Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Doradca do spraw ochrony środowiska

Doradca do spraw ochrony środowiska

Doradca do spraw ochrony środowiska

Studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska” stanowią odpowiedź na potrzebę wykształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów rozumiejących zarówno procesy kształtujące środowisko przyrodnicze, jak i prawne, ekonomiczne oraz społeczne mechanizmy, które wpływają na postawy i działania administracji publicznej, przedsiębiorców oraz społeczeństwa, a dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wpisujące się w megatrendy związane ze zrównoważonym rozwojem i zielonym ładem gospodarczym. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska” przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej lub samorządowej, przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania ochroną środowiska. Doradca do spraw ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci studiów zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej. Osoby, które ukończą studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów spółek.  

Cel studiów

Szczególnym atutem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania jakością powietrza, gospodarowania odpadami oraz gospodarki wodnościekowej na poziomie administracji państwowej różnych szczebli, ze szczególnym skierowaniem oferty skierowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na których spoczywa realizacja zadań w tych obszarach, a także przedsiębiorców. Słuchacze pozyskają wiedzę na temat instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych stymulujących podejmowanie zadań związanych z ochroną środowiska w Polsce zgodnych ze standardami Unii Europejskiej. Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji w pracy związanej z zarządzaniem środowiskiem i jego ochroną oraz pogłębienie wiedzy w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarowania odpadami. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę o współczesnych zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego, a także o procesach i metodach stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Słuchacze zostaną zaznajomieni z systemami zarządzania środowiskiem oraz obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Absolwenci studiów będą posiadali szczególnie szeroką i specjalistyczną wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza, źródeł niskiej emisji, pomiarów zanieczyszczeń, oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzkie. Będą znali narzędzia i sposoby zmniejszenia niskiej emisji oraz będą potrafili je wdrażać na poziomie lokalnym.

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym. Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 h.   Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry. Zajęcia będą się odbywały w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz w piątki w godz. 16.30-20.30 lub niedziele w godz. 9.00-13.00. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na  stronie internetowej UEK.  

Lp. Liczba godzin Przedmiot ECTS
1. 10 Istota i założenia rozwoju zrównoważonego 2
2. 10 Polityka klimatyczna i jej narzędzia 2
3. 10 Prawne i administracyjne aspekty ochrony środowiska 2
4. 5 Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska 1
5. 5 Społeczne aspekty ochrony środowiska 1
6. 10 Ryzyko środowiskowe i odpowiedzialność w biznesie 2
7. 15 Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych (Case-study) 3
8. 20 Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii (Case-study) 4
9. 10 Efektywność energetyczna budynków (Case-study) 2
10. 15 Gospodarka wodno-ściekowa 3
11. 10 Gospodarka odpadami 2
12. 5 Analiza Cyklu Życia Produktu 1
13. 10 Źródła finansowania inwestycji proekologicznych 2
14. 10 Procedura przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska (Case-study) 2
15. 10 Nowoczesne technologie a ochrona środowiska w mieście 2
16. 10 Zarządzanie środowiskiem w gminie 2
17. 10 Rola i zadania audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego 2
18. 5 Informacja i przekaz społeczny w zakresie działań związanych z ochroną powietrza 1
Σ 180   360

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy rynkowi i przedstawiciele administracji publicznej, posiadający odpowiednie kompetencje w działalności szkoleniowo-doradczej.

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 18 przedmiotów wykładowych, w trakcie których prezentowane będą treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej.

Warunkiem zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie pisemnej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

REKRUTACJA TRWA DO 30.05.2023 r.  

Planowany termin uruchomienia studiów to październik 2023 r. (warunek: minimum 15 słuchaczy).

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Wymagane dokumenty:

Wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych można dokonać za pomocą formularza online.

Kontakt i zapisy

Sekretariat Katedry Finansów Rozwoju Zrównoważonego
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pokój: 408 pawilon F
Telefon: (012) 293-53-32
Fax: (012) 293-50-50
Email: golabekm@uek.krakow.pl
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 50 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)

Czesne za studia – 4 500 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)

  • Istnieje możliwość zapłaty w ratach.
  • Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w  Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia za studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
    • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
    • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana jest na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.
  • Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest przez słuchacza z konta indywidualnego.
  • W kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.

 

Rachunek bankowy

24 2490 0005 0000 4600 9636 6390 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

W tytule: „Imię i nazwisko. Doradca do spraw ochrony środowiska”

Dokumenty

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Zapisy i składanie dokumentów:

Sekretariat Katedry Finansów Rozwoju Zrównoważonego
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pokój: 408 pawilon F
Telefon: (012) 293-53-32
Fax: (012) 293-50-50
Email: golabekm@uek.krakow.pl
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

Kierownictwo i opieka organizacyjna:

Kierownik studiów

Dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK

Opieka naukowa

Dr hab. Piotr P. Małecki, prof. UEK

Opieka organizacyjna

Dr Agnieszka Mazurek-Czarnecka