Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego

Studia podyplomowe „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego” realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowią odpowiedź na bieżące potrzeby szeroko rozumianego rynku paliwowo-energetycznego, na którym obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów i menedżerów, co wynika z dynamiki zmian w tym sektorze.

Proponowane studia podyplomowe są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych, rządowych i naukowo-badawczych, działających w sektorze paliwowo-energetycznym. Oferta studiów skierowana jest zarówno do menedżerów, jak i specjalistów, zatrudnionych w działach finansowych, zarządzania ryzkiem, analiz rynkowych, zarządzania portfelem, optymalizacji, zakupów i sprzedaży oraz badań i rozwoju.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy, umiejętności oraz narzędzi niezbędnych do sprawnego zarządzania w przedsiębiorstwach z sektora paliwowo-energetycznego.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę dotyczącą ekonomiczno-prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora paliwowo-energetycznego, która zwiększy świadomość działania złożonych procesów biznesowych. Absolwent uzyska umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia analiz (rynkowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych), budowania i weryfikacji narzędzi analitycznych, interpretacji danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

Patronat medialny nad studiami “Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego” sprawuje portal WysokieNapięcie.pl

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 170. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz sporadycznie w piątki w godz. 16.30-20.30 lub niedziele w godz. 9.00-13.00.

LpPrzedmiotLiczba godzin
1Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych10
2Zarządzanie finansami państwa5
3Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw energetycznych8
4Fuzje i przejęcia na rynku energii i paliw10
5Zarządzanie ryzykiem na rynku energii i paliw5
6Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa energetycznego10
7Audyt finansowy5
8Międzynarodowe standardy rachunkowości5
9Podatki na rynku paliw i energii5
10Rachunek kosztów w przemyśle energetycznym i paliwowym10
11Rynek energii elektrycznej8
12Rynek węgla kamiennego5
13Rynek węgla koksowego5
14Rynek polskiego ciepłownictwa5
15Polityka klimatyczna i czyste technologie energetyczne5
16Technologie gazowo-parowe2
17Rynek OZE i handel uprawnieniami do emisji CO25
18Energetyka jądrowa na świecie - szanse rozwoju w Polsce5
19Rynek gazu5
20Rynek mocy5
21Rynek przewozów towarowych5
22Budowa modeli optymalizacyjnych i oceny projektów inwestycyjnych na rynku paliw i energi (Excel/VBA)10
23Efektywność energetyczna i nowe technologie w energetyce10
24Zarządzanie projektami w energetyce10
25Zarządzanie majątkiem w elektrowni4
26Optymalizacja kosztów eksploatacji elektrowni4
27Detaliczny rynek energii4
SUMA 170

Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Finansów i Prawa składa się z doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktyków i ekspertów posiadający szerokie  kompetencje i  bogate doświadczenie zawodowe. Wykładowcami na kierunku "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego" są m.in.:


Mariusz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o kierunku Automatyka i robotyka oraz  o kierunku Informatyka, a także Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o kierunku Rachunkowość. W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”, która została opublikowana przez PWN. Ukończył wiele kursów specjalistycznych, m.in. dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz akredytację z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu jako ekspert w programach pomocowych PHARE 2001 dla Programu Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych. Posiada kwalifikację biegłego rewidenta.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje członka zarządu oraz członka rady nadzorczej wielu spółek, m.in. TBS „Złocień” Sp. z o.o, Altair Sp. z o.o., Z. Ch. Alwernia S.A., KK Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A., PoolRest S.A. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Krakowie. Członek European Accounting Association (EAA) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2004 roku odznaczony Krzyżem Zasługi. W latach 2005-2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W 2014 roku obronił habilitację.

Obecnie profesor nadzwyczajny i dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PKP PLK oraz członka Rady Nadzorczej Banku PKO BP. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz rynków kapitałowych.


