Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rachunkowość podmiotów leczniczych

Rachunkowość podmiotów leczniczych

Rachunkowość podmiotów leczniczych

Studia „Rachunkowość podmiotów leczniczych” są adresowane głównie do pracowników podmiotów leczniczych (szpitale, przychodnie) zajmujących się między innymi analizami finansowymi, budżetowaniem czy wycenami procedur medycznych.  Mogą być również interesujące dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, jak również osób zajmujących się nadzorem właścicielskim z poziomu urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych czy miast.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy, umiejętności oraz narzędzi niezbędnych do prowadzenia różnorodnych analiz ekonomicznych w podmiotach leczniczych

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę dotyczącą finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów leczniczych. Absolwent uzyska  praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia szczegółowych analiz i raportowania zarządczego w podmiotach leczniczych.

1. Adresaci studiów: Studia podyplomowe „Rachunkowość podmiotów leczniczych” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Są adresowane głównie do pracowników podmiotów leczniczych (szpitale, przychodnie) zajmujących się między innymi analizami finansowymi, budżetowaniem czy wycenami procedur medycznych.  Mogą być również interesujące dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, jak również osób zajmujących się nadzorem właścicielskim z poziomu urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych czy miast. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

2. Cel studiów podyplomowych:  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy, umiejętności oraz narzędzi niezbędnych do prowadzenia różnorodnych analiz ekonomicznych w podmiotach leczniczych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę dotyczącą finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów leczniczych. Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia szczegółowych analiz i raportowania zarządczego w podmiotach leczniczych.

3. Program studiów:

Lp. Przedmiot Ilość godzin Punkty ECTS
1. Rynek usług medycznych w Polsce 5 2
2. Regulacje prawne w zakresie finansowania i funkcjonowania  podmiotów leczniczych 10 2
3. Podatki w podmiotach leczniczych 10 3
4. Rachunkowość i sprawozdawczość podmiotów leczniczych 10 3
5. Metody analizy finansowej 10 3
6. Ocena projektów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych 10 3
7. Zarządzanie finansami podmiotu leczniczego - warsztaty 10 4
8. Audyt finansowy 10 3
9. Rachunek kosztów w podmiocie leczniczym – warsztaty 10 4
10. Rachunkowość zarządcza i controlling podmiotów leczniczych 10 3
11. Budżetowanie w podmiocie leczniczym – warsztaty 10 4
12. Prawo pracy w podmiotach leczniczych 10 3
13. Nadzór właścicielski nad podmiotami leczniczymi 5 2
14. Wycena procedur medycznych - warsztaty 10 4
15. Dokumentowanie oraz kodowanie świadczeń opieki zdrowotnej -warsztaty 10 3
16. Wycena podmiotu leczniczego 10 3
17. Dyscyplina finansów publicznych 5 2
18. Gra menedżerska/trening umiejętności menedżerskich – warsztaty 5 2
19. Restrukturyzacja podmiotów leczniczych 10 2
20. Psychologiczne i etyczne aspekty wykonywania zawodu analityka finansowego w podmiotach leczniczych 5 3
21. Systemy informatyczno-księgowe 5 2
SUMA: 180 60

  4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz w piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza - 180 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych - dwa semestry.

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 21 przedmiotów, na których  prezentowane będą treści teoretyczno-prawne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem zawodowym wykładowców. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie ustnej. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, a także pozytywne oceny z egzaminów semestralnych oraz egzaminu końcowego.

6. Efekty uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ dla studiów PODYPLOMOWYCH

Kierunek na którym prowadzone są studia podyplomowe Rachunkowość podmiotów leczniczych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi związany jest kierunek studiów Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: ekonomia i finanse
Profil studiów Ogólnoakademicki
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7
Poziom studiów Studia podyplomowe
Liczba semestrów 2

 

