Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rachunkowość i finanse – studia dwusemestralne

Rachunkowość i finanse – studia dwusemestralne

Rachunkowość i finanse – studia dwusemestralne

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza ekonomicznych i prawniczych zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę sektora prywatnego i publicznego, w szczególności jako radca prawny, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, audytu oraz pełniących funkcje kierownicze w działach finansowych podmiotów gospodarczych.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o MSR i MSSF, jak również zagadnień prawa podatkowego i wybranych elementów prawa.

Studia prowadzone przez Katedrę Finansów i Polityki Finansów na kierunku „Rachunkowość i Finanse” są doceniane przez Krajową Szkołę Skarbowości w Warszawie (wcześniej Centrum Edukacji Zawodowej), z którą współpraca pozwoliła wykształcić grono pracowników Ministerstwa Finansów oraz pracowników aparatu skarbowego z terenu całej Polski.

Prowadząc studia od 1998 r. wykształciliśmy nie tylko pracowników Resortu Finansów i innych podmiotów sektora publicznego, ale także biur rachunkowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby zatrudnione w działach finansowych podmiotów gospodarczych.

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 217. Zajęcia są zaplanowane w piątki w godz. 16.00-20.00 lub 20.45 oraz w soboty   w godz. 9.00-15.45 lub 9.00 – 17.00. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia odbywają się również w niedziele w godz. 9.00-15.45.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na   stronie internetowej UEK.

 1. Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza ekonomicznych i prawniczych zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę sektora prywatnego i publicznego, w szczególności jako radca prawny, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, audytu oraz pełniących funkcje kierownicze w działach finansowych podmiotów gospodarczych.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 1. Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o MSR i MSSF, jak również zagadnień prawa podatkowego i wybranych elementów prawa.

 1. Program studiów
Lp.ModułNazwa przedmiotuWymiar godzinPunkty ECTS
1.MODUŁ I - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWAElementy prawa cywilnego51
Prawo gospodarcze102
Elementy prawa pracy51
Prawo celne41
Prawo papierów wartościowych51
Międzynarodowe prawo podatkowe61
Zamówienia publiczne61
Razem Moduł I418
2.MODUŁ II - RACHUNKOWOŚĆRachunkowość finansowa283
Rachunek kosztów i wyników122
Rachunkowość podatkowa61
Rachunkowość zarządcza61
Rachunkowość budżetowa51
Sprawozdawczość finansowa jednostki61
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych61
Auditing51
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości61
Rachunkowość informatyczna102
Analiza finansowa102
Zarządzanie firmą61
Razem Moduł II10617
3.MODUŁ III - POLSKI SYSTEM PODATKOWYPolityka finansowa państwa204
Ordynacja podatkowa61
Podatek dochodowy od osób fizycznych103
Podatek dochodowy od osób prawnych61
Podatek od towarów i usług103
Podatek akcyzowy41
Podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych51
System ubezpieczeń społecznych51
Kontrola podatkowa, celno-skarbowa i postępowanie podatkowe41
Razem Moduł III7016
4.MODUŁ I - IIIRAZEM21741
 1. Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 217. Zajęcia są zaplanowane w piątki w godz. 16.00-20.00 lub 21.00 oraz w soboty  w godz. 9.00-15.45. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia odbywają się również w niedziele w godz. 9.00-15.45.

 1. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Każdy semestr studiów kończy się egzaminem pisemnym, mającym na celu weryfikację wiedzy uczestników z zakresu realizowanych treści poszczególnych przedmiotów prowadzonych w ramach danego modułu.

Po  ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Walorem studiów jest to, że zajęcia prowadzą zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak też praktycy z Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ dla studiów PODYPLOMOWYCH

Kierunek na którym prowadzone są studia podyplomowe Rachunkowość i finanse dwusemestralne
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi związany jest kierunek studiów Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: ekonomia i finanse
Profil studiów Ogólnoakademicki
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7
Poziom studiów Studia podyplomowe
Liczba semestrów 2
Symbol efektu uczenia się dla kierunku Opis efektów uczenia się Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się
Charakterystyki drugiego stopnia
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie:
RiF_W01 zasady prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy   P7S_WG P7S_WK  
RiF_W02 konstrukcje i zasady poboru danin publicznych, źródła prawa podatkowego w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz  procedury kontroli podatkowej P7S_WG  
RiF_W03 system rachunkowości,  rachunkowości finansowej, zarządczej, budżetowej i  podatkowej oraz metody sporządzania sprawozdań finansowych P7S_WG  
RiF_W04 zasady, narzędzia i cele polityki finansowej państwa w wymiarze krajowym i ponadnarodowym P7S_WG
RiF_W05 sposoby zarządzania finansami w działalności gospodarczej podmiotów publicznych i prywatnych P7S_WG  
RiF_W06 normy etyczne i moralne, które powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością i finansami oraz reguły i zasady wykonywania zawodu P7S_WK  
P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi:
RiF_U01 samodzielnie pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk ekonomiczno-finansowych z wykorzystaniem metod badawczych, a także zachodzące między nimi relacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów P7S_UW
RiF_U02 formułować i rozwiązywać konkretne problemy z zakresu finansów i rachunkowości oraz potrafi podejmować rozstrzygnięcia w zakresie polityki rachunkowości i jej stosowania w konkretnych jednostkach P7S_UW  
RiF_U03 prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu ukończonych studiów podyplomowych (finansów i rachunkowości) P7S_UW  
RiF_U04 komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także przygotowania wystąpienia publicznego, prowadzenia debaty P7S_UK
RiF_U05 współdziałać i pracować w grupie, a także jest w stanie przyjąć odpowiedzialność za pełnioną funkcję w grupie P7S_UO
RiF_U06 uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny rozwój i ukierunkowywać innych w zakresie finansów i rachunkowości P7S_UU
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów:
RiF_K01 do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych P7S_KK
RiF_K02 do oceny procesów/zjawisk zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości, w tym jest gotów do krytycznej oceny istniejących rozwiązań z tego zakresu P7S_KK
RiF_K03 do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej, realizuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także podejmuje działania na rzecz przestrzegania tych zasad P7S_KR
RiF_K04 do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, posiada inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych   P7S_KO
Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych:
 • RiF – kierunek studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse dwusemestralne
 • W – kategoria wiedzy
 • U – kategoria umiejętności
 • K – kategoria kompetencji społecznych
 • 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się
Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się:
 • P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
 • P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK
P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA):
 • P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia)
 • P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst)
P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI):
 • P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy)
 • P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się)
 • P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy)
 • P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się)
P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE):
 • P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście)
 • P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność)
 • P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa)
 • S1, S2, S3 i kolejne – numery danej kategorii efektu uczenia się w zakresie nauk społecznych

