Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia podyplomowe „Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Są adresowane głównie do osób pracujących w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.  Studia są dedykowane również osobom, które w przyszłości chcą pracować w takich działach. Mogą być również atrakcyjne dla absolwentów wydziałów ekonomicznych i  prawa.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi finansowo – księgowych niezbędnych do prowadzenia rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego, ich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych.

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 180. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-18.00 i/lub niedziele w godz. 9.00-15.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na  stronie internetowej UEK.

Lp.PrzedmiotLiczba godzin
1.Prawne aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego10
2.Dyscyplina finansów publicznych10
3.Planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego10
4.Polityka rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego10
5.Rachunkowość budżetowa - warsztaty15
6.Gospodarka finansowa samorządowych jednostek organizacyjnych10
7.Rachunkowość samorządowych jednostek budżetowych - warsztaty10
8.Rachunkowość samorządowych zakładów budżetowych - warsztaty10
9Sprawozdawczość budżetowa - warsztaty15
10.Sprawozdawczość finansowa - warsztaty15
11.Rozliczanie funduszy unijnych w rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego10
12.Kontrola i audyt wewnętrzny10
13.Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego10
14.Centralizacja i rozliczanie podatku VAT
w jednostkach samorządu terytorialnego - warsztaty
20
15.Jednolity plik kontrolny5
16.Kontrola podatkowa5
17.Systemy komputerowo-księgowe5
 Razem180

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy i eksperci (doświadczeni doradcy podatkowi, skarbnicy, główni księgowi, pracownicy RIO), posiadający odpowiednie kompetencje i bogate doświadczenie zawodowe.


Studia realizowane są we współpracy z Firmą  Centrum Wspierania Administracji SA. Każdy uczestnik studiów w ramach zajęć prowadzonych przez pracowników Firmy otrzymuje certyfikat. Firma jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym największych dostawców systemów IT dla sektora publicznego w Polsce. Przeprowadziła kilkaset konferencji, sympozjów i seminariów. Współpracuje przy tym z ministerstwami takimi jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy ich agendami jak Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi.


mgr Teresa Krawczyk

Wykładowca wyższych uczelni - Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości – współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych


Dr Piotr Sołtyk

Adiunkt w Katedrze Finansów Samorządowych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w obszarach: finanse, finanse samorządowe, audyt. Ukończył studia podyplomowe z zakresu kontroli i audytu.       W 2004 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją powołaną przez Ministra Finansów, uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Praktykujący audytor w sektorze finansów publicznych. Autor 78 publikacji naukowych i popularnonaukowych,     w tym 5 pozycje książkowe z dziedziny finansów samorządowych i audytu. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie. 


Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Zainteresowania naukowe Prof. dr hab. Krzysztofa Surówki dotyczą różnych nurtów finansów, stąd też jego dorobek naukowo-badawczy jest różnorodny. Większość jego prac dotyczy problematyki: finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz finansów samorządowych. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka w latach 2002 – 2012 był prodziekanem i dwukrotnie dziekanem Wydziału Finansów AE w Krakowie (obecnie UEK w Krakowie). Od 2012 roku (obecnie druga kadencja) jest Prorektorem ds. Kształcenia i Studentów UEK w Krakowie. Zajmuje się też współpracą z praktyką gospodarczą (jako członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, ekspert Komisji Finansów Publicznych, oraz Ministerstwa Zdrowia).

Od wielu lat uczestniczy w kształceniu kadry naukowej – w latach 2005–2017 był promotorem dziesięciu zakończonych przewodów doktorskich. Prof. dr hab. był wielokrotnie nagradzany zarówno za działalność naukową, jak i organizacyjną. Na opublikowany dorobek naukowy Prof. dr hab. Krzysztofa Surówki składa się ogółem ponad 100 pozycji. W opublikowanym dorobku naukowym znajdują się monografie, artykuły oraz podręczniki. Publikował w zagranicznych, ogólnopolskich a także lokalnych wydawnictwach naukowych. W dorobku naukowym autora znajdują się publikacje w języku angielskim i francuskim.