Symbol efektu uczenia się dla kierunku Opis efektów uczenia się Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się
Charakterystyki drugiego stopnia
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie:
RPL_W01 w pogłębionym stopniu system rachunkowości, rachunkowości finansowej, zarządczej, budżetowej i audytu finansowego. P7S_WG
RPL_W02 w oparciu o pogłębioną wiedzę szczegółową zasady oceny projektów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych oraz zasady wyceny podmiotu leczniczego. P7S_WG
RPL_W03 zasady prawa pracy, prawa podatkowego oraz dyscypliny finansów publicznych. P7S_WG
RPL_W04 kierunki zmian w systemie finansowym podmiotów leczniczych. P7S_WG
RPL_W05 zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce i zachodzące na nim procesy. P7S_WK
P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi:
RPL_U01 prawidłowo interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska ekonomiczno–finansowe, a także zachodzące między nimi relacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu rachunkowości. P7S_UW
RPL_U02 wykorzystywać pogłębioną wiedzę z zakresu finansów i dyscyplin pokrewnych, a także pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk ekonomiczno-finansowych, z wykorzystaniem stosowanych metod badawczych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. P7S_UW
RPL_U03 formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu rachunkowości podmiotów leczniczych, zarządzać środkami publicznymi, podejmować rozstrzygnięcia w tym zakresie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach. P7S_UW
RPL_U04 komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu rachunkowości podmiotów leczniczych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także przygotować wystąpienia publiczne oraz  zaawansowane opracowania pisemne w języku polskim lub obcym. P7S_UK
RPL_U05 uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny rozwój i ukierunkowywać innych w tym zakresie. P7S_UU
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów do:
RPL_K01 oceny procesów zachodzących w sektorze finansów publicznych, w tym do krytycznej oceny istniejących rozwiązań z zakresu rachunkowości i jej stosowania w podmiotach leczniczych. P7S_KK
RPL_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu finansów i rachunkowości, a także do korzystania z opinii ekspertów. P7S_KK
RPL_K03 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego (lokalnego, krajowego), a także inicjowania działań na rzecz interesu publicznego ponadto do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P7S_KO
RPL_K04 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów związanych z wykonywaniem zawodu w podmiotach leczniczych uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne. P7S_KR
RPL_K05 ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przestrzegania oraz rozwijania zasad etyki zawodowej przy świadomości obowiązujących norm moralnych. P7S_KR

  Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych:

 • RPL – kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość podmiotów leczniczych”
 • W – kategoria wiedzy
 • U – kategoria umiejętności
 • K – kategoria kompetencji społecznych
 • 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się:

 • P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
 • P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA):

 • P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia)
 • P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst)

P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI):

 • P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy)
 • P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się)
 • P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy)
 • P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się)

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE):

 • P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście)
 • P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność)
 • P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa)

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy i eksperci (m.in. menedżerowie i specjaliści z podmiotów leczniczych, doradcy podatkowi i radcowie prawni specjalizujący się w obsłudze podmiotów leczniczych), posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.

Wykładowcami na kierunku „Rachunkowość podmiotów leczniczych” są m.in.:


Prof. UEK, dr hab. Mariusz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o kierunku Automatyka i robotyka oraz  o kierunku Informatyka, a także Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o kierunku Rachunkowość. W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”, która została opublikowana przez PWN. Ukończył wiele kursów specjalistycznych, m.in. dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz akredytację z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu jako ekspert w programach pomocowych PHARE 2001 dla Programu Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych. Posiada kwalifikację biegłego rewidenta.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje członka zarządu oraz członka rady nadzorczej wielu spółek, m.in. TBS „Złocień” Sp. z o.o, Altair Sp. z o.o., Z. Ch. Alwernia S.A., KK Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A., PoolRest S.A. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Krakowie. Członek European Accounting Association (EAA) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2004 roku odznaczony Krzyżem Zasługi. W latach 2005-2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W 2014 roku obronił habilitację.

Obecnie profesor nadzwyczajny i dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PKP PLK oraz członka Rady Nadzorczej Banku PKO BP. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz rynków kapitałowych.


Mirosława Trojnacka

Główny Specjalista ds. Controllingu w Szpitalu Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,  absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz studiów podyplomowych na kierunku Controlling. Praktyk w zakresie rachunkowości zarządczej zoz , ekspert ds. rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych oraz budżetowania oraz analityk finansowy. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera zarządzanie i procesy prowadzące do poprawy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, dydaktyk oraz prelegent licznych konferencji i szkoleń. Aktualnie ekspert w powołanym przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie Zespole w celu opracowania zaleceń w  sprawie standardu rachunku kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej.

