynarodowych standardach rachunkowości, zarządzaniu ryzykiem oraz w instrumentach finansowych. Ukończył wydział Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a następnie pracując jako audytor dla firmy PricewaterhouseCoopers zdobył uprawnienia biegłego rewidenta brytyjskiego oraz edukacje z zakresu analizy finansowej – jest posiadaczem certyfikatu CFA (Charted Financial Analyst).

.


Norbert Redkie

Founder, CEO; non-executive head chef Grupa Warszawa.
Jeden z najczęściej nagradzanych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia, pasjonat innowacyjnych technologii, znany warszawski restaurator i uczestnik biznesowo–naukowych konferencji na całym świecie. Absolwent Blockchain Strategy Programme na Uniwersytecie Oxford. Od lat fascynuje się innowacyjnymi technologiami, umiejętnie wdrażając je w zarządzane biznesy. Prowadzi wykłady z technologii blockchain m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Był wielokrotnie zapraszany do udziału w panelach dyskusyjnych i konferencjach na temat przyszłości technologii blockchain organizowanych przez takie instytucje jak Stanford University w USA, Narodowy Bank Polski czy Blockchain Center Vilnius na Litwie. Założył Grupę Warszawa – firmę efektywnie zarządzającą wieloma obiektami gastronomicznymi, takimi jak: Syreni Śpiew czy Warszawa Powiśle. Grupa Warszawa realizuje projekty dla największych światowych marek takich jak: Mercedes-Benz (projekt nagrodzony Golden Arrow), Philip Morris czy IKEA.
Zainteresowania naukowe to psychologia biznesu oraz podejmowanie ryzykownych decyzji na rynkach kapitałowych.


Dr Grzegorze Strupczewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ubezpieczeń cybernetycznych, rynku ubezpieczeń korporacyjnych, zarządzania ryzykiem. Wykładowca na uczelniach zagranicznych (Barcelona, Lizbona) oraz na kierunku Corporate Finance prowadzonym przez Wydział Finansów i Prawa UEK. Współtwórca i opiekun studiów podyplomowych “Ubezpieczenia gospodarcze”. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego KNF. Doświadczenie praktyczne zdobywał dzięki współpracy z kancelariami brokerskimi. Członek organizacji branżowych PRMIA, GARP, ERRN. Współpracownik Instytutu Kościuszki – organizatora Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC.

.


Dr Igor Styn

Od 1993 r. pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 1998 r. doktor nauk ekonomicznych, w tym od 2011 r. jako starszy wykładowca w Zakładzie Bankowości Katedry Finansów; aktualnie w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego.
Praktyka gospodarcza: doradztwo dla firm w zakresie analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, głównie w energetyce przemysłowej, doboru źródeł finansowania, wprowadzania controllingu operacyjnego; od stycznia 2017 r. Dyrektor Finansowy w MPL Services Sp. z o. o., spółce zależnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.
Aktualne zainteresowania badawcze:
koncentrują się na: analizie wartości inwestycji i wycenie przedsiębiorstw z sektora energetyki odnawialnej;
analizie wpływu wprowadzenia MSSF 9 na sytuację finansową banków; analizie sytuacji ekonomicznej małych instytucji finansowych; ekonomicznej analizie prawa, w szczególności analizie kosztów i korzyści z wprowadzenia aktów prawnych związanych z sektorem energetyki odnawialnej i budownictwa mieszkaniowego.
Obecnie prowadzi zajęcia z zarządzania ryzykiem finansowym i rachunkowości bankowej (w języku polskim) oraz z International Finance, International Finance II i International Finance III (w języku angielskim).


Dr Andrzej Walitza

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe, ukończone polsko-francuskie studia doktoranckie oraz studia zagraniczne w London Metropolitan University. 8-mio letni staż pracy w banku komercyjnym w segmencie Corporate Finance, kierowanie zespołem rynków finansowych oraz zarządzanie oddziałami bankowości korporacyjnej. Praca na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie usługowo-produkcyjnej. Świadczenie usług doradczych w segmencie MŚP w zakresie opracowania i wdrażania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji nierentownych obszarów oraz optymalizacji procesów.
Zainteresowania naukowe: efektywność sektora finansowego, skuteczność polityki makro i mikro ostrożnościowej, unia bankowa, bankowość spółdzielcza oraz rynek walutowy.