Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rachunkowość i finanse – studia trzysemestralne

Rachunkowość i finanse – studia trzysemestralne

Rachunkowość i finanse – studia trzysemestralne

Trwa rekrutacja na semestr letni 2023/2024.
 

Celem studiów jest kształcenie od podstaw z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i wyników, rachunkowości podatkowej, budżetowej, zasad analizy sprawozdań finansowych i ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto, uczestnicy zapoznają się również z wybranymi zagadnieniami prawa w szczególności prawa podatkowego.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób pragnących zapoznać się z wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów, dla osób planujących podjąć pracę w działach księgowo – finansowych.

Koszt studiów:
.
6600 PLN
Forma studiów:
.

stacjonarne z możliwością uczestnictwa online
Liczba godzin:
.
290
Forma zaliczenia:
.
egzamin końcowy
Dyrektor studiów:
.

dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK
Sekretariat studiów:
.

mgr Katarzyna Michalska
12 293 53 69

 

Studia trwają trzy semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 290. Zajęcia są zaplanowane w piątki w godz. 16:45-21:00 oraz w soboty w godz. 8:45-15:45. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia odbywają się również w niedziele w godz. 8:45-15:45.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej UEK.

 1. Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób pragnących zapoznać się z wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów, dla osób planujących podjąć pracę w działach księgowo–finansowych.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 1. Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest kształcenie od podstaw z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i wyników, rachunkowości podatkowej, budżetowej, zasad analizy sprawozdań finansowych i ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto, uczestnicy zapoznają się również z wybranymi zagadnieniami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

 1. Program studiów
Lp.ModułNazwa przedmiotuWymiar godzinPunkty ECTS
1.MODUŁ I - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWAElementy prawa cywilnego51
Prawo gospodarcze102
Elementy prawa pracy51
Prawo celne41
Prawo papierów wartościowych51
Międzynarodowe prawo podatkowe61
Zamówienia publiczne82
Razem Moduł I439
2.MODUŁ II - RACHUNKOWOŚĆPodstawy rachunkowości153
Rachunkowość finansowa428
Rachunek kosztów i wyników203
Rachunkowość podatkowa81
Rachunkowość zarządcza102
Rachunkowość budżetowa61
Sprawozdawczość finansowa jednostki122
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych61
Auditing102
Książka przychodów i rozchodów41
Rachunkowość informatyczna102
Analiza finansowa152
Zarządzanie firmą61
Razem Moduł II16429
3.MODUŁ III - POLSKI SYSTEM PODATKOWYSystem finansowy i polityka finansowa państwa203
Ordynacja podatkowa82
Podatek dochodowy od osób fizycznych102
Podatek dochodowy od osób prawnych102
Podatek od towarów i usług122
Podatek akcyzowy41
Podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych51
Podstawy ekonomii51
System ubezpieczeń społecznych51
Kontrola podatkowa, celno-skarbowa i postępowanie podatkowe41
Razem Moduł III8316
4.MODUŁ I – IIIRAZEM29054
 1. Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia trwają trzy semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 290. Zajęcia są zaplanowane w piątki w godz. 16:45-21:00 oraz w soboty w godz. 8:45-15:45. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia odbywają się również w niedziele w godz. 8:45-15:45.

 1. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Każdy semestr studiów kończy się egzaminem pisemnym, mającym na celu weryfikację wiedzy uczestników z zakresu realizowanych treści poszczególnych przedmiotów prowadzonych w ramach danego modułu.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Walorem studiów jest to, że zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy - pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ dla studiów PODYPLOMOWYCH