Studia uruchamiane są cyklicznie, w marcu i październiku każdego roku akademickiego.
Uczestnikami studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse” mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE - osoba prywatna ,
KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE - firma,
• Kserokopię dyplomu i oryginał dyplomu do wglądu,
• jedno zdjęcie legitymacyjne,
• dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł,
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Katedry Finansów i Polityki Finansowej, pokój 707 Pawilon F. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Katedra Finansów i Polityki Finansowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

z dopiskiem: Studia podyplomowe

Koszt studiów:

Opłata rekrutacyjna – 200 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)

Czesne za studia – 4900 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podejmujący naukę na studiach do roku od daty ukończenia studiów wyższych, otrzymują rabat w wysokości 10%

Rachunek bankowy:

Alior Bank: 20 2490 0005 0000 4600 1812 3158
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

W tytule: Imię i nazwisko „Studia podyplomowe – Kat. Finansów i Polityki Finansowej”

Zasady wnoszenia opłaty za studia podyplomowe dla osób,  które we własnym zakresie pokrywają koszty studiów

Wpłaty dokonuje się po złożeniu dokumentów i zapisie na studia podyplomowe na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Opłatę za studia można wpłacić w ratach w terminach:

RATASTUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM (WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK)STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM (LUTY / MARZEC)
Opłata rekrutacyjna 200 złwpłata przy składaniu dokumentów na studiawpłata przy składaniu dokumentów na studia
I rata (25% czesnego)wpłata do 20 wrześniawpłata do 20 lutego
II rata (25% czesnego)wpłata do 30 listopadawpłata do 30 kwietnia
III rata (25% czesnego)wpłata do 20 lutegowpłata do 20 września
IV rata (25% czesnego)wpłata do 30 kwietniawpłata do 30 listopada

Zasady wnoszenia opłaty za studia podyplomowe dla firm i instytucji opłacających czesne swoim pracownikom

Wpłaty dokonuje się po otrzymaniu faktury wystawionej na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe.

Opłatę za studia należy wpłacić w dwóch ratach w terminach:

RATASTUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM (WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK)STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM (LUTY / MARZEC)
Opłata rekrutacyjna 200 złwpłata przy składaniu dokumentów na studiawpłata przy składaniu dokumentów na studia
I rata (50% czesnego)wpłata do 20 wrześniawpłata do 20 lutego
II rata (50% czesnego)wpłata do 30 lutegowpłata do 30 września

UWAGA: w przypadku uczestników nowo przyjętych na
studia opłata dokonywana jest po zakończeniu procesu rekrutacji

Dodatkowe opłaty za złożenie pracy końcowej po terminie:

 • 300 zł – do jednego roku od ukończenia zajęć na studiach podyplomowych,
 • 400 zł – do dwóch lat od ukończenia zajęć,
 • 500 zł – do trzech lat i więcej.

Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Dokumenty:

Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Zapisy i składanie dokumentów

Sekretariat Katedry Finansów i Polityki Finansowej
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój 707, pawilon F

tel. 12 293 53 69
tel./fax 12 293 50 38
e-mail: kfin@uek.krakow.pl

Godziny pracy i bieżące komunikaty - zobacz tutaj

Karty zgłoszenia można dostarczyć osobiście do sekretariatu Katedry Finansów i Polityki Finansowej lub przesłać pocztą na podany adres z dopiskiem: Studia dwusemestralne

Dyrektor    studiów i opieka naukowa

dr Katarzyna Mikołajczyk

Katedra Finansów i Polityki Finansowej

Opieka organizacyjna

grupa SP KF RiF C (X 2021 – VII 2022)

dr Katarzyna Mikołajczyk
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
mikolajk@uek.krakow.pl 

dr Joanna Niżnik
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
niznikj@uek.krakow.pl

mgr Radosław Ślusarczyk
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
radoslaw.slusarczyk@uek.krakow.pl