Audytuje szpitale na terenie całej Polski w zakresie zarządzania finansami oraz opracowuje  programy naprawcze. Świadczy doradztwo dla JST będących organami  założycielskimi podmiotów leczniczych  odpowiedzialnych  za ich wynik finansowy . Proponuje JST skuteczne rozwiązania zaradcze pozwalające odpowiednio wcześnie reagować na sygnały ostrzegawcze nie dopuszczające do straty finansowej podległych jednostek.

Aktualnie na swoim koncie posiada zakończony sukcesem udział w pracach nad uzyskaniem współczynnika korygującego zwiększającego finansowanie dla kardiologii w szpitalach klinicznych, ortopedii i chirurgii naczyniowej oraz w pracach nad korzystniejszym finansowo rozliczaniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla kardiochirurgii.


Dorota Gołąb-Bełtowicz

praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.


Dr hab. Konrad Grabiński

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Prezes Oddziału Terenowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Szacowanie utraty wartości aktywów w teorii i praktyce polskich spółek giełdowych”, która została wyróżniona publikacją w wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2017 roku obronił habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Członek European Accounting Association oraz International Association for Accounting Education and Research. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w księgowości. Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał liczne nagrody Rektora UEK. W latach 2013–2015 uczestnik międzynarodowego programu Deloitte Scholarschip. Przez wiele lat był zaangażowany w organizację i prowadzenie studiów podyplomowych oraz współpracę z Narodowym Bankiem Polski w ramach projektu edukacyjnego „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Jest współautorem książki pt. „Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany” wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, która wyróżniona została w VIII Konkursie na Najlepszą Publikację Ekonomiczną w kategorii księgowość i rachunkowość podczas X Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Poznaniu w 2014 roku.


Wojciech Haniszewski

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Lekarz Kontraktowy” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.


Dr Bogusław Kaczmarczyk

Współpracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Po ukończeniu studiów doktoranckich w roku 2015 r. jako stypendysta projektu „Doctus” Małopolski fundusz stypendialny, pod kierunkiem prof. Łukasza Popławskiego obronił pracę doktorską pt. „Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej”.

Specjalizuje się w problematyce: - wycen przedsiębiorstw w rozumieniu art. 55.1 K.C: w “ruchu”, likwidacji, upadłości, - wkładów do spółek prawa cywilnego i aportów do spółek prawa handlowego przy przekształceniach i fuzjach podmiotów gospodarczych, - znaków firmowych i znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie licencji, - wycen wartości rynkowej ryzyka na podstawie modelu VAR, - wycen opcyjnych związanych z modelami B-S wyceny opcji. Dr Bogusław Kaczmarczyk jest autorem kilkunastu publikacji związanych z nowymi metodami, technikami i narzędziami wycen przedsiębiorstw oraz autorem czterech (w tym trzech opublikowanych) nowych twierdzeń w dyscyplinie finanse.


Dr Tomasz Maślanka

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw UEK w Krakowie. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu analizy płynności finansowej, zadłużenia i rentowności przedsiębiorstw, zagrożenia kontynuacji działalności, rachunku przepływów pieniężnych. Autor książki „Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych między innymi z: „Zarządzania finansami przedsiębiorstw”, „Analizy ekonomicznej”, „Analizy sprawozdań finansowych”, „Zarządzania kapitałem obrotowym”, „Zarządzania wartością przedsiębiorstwa”. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w zakresie szkoleń oraz studiów podyplomowych. Współpracuję również z Państwową Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.


Dr Joanna Niżnik

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były pracownik Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; główne obszary zainteresowań naukowych: systemy zdrowotne i finansowanie ochrony zdrowia, zabezpieczenie społeczne w zakresie emerytur, autorka kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych np. W poszukiwaniu racjonalnego systemu ochrony zdrowia, Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, Wybrane aspekty kształtowania koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle polskich rozwiązań.


 Małgorzata Rzeszutek

Prezes zarządu Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. we Wrocławiu, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT, jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym .


Waldemar Stylo

Praktyk, menedżer ochrony zdrowia, obecnie dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, uprzednio główny analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Powołany przez Ministra Zdrowia jako ekspert do zespołu ds. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, konsultant i doradca w zakresie finansów szpitali, rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Współpracował również jako ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie badania rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w projekcie tworzenia polskiego systemu JGP. Brał aktywny udział jako członek grupy roboczej przy MZiOS w tworzeniu projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Przygotował dla Naczelnej Izby Lekarskiej kalkulacje kosztów procedur stomatologicznych, co pomogło skutecznie w walce z monopolem NFZ w UOKIK. Brał udział jako ekspert w Projekcie Unii Europejskiej “Health Financing and Management” In Ukraine. Zdobył doświadczenie zawodowe również jako Dyrektor Naczelny Szpitala w Myślenicach, Kierownik Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych oraz Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współautor podręczników na temat rachunku kosztów i zarządzania finansami w zakładach opieki zdrowotnej oraz publikacji dotyczących zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego MNoZ CM Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.