Kierunek na którym prowadzone są studia podyplomowe Rachunkowość i finanse trzysemestralne
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi związany jest kierunek studiów Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: ekonomia i finanse
Profil studiów Ogólnoakademicki
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7
Poziom studiów Studia podyplomowe
Liczba semestrów 3
Symbol efektu uczenia się dla kierunku Opis efektów uczenia się Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się
Charakterystyki drugiego stopnia
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie:
RiF_W01 pojęcia i kategorie ekonomiczne oraz teorie naukowe, kierunki ich rozwoju i metodykę badań właściwą dla studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości P7S_WG  
RiF_W02 zasady prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy P7S_WG P7S_WK
RiF_W03 konstrukcje i zasady poboru danin publicznych, źródła prawa podatkowego w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz  procedury kontroli podatkowej P7S_WG  
RiF_W04 system rachunkowości,  rachunkowości finansowej, zarządczej, budżetowej i  podatkowej oraz zawartość informacyjną poszczególnych elementów sprawozdania finansowego P7S_WG  
RiF_W05 elementy i zasady funkcjonowania systemu finansowego, ma wiedzę o polityce finansowej państwa w wymiarze krajowym i ponadnarodowym P7S_WGS5
RiF_W06 zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz sposoby zarządzania finansami w działalności gospodarczej, w tym konstrukcję i interpretację wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa P7S_WG P7S_WK  
RiF_W07 normy etyczne i moralne, które powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością i finansami oraz reguły i zasady wykonywania zawodu P7S_WK  
P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi:
RiF_U01 samodzielnie pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk ekonomiczno-finansowych z wykorzystaniem metod badawczych, a także zachodzące między nimi relacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów P7S_UW
RiF_U02 formułować i rozwiązywać konkretne problemy z zakresu finansów i rachunkowości oraz potrafi podejmować rozstrzygnięcia w zakresie polityki rachunkowości i jej stosowania w konkretnych jednostkach P7S_UW  
RiF_U03 prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu ukończonych studiów podyplomowych (finansów i rachunkowości) P7S_UW  
RiF_U04 komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także przygotowania wystąpienia publicznego, prowadzenia debaty P7S_UK
RiF_U05 współdziałać i pracować w grupie, a także jest w stanie przyjąć odpowiedzialność za pełnioną funkcję w grupie P7S_UO
RiF_U06 uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny rozwój i ukierunkowywać innych w zakresie finansów i rachunkowości P7S_UU
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów:
RiF_K01 do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych P7S_KK
RiF_K02 do oceny procesów/zjawisk zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości, w tym jest gotów do krytycznej oceny istniejących rozwiązań z tego zakresu P7S_KK
RiF_K03 do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej, realizuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także podejmuje działania na rzecz przestrzegania tych zasad P7S_KR
RiF_K04 do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, posiada inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych   P7S_KO
 Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych:
 • RiF – kierunek studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse trzysemestralne
 • W – kategoria wiedzy
 • U – kategoria umiejętności
 • K – kategoria kompetencji społecznych
 • 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się
Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się:
 • P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
 • P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK
P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA):
 • P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia)
 • P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst)
P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI):
 • P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy)
 • P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się)
 • P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy)
 • P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się)
P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE):
 • P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście)
 • P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność)
 • P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa)
 • S1, S2, S3 i kolejne – numery danej kategorii efektu uczenia się w zakresie nauk społecznych

Trwa rekrutacja na semestr letni 2023/2024.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się dwa razy w roku akademickim:

 1. na semestr zimowy (zajęcia rozpoczynające się w połowie października)  - od 1 lutego
 2. na semestr letni (zajęcia rozpoczynające się w marcu) - od 1 grudnia

Uczestnikami studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse” mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE - osoba prywatna,
KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE - firma,
• Kserokopia dyplomu i oryginał dyplomu do wglądu,
• jedno zdjęcie legitymacyjne,
• dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł,
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Katedry Finansów i Polityki Finansowej, pokój 707 Pawilon F. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Katedra Finansów i Polityki Finansowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
z dopiskiem: Studia podyplomowe przy Katedrze Finansów i Polityki Finansowej, studia 3 sem.  

Dokumenty:

Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Całkowity koszt studiów wynosi 6800 złotych:

 • Opłata rekrutacyjna – 200 zł
 • Czesne za studia – 6 600 zł

Istnieje możliwość płatności ratalnej
 Ulga sponsoringowa dla pracodawcy możliwość odliczenia 150% kosztów studiów podyplomowych opłacanych dla pracowników od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym.
Pracodawca finansujący zatrudnionemu pracownikowi opłaty za studia podyplomowe może zaliczyć 100% poniesionych kosztów jako koszty uzyskania przychodów. Pracodawca może dodatkowo skorzystać z wprowadzonej w 2022 r. ulgi na sponsoring i odliczyć 50% poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozlicza więc 150 proc. poniesionego kosztu.
Odliczenia tych kosztów w ramach ulgi sponsoringowej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione. Podatnik korzystający z odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej w terminie złożenia zeznania podatkowego ma obowiązek złożyć informację, według ustalonego wzoru (PIT-CSR lub CIT-CSR), zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Więcej informacji:
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-sponsoring/