Dr Bartłomiej Wrona

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rozprawę nt. „Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako narzędzie podnoszenia efektywności ich gospodarowania”.

Przez wiele lat członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie. Wykładowca na kursach certyfikowanych w Stowarzyszeniu Księgowych dla głównych księgowych i samodzielnych księgowych oraz na studiach podyplomowych min. w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz Krakowskiej Szkole Biznesu. Obecnie adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od lat związany z praktyką zawodową w zakresie księgowości, obecnie Skarbnik – główny księgowy w urzędzie miasta.


mgr Agnieszka Oponowicz

Wieloletni pracownik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, zajmujący się m. in weryfikacją budżetów jst oraz sprawozdawczością. Od 2008 roku trener systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego "BeSTi@", trener systemu do zarządzania planami finansowymi „SJOBesti@”. Od paru lat również trener systemu do przekazywania aktów prawnych do publikacji w dziennikach urzędowych „Legislator” oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jst "Proton". Pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.  Członek kapituły konkursu „Przejrzysta strona BIP”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2011 r.). Wykładowca w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (2013-2014).


mgr Katarzyna Kursa

Absolwentka studiów wyższych na  wydziale ekonomii. Ukończone studia podyplomowe na specjalnościach: zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość zarządcza, controlling projektów, mechanizmy funkcjonowania strefy Euro oraz audyt wewnętrzny. Od 2001 roku zawodowo związana z samorządem terytorialnym w tym od 2009 do 2014 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej, od 2011 do 2014 roku Głównego Księgowego spółki komunalnej, od 2015 roku Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego budżetu.

Dodatkowo posiada certyfikat wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym przed Ministrem Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych.

Obecnie oprócz pełnienia funkcji Skarbnika Gminy, zasiada w dwóch radach nadzorczych spółki komunalnej w tym w jednej, jako przewodniczący rady. Dodatkowo związana z firmami audytorskimi wykonuje badania jednostek pod względem finansowym, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko rozumianych finansów publicznych.

W toku studiów realizowanych jest 17  przedmiotów, w ramach których prezentowane są treści teoretyczno-prawne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem zawodowym wykładowców.  Studia  kończą się egzaminem w formie testowej.

Egzamin końcowy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę testu  i obejmuje materiał z wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.

Świadectwo   ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Rekrutacja na semestr letni 2024 r. trwa do 15 lutego 2024 r.

Kryteria przyjęć:

  • uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
  • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów,
  • o uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

  • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz uzupełnienie formularza osobowego na irk,
  • wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł - w tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Studia podyplomowe. Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego”,
  • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy uzupełnić kartę zgłoszenia (plik do pobrania), (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wysłana zostanie informacja o uruchomieniu kierunku oraz pozostałe informacje, w tym harmonogramem zajęć.

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej poświęconej rekrutacji.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej studiów podyplomowych.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 100 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia).

Czesne za studia – 4 800 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK).

Dokumenty

Regulamin studiów podyplomowych UEK

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2019


Kto może uzyskać wsparcie? Jak wygląda procedura wnioskowania? Na co należy zwrócić uwagę?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) utworzony został ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane mogą być m.in.  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

O środki z  KFS ubiegać się może każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu pracownika korzystającego z programu KFS.

Wielkość przydzielonej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców może zostać sfinansowane do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Dokonuje się tego w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków.

Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę. Jeżeli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

Decyzja w zakresie wyboru instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin podejmowana jest samodzielnie przez pracodawcę.

Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KFS_2019_priorytety...

Informacje na temat studiów

Menadżer studiów

dr Marcin Surówka
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
e-mail: marcin.surowka@uek.krakow.pl
tel. 881 011 811

Dyrektor studiów

dr Katarzyna Stabryła-Chudzio
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
e-mail: rbwjst@uek.krakow.pl