Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych

Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych

Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych” realizowane są przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nasz program adresowany jest głównie do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych oraz kandydatów do objęcia tych funkcji i stanowisk. Na studia zapraszamy również absolwentów wydziałów prawa, jak i wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i narzędzi finansowo – księgowych niezbędnych do prawidłowej oceny sytuacji majątkowej i finansowej wybranych podmiotów gospodarczych.

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznawania ewidencyjno-sprawozdawczych oraz podatkowych konsekwencji podejmowanych decyzji, jak i wykorzystania informacji z rachunkowości, finansów oraz prawa podatkowego w pracy zawodowej wykonywanej w ramach zawodów prawniczych.

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 180. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00  lub niedziele w godz. 9.00-17.00 oraz w wyjątkowych sytuacjach w piątki w godz. 16.30-20.30.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na  stronie internetowej UEK.

Lp.PrzedmiotIlość godzin
1.Rachunkowość jako język biznesu5
2.Polityka rachunkowości10
3.Czytanie i analiza bilansu - warsztaty10
4.Czytanie i analiza rachunku zysków i strat- warsztaty10
5.Czytanie i analiza rachunku przepływów pieniężnych-warsztaty10
6.Czytanie i analiza zestawienia zmian w kapitale własnym  - warsztaty5
7.Analiza informacji dodatkowej - warsztaty5
8.Rachunkowość w fuzjach i przejęciach15
9Podział jednostek a rachunkowość5
10.Rachunkowość w sytuacji upadłości i likwidacji jednostki10
11.Finansowanie działalności jednostki
i pozyskiwanie kapitału
5
12.Kalkulacje finansowe5
13.Zarządzanie kosztami10
14.Zarządzanie kapitałem obrotowym5
15.Podatek PIT - warsztaty10
16.Podatek CIT - warsztaty10
17.Podatek VAT – warsztaty15
18.Ceny transferowe - warsztaty10
19.Podatkowe aspekty przekształceń, fuzji i przejęć10
20.Optymalizacja podatkowa - warsztaty10
21.Systemy informatyczno - księgowe5
 Razem180

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy i eksperci (doświadczeni biegli rewidenci, doradcy podatkowi, dyrektorzy finansowi, główni księgowi), posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.


Dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Prezes Oddziału Terenowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Szacowanie utraty wartości aktywów w teorii i praktyce polskich spółek giełdowych”, która została wyróżniona publikacją w wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2017 roku obronił habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Członek European Accounting Association oraz International Association for Accounting Education and Research. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w księgowości. Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał liczne nagrody Rektora UEK. W latach 2013–2015 uczestnik międzynarodowego programu Deloitte Scholarschip. Przez wiele lat był zaangażowany w organizację i prowadzenie studiów podyplomowych oraz współpracę z Narodowym Bankiem Polski w ramach projektu edukacyjnego „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Jest współautorem książki pt. „Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany” wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, która wyróżniona została w VIII Konkursie na Najlepszą Publikację Ekonomiczną w kategorii księgowość i rachunkowość podczas X Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Poznaniu w 2014 roku.


Dr Danuta Krzywda

Starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości Finansowej w UEK w Krakowie, biegły rewident.

Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) dla kandydatów na głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów, biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia wiedzy. Wykładowca na szkoleniach w ramach obligatoryjnego doskonalenia wiedzy biegłych rewidentów, organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR).

Była członkiem: Rady Naukowej SKwP od 1995 do 2015, Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów nieprzerwanie od pierwszej do siódmej kadencji tj. od 2002 do 2016, Grupy Roboczej Rachunkowości Europejskiego Stowarzyszenia Ekspertów Księgowych (FEE) od 2001 do 2011, Komisji Programowej Miesięcznika Rachunkowość od 2011 do 2015, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) od 1998 do 2015, Zastępcą Prezesa KRBR w kadencjach 1998-2002 i 2011-2015. Była również członkiem Zarządu Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) w Krakowie od 1994 do 2007 oraz członkiem Zarządu Głównego SKwP od 2007 do 2011.

Jest członkiem International Association for Accounting Education and Research (IAAER), Była VP Executive Committee tej organizacji od 2013 do 2016.