 

Małgorzata Buraczewska

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Buraczewska, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego – LL.M. (Master of Laws) in International Commercial Law (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz podyplomowych studiów pn. Funkcjonowanie Rynku Energii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i seminariów z zakresu energetyki. Obecnie radca prawny Enea Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach, w przeszłości związana także z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: prawa energetycznego (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień regulacyjnych sektora energetycznego), prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego. Członek Rady Fundacji Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej. Posiada uprawnienia egzaminatora języka hiszpańskiego DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).


Łukasz Dudzik

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach o kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o kierunku Sieci komputerowe. Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie arkuszy kalkulacyjnych Excel, języka programowania VBA oraz budowy modeli optymalizacyjnych .

W branży energetycznej pracuje od 2002 roku, kolejno w Elektrowni Rybnik, spółce Energokrak Sp. z o.o. oraz Grupie EDF w Polsce, jako Koordynator ds. Systemowych. oraz Główny Specjalista ds. Optymalizacji. W ciągu swojej kariery zawodowej brał udział w projektach wdrożeniowych systemów operacyjnych i księgowych, m. in. SAP,  OZ system oraz NSL, z których prowadził liczne szkolenia dla pracowników. Od 2015 roku jest Głównym Specjalistą ds. Procesów Wsparcia w EDF Paliwa Sp. z o.o.


Michał Dunal

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki o kierunku Automatyka i Robotyka, a także studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiadacz certyfikatu PRINCE2®Foundation. Uczestnik Leithart Academy w Klagenfurcie w zakresie zarządzania projektami. Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.

W branży energetycznej pracował w latach 2011-2015 jako Kierownik Projektów. Dokonał wdrożeń takich instalacji jak: automatyczna linia do pobierania próbek węgla kamiennego w Elektrociepłowni Kraków (EDF), automatycznej linii do pobierania próbek węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów II (PAK), instalacji odpylania na zasobniku szczelinowym w Elektrowni Turów (PGE). Następnie pracował w roli kierownika projektów w branży spożywczej. Obecnie pracuje jako Dyrektor ds. Zarządzania i Finansów w jednej z grup energetycznych.


Patryk Dunal

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie o kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki o kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także studiów podyplomowych z zakresu Funkcjonowanie rynku energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor 12 publikacji naukowych w językach: angielskim, rosyjskim oraz polskim. Półfinalista na szczeblu ogólnopolskim prestiżowego konkursu Financial Challenger organizowanego przez Ernst&Young. Ukończył specjalistyczne kursy z zakresu zasad utrzymywania i kontroli zapasów paliw w przedsiębiorstwach oraz reguł handlu międzynarodowego. Posiada certyfikat PRINCE2® Foundation oraz CBA CIMA (ang. Chartered Institute of Management Accountatns).

W branży paliwowo-energetycznej pracuje od 2013 roku, początkowo jako laborant-stażysta w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, a następnie zatrudniony w spółce EDF Paliwa Sp. z o.o. i PGE Paliwa Sp. z o.o. jako Kierownik ds. Zarządzania Portfelem.

Wykładowca w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia ćwiczeniowe z rachunkowości zarządczej przygotowujące słuchaczy do egzaminu standaryzowanego CIMA, a także z przedmiotów: konsolidacja sprawozdań finansowych, analiza sprawozdań finansowych.


Witold Furman

Doradca podatkowy, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca.

Jest także adiunktem w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  oraz wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.


Tomasz Jachna

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ekspert w zakresie rachunkowości zarządczej, budżetowania i conrollingu, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa. Posiada wieloletnią praktykę w zarzadzaniu spółkami, zwłaszcza w obszarze finansowym.