Zniżka dla pracodawców -przy zgłaszaniu więcej niż jednego uczestnika 10% rabatu dla drugiej osoby i kolejnych

Zniżka dla absolwentów UEK 10% rabatu dla każdego absolwenta UEK podejmującego naukę na studiach podyplomowych do jednego roku od ukończenia studiów

Rachunek bankowy studiów podyplomowych:
Alior Bank 20 2490 0005 0000 4600 1812 3158
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
W tytule: imię i nazwisko „Studia podyplomowe - Kat. Finansów i Polityki Finansowej studia 3 sem.”

Zasady wnoszenia opłaty za studia podyplomowe dla osób, które we własnym zakresie pokrywają koszty studiów

Opłatę za studia można wpłacić w 6 ratach w terminach:

RATA

 

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ

 W SEMESTRZE ZIMOWYM

(WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK)

 

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM

 (LUTY / MARZEC)

Opłata rekrutacyjna 200 złwpłata przy składaniu dokumentów na studia

wpłata przy składaniu dokumentów

na studia

I rata (20% czesnego)wpłata do 20 wrześniawpłata do 20 lutego
II rata (20% czesnego)wpłata do 30 listopadawpłata do 30 kwietnia
III rata (15% czesnego)wpłata do 20 lutegowpłata do 20 września
IV rata (15% czesnego)wpłata do 30 kwietniawpłata do 30 listopada
V rata (15 % czesnego)wpłata do 20 wrześniawpłata do 20 lutego
VI rata (15% czesnego)wpłata do 30 listopadawpłata do 30 kwietnia

UWAGA:
w przypadku słuchaczy nowo przyjętych na studia opłata dokonywana jest do 7 dni po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia .

Zasady wnoszenia opłaty za studia podyplomowe dla firm i instytucji opłacających czesne swoim pracownikom

Wpłaty dokonuje się po otrzymaniu faktury wystawionej na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe.

Opłatę za studia należy wpłacić w 3 ratach w terminach:

RATA

 

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ

 W SEMESTRZE ZIMOWYM

(WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK)

 

STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM

 (LUTY / MARZEC)

Opłata rekrutacyjna 200 złwpłata przy składaniu dokumentów na studia

wpłata przy składaniu dokumentów

na studia

I rata (40% czesnego)wpłata do 20 wrześniawpłata do 20 lutego
II rata (30% czesnego)wpłata do 20 lutegowpłata do 20 września
III rata (30% czesnego)wpłata do 20 wrześniawpłata do 20 lutego

UWAGA:
w przypadku słuchaczy nowo przyjętych na studia opłata dokonywana jest do 7 dni po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia .

Zapisy i składanie dokumentów

Sekretariat Katedry Finansów i Polityki Finansowej
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój 707, pawilon F

tel. 12 293 53 69

e-mail: katarzyna.michalska@uek.krakow.pl

Godziny pracy i bieżące komunikaty - zobacz tutaj

Dyrektor studiów i opieka naukowa

Dr hab.  Anna Moździerz, prof. UEK

Katedra Finansów i Polityki Finansowej

Opieka organizacyjna

grupa SP KF RiF B (X 2023– III 2025)
dr Barbara Grabińska
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
email: podyplomoweb@uek.krakow.pl

grupa SP KF RiF A (X 2022 – III 2024)
dr Katarzyna Mikołajczyk
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
email: mikolajk@uek.krakow.pl 

grupa SP KF RiF B (X 2021 - III 2023)
dr Barbara Grabińska
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
email: grabinsb@uek.krakow.pl 

grupy, które zakończyły wykłady do VI 2020
dr Radosław Ślusarczyk
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
email: radoslaw.slusarczyk@uek.krakow.pl 

grupa SP KF RiF D (X 2019 - II 2021)
dr Joanna Niżnik
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
email:niznikj@uek.krakow.pl