Zajmuje się rachunkowością finansową, sprawozdawczością finansową i rewizją finansową.   Dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje około 160 prac opublikowanych w literaturze krajowej i zagranicznej, za które otrzymała liczne nagrody naukowe, w tym Certyfikat Najwyższej Jakości Międzynarodowej Agencji Wydawniczej ANBAR za wkład w badania naukowe i ogół wiedzy.

Brała aktywny udział w pracach nad projektem ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – jest współautorką Rozdziału 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

Posiada gruntowną znajomość teorii, regulacji prawnych, w tym międzynarodowych i doświadczenia praktyczne w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej


Dr Tomasz Maślanka

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw UEK w Krakowie. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu analizy płynności finansowej, zadłużenia i rentowności przedsiębiorstw, zagrożenia kontynuacji działalności, rachunku przepływów pieniężnych. Autor książki „Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych między innymi
z: „Zarządzania finansami przedsiębiorstw”, „Analizy ekonomicznej”, „Analizy sprawozdań finansowych”, „Zarządzania kapitałem obrotowym”, „Zarządzania wartością przedsiębiorstwa”. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w zakresie szkoleń oraz studiów podyplomowych. Współpracuję również z Państwową Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

 


Dr Witold Furman

Doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i  doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  

Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie oraz SKwP w Krakowie jako wykładowca. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  oraz był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Od 2015 r. 

Członek zarządu Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, od 2018 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, prezes zarządu Kancelaria Podatkowa Furman i Maternia Sp.z o.o. w Rzeszowie.


Dr Bartłomiej Wrona

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rozprawę nt. „Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako narzędzie podnoszenia efektywności ich gospodarowania”.

Przez wiele lat członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Krakowie. Wykładowca na kursach certyfikowanych w Stowarzyszeniu Księgowych dla głównych księgowych i samodzielnych księgowych oraz na studiach podyplomowych min.
w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz Krakowskiej Szkole Biznesu.

Obecnie adiunkt w Katedrze rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od lat związany z praktyką zawodową w zakresie księgowości, obecnie Skarbnik – główny księgowy w urzędzie miasta.

 


 Dr Katarzyna Łach                 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw Polsce”.

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych oraz ekspertyz. W pracy naukowej zajmuje się problematyką finansowania przedsiębiorstw, strukturą kapitału oraz behawioralnymi aspektami finansowania.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w krakowskim Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przez wiele lat była zaangażowana w organizację i prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Rachunkowość i Finanse w Krakowskiej Szkole Biznesu. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przy Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.
Wykładowca na różnych rodzajach szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Współpracuje również z Uniwersytetem Jagiellońskim.


 

W toku studiów realizowanych jest 21  przedmiotów, w ramach których prezentowane są treści teoretyczno-prawne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem zawodowym wykładowców. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej.

Egzamin końcowy

Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego również w formie testowej.
Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, a także pozytywne oceny z egzaminów semestralnych oraz egzaminu końcowego.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

REKRUTACJA TRWA DO 15.02 2023r. 

Planowany termin uruchomienia studiów to marzec 2023 r.  (warunek: minimum 18 słuchaczy).

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Rekrutacja

Zapisy na stronie:  https://irk.uek.krakow.pl/pl/offer/UEK_PODYPL_EFR_22_23Z/programme/EFR-RZ-KR/

Plan kampusu

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 50 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia).

Czesne za studia - 5 500 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK).

  • Istnieje możliwość zapłaty w ratach.
  • Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w  Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia za studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
    • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
    • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana jest na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.
  • Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest przez słuchacza z konta indywidualnego.
  • W kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.

Rachunek bankowy

80 2490 0005 0000 4600 2820 6392
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
W tytule: "Imię i nazwisko. Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych - [miasto odbywania studiów]”

Dokumenty

Regulamin studiów podyplomowych UEK

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Zapisy i składanie dokumentów

Informacje na stronie:  https://irk.uek.krakow.pl/pl/offer/UEK_PODYPL_EFR_22_23Z/ programme/EFR-RZ-KR/

Kierownik studiów

dr Dominika Choroś-Mrozowska
Katedra Ekonomii

Opieka organizacyjna

dr Dominika Choroś-Mrozowska
Katedra Ekonomii
tel. 506-087-728
e-mail: mrozowsd@uek.krakow.pl

dr Mariola Mamcarczyk
Katedra Ekonomii
e-mail:  mamcarcm@uek.krakow.pl