Początki jego kariery zawodowej związane są z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, gdzie rozpoczynał pracę w 1987 r. jako pracownik naukowy. Był Dyrektorem Naczelnym krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej, Dyrektorem Finansowym Portu Lotniczego w Balicach, a także Członkiem Zarządu spółek: PBP Chemobudowa Kraków, Zakładów Metalurgicznych „Skawina” i „Emalia” Olkusz. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina”, a od 2009 r. był Członkiem Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Kopalni Soli „Wieliczka”. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego związane z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Jest wykładowcą Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Członkiem Rady Programowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest także współautorem licznych pozycji książkowych związanych
z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. ​


Marta Jarno

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Public Relations na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest związana z branżą węgla i koksu od 15 lat. Pracę rozpoczęła w firmie Polski Koks – zajmującej się międzynarodowym handlem węglem i koksem zajmując stanowiska od Specjalisty ds. Handlu do Dyrektora Działu Analiz Rynku. Obecnie jest koordynatorem ds. Analiz Rynkowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ma w dorobku wiele publikacji, również naukowych w zakresie rynku węgla i koksu oraz bierze czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych.


Marek Kulesa

Absolwent Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej.

Dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią – TOE (od rozpoczęcia działalności w 2003 roku).. Od 1999 wiceprezes, a w latach 2001 – 2005 prezes zarządu w jednej z polskich spółek konsultingowych. Członek TOE, PKEE. Przewodniczący Komitetu Rynki PKEE. Od grudnia 2010 roku Członek Zespołu ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce. Od lutego 2014 roku członek Zespołu doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki. Od lipca 2015 roku Członek Komitetu Odwoławczego ds. certyfikacji instalatorów OZE.

Autor oraz współautor ponad 180 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.


Bogusław Wacławik

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.


Dorota Warsińska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studiów ekonomicznych w Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg im Breisgau. Posiada certyfikaty EPEX Spot Trader, EEX Derivatives Market Trader przyznawany przez European Energy Exchange AG oraz Maklera Giełd Towarowych przyzwanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (wyróżniona za najwyższy wynik w sesji egzaminacyjnej w 2012 roku). Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania projektami (Irvine University), handlu gazem i zarządzania ryzykiem cenowym (Energy Delta Institute) oraz Lean Management. Zwycięzca prestiżowego konkursu studenckiego Grasz o Staż organizowanego przez PwC.

Pracę w branży paliwowej rozpoczęła w 2011 roku. Specjalizuje się w obrocie hurtowym gazem i energią elektryczną, które zdobyła na rynkach polskim i niemieckim. Doświadczenia zbierała w spółkach Vatenfall Heat Poland, PGNiG S.A. oraz Alpiq Energy SE. Od 2015 roku jest Kierownikiem ds. Rynku Gazu w EDF Polska, gdzie odpowiada za rozwój projektu sprzedaży gazu na polskim rynku.


Grzegorz Żebrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów doktoranckich o specjalności Zarządzanie i Marketing. Autor kilku artykułów z zakresu finansów. W trakcie ponad 20-letniej kariery zawodowej ukończył szereg szkoleń i kursów, takich jak ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kurs dla kandydatów na głównych księgowych, kurs dla doradców podatkowych, korporacyjnych uniwersytetów z zakresu zarządzania dla kadry zarządzającej. Wpisany do ministerialnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych, członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. W branży energetycznej pracuje od 1996 roku. Początkowo pracował na różnych stanowiskach w pionie finansów, zaczynając jako referent ds. ekonomicznych a kończąc na dyrektorze finansowym. W latach 2010-2014 odpowiedzialny był za regulacje i rynki ciepła w grupie EDF Polska. Od 2014 pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Handlowego EDF Polska Oddziału nr 1 w Krakowie.

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie ponad 20 przedmiotów wykładowych, w ramach których prezentowane będą treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Realizowane będą również warsztaty (laboratoria) komputerowe, w ramach których słuchacze zapoznają się z najnowszymi narzędziami wspomagającymi proces zarządzania w sektorze paliwowo-energetycznym. Każdy semestr kończy się egzaminem  w formie testowej.