Adrianna Szuflicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz z zarządzania w ochronie zdrowia. W przebiegu swojej pracy zawodowej zajmuje się kompleksowym rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z którym również współpracowała w charakterze wykładowcy na szkoleniach „Jednorodne Grupy Pacjentów. Teoria a praktyka”. Ponadto interesuje się problematyką kodowania oraz rozliczania świadczeń w ujęciu prawidłowego i optymalnego uzyskiwania przychodów z NFZ. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zasad prawidłowego dokumentowania, kodowania oraz kontraktowania i rozliczania wykonanych usług. Współpracowała z największymi szpitalami w regionie kujawsko-pomorskim, aktualnie pełni funkcję Kierownika Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

W toku studiów realizowanych jest 21  przedmiotów, w ramach których prezentowane są treści teoretyczno-prawne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem zawodowym wykładowców. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej.

Egzamin końcowy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę ustną i obejmuje materiał z wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

REKRUTACJA TRWA DO 30.09. 2020 r. 

Planowany termin uruchomienia studiów to  październik  2020 r. 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Rekrutacja

Wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych można dokonać za pomocą formularza online.

Klauzula informacyjna dla słuchaczy.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Katedry Rachunkowości Finansowej, pokój 514 w Budynku Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa . Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Katedra  Rachunkowości Finansowej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków z dopiskiem: "Studia podyplomowe. Rachunkowość podmiotów leczniczych”

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 50 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia).

Czesne za studia - 5 500 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK).

 • Istnieje możliwość zapłaty w ratach.
 • Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia za studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie .
 • Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
  • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
  • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana jest na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.
 • Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest przez słuchacza z konta indywidualnego.
 • W kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.

Rachunek bankowy

80 2490 0005 0000 4600 2820 6392 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków W tytule: "Imię i nazwisko. Rachunkowość podmiotów leczniczych”

Dokumenty

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin studiów podyplomowych

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)


Kto może uzyskać wsparcie? Jak wygląda procedura wnioskowania?

Studia Podyplomowe prowadzone na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych PARP i mogą być dofinansowane w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Profil Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Bazie usług rozwojowych

Poziom dofinansowania usług mieści się w przedziale od  50%  do nawet  80%.

W aktualnej perspektywie finansowej ramach Regionalnych Programów Operacyjnych uruchomione zostały Podmiotowe Systemy Finansowania, które są dedykowane rozwojowi przedsiębiorców oraz pracowników.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania:

 • wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych);
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stąd też kwestie te oraz wymagania w tym zakresie  są uregulowane odmiennie w poszczególnych województwach (Wydział Finansów i Prawa prowadzi studia podyplomowe w różnych województwach). Szczegółowe informacje o dofinansowaniu w poszczególnych rejonach poniżej:

 


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2020


.O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zlokalizowali swoje przedsięwzięcia na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego przyznaje wsparcie ze środków Krajowego wymagania określone przynajmniej w jednym z poniżej wymienionych priorytetów ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS w roku 2020

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Po wykorzystaniu otrzymanego limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje o ewentualnej dostępności środków rezerwy KFS. Dofinansowanie ze środków rezerwy może być udzielone pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z poniżej wymienionych priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości: 1) do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; 2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców*, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytety_wydatkowania_KFS_w_2020_r.

https://kfs.pl/

Zapisy i składanie dokumentów

Sekretariat Katedry Rachunkowości Finansowej ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków pokój 514, pawilon F tel. 12 2935 646 tel./fax 12 2935 041 e-mail: podyplomowe@uek.krakow.pl poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00  

Kierownik studiów i opieka naukowa

dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK Katedra  Matematyki  

Opieka organizacyjna

dr  Katarzyna Stabryła-Chudzio Katedra Finansów i Polityki Finansowej tel: 668 034 648 mail: stabrylk@poczta.onet.pl