Egzamin końcowy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę ustną i obejmuje materiał z wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

REKRUTACJA na edycję 2021/2022 trwa od 30.06.2021 – 31.10.2021 Rozpoczęcie studiów: listopad 2021.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Rekrutacja

 1. Uzupełnienie  formularza online do dnia 30.10.2021r.
 2. Złożenie kompletu dokumentów do dnia 05.11.2021r.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Katedry Rachunkowości Finansowej, pokój 514 w Budynku Wydziału Finansów i Prawa. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Katedra  Rachunkowości Finansowej Uniwersytet Ekonomiczny ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków z dopiskiem: "Studia podyplomowe. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego”

Opłaty

Koszt studiów:

Opłata rekrutacyjna - 50 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)

Czesne za studia - 6.500 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)

Termin płatności czesnego:

 • przy płatności jednorazowej:  05 listopad 2021r.
 • Istnieje możliwość płatności ratalnych. Cztery ratach po 2125 zł każda . Terminy płatności rat:  05 listopad, 31 grudzień, 20 marzec, 30 maj.
Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w  Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia za studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Płatności należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy::

80 2490 0005 0000 4600 2820 6392 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków

W tytule: "Imię i nazwisko. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego”

INFORMACJE DODATKOWE:
 • Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:
  • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
  • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana automatycznie na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.
 • Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest z osobistego rachunku bankowego słuchacza.
 • W kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuruchomienia studiów, jeżeli liczba słuchaczy nie przekroczy 15 osób.

Dokumenty

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie utworzenia studiów podyplomowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków(dalej: „Administrator”). 2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony DanychUEK:iod@uek.krakow.pl,tel. (12) 293 57 44. 3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych ze zorganizowaniem procesu rekrutacji i przeprowadzeniem studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse 4.Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe jest art. 13 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art.6 ust. 1 pkt c) RODO. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust. 1 pkt a)RODO). 5.Pana/Pani dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 6.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora oraz innym podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora i podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. zorganizowania procesu rekrutacji oraz przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse, a to: a. w przypadku nie przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe –przez okres niezbędny do zakończenia czynności administracyjnych związanych z procesem rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów a następnie zostaną zniszczone; b. w przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe –przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa, a następnie będą przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt b powyżej lub do dnia odwołania zgody. 8.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych-w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 9.W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.10.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie pól obowiązkowych w kwestionariuszu jest wymogiem ustawowym Jest Pani /Pan zobowiązana/-y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność Pani/ Pana uczestnictwa jako słuchacza studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse.

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)


Kto może uzyskać wsparcie? Jak wygląda procedura wnioskowania?

Studia Podyplomowe prowadzone na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych PARP i mogą być dofinansowane w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Profil Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Bazie usług rozwojowych

Poziom dofinansowania usług mieści się w przedziale od  50%  do nawet  80%.

W aktualnej perspektywie finansowej ramach Regionalnych Programów Operacyjnych uruchomione zostały Podmiotowe Systemy Finansowania, które są dedykowane rozwojowi przedsiębiorców oraz pracowników.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania:

·         wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców;

·         odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;

·         system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych);

·         system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stąd też kwestie te oraz wymagania w tym zakresie  są uregulowane odmiennie w poszczególnych województwach (Wydział Finansów i Prawa prowadzi studia podyplomowe w różnych województwach). Szczegółowe informacje o dofinansowaniu w poszczególnych rejonach poniżej:

·         województwo małopolskie

·         województwo podkarpackie

·         województwo lubelskie

·         województwo świętokrzyskie

·         województwo śląskie

·         województwo wielkopolskie

.


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2018


Kto może uzyskać wsparcie? Jak wygląda procedura wnioskowania? Na co należy zwrócić uwagę?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) utworzony został ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane mogą być m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

O środki z KFS ubiegać się może każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu pracownika korzystającego z programu KFS.

Wielkość przydzielonej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców może zostać sfinansowane do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Dokonuje się tego w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków.

Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę. Jeżeli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

Decyzja w zakresie wyboru instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin podejmowana jest samodzielnie przez pracodawcę.

Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2018 r.

Kontakt

dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut
tel: 727-626-943
e-mail: podyplomowe.zfpspe@uek.krakow.pl

Kierownik studiów

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
Katedra Rachunkowości Finansowej

Opieka naukowa

prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek
Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Opieka organizacyjna

dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut

dr inż. Patryk Dunal