Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 Katedra Rynków Finansowych prowadzi tylko nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi. Kwestie organizacyjne prowadzone są w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Link do rekrutacji: https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/study/zarzadzanie-ryzykiem-finansowym—online

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat systemu rejestracji. W razie pytań proszę o kontakt z menadżerem studiów podyplomowych w KSB p. Aliną Ławicką e- mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Zarządzanie ryzykiem finansowym- rekrutacja 2021 zostaje przedłużona – przyjmujemy zapisy!

Rozpoczęcie studiów marzec 2022


Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem finansowym” są oferowane przez Katedrę Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ich adresatami są w głównej mierze pracownicy instytucji finansowych (tj. banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych), spółek inwestycyjnych, izb rozliczeniowych, departamentów finansowych oraz działów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inwestorzy giełdowi.

Program studiów bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP®), a tym samym umożliwia przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i uzyskania tytułu Financial Risk Manager (FRM®), który jest powszechnie rozpoznawalny w branży finansowej i potwierdza wysokie kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym oraz wykształcenie praktycznych umiejętności samodzielnej analizy oraz konstrukcji modeli ryzyka finansowego, a także jego szacowania i prognozowania w oparciu o konkretne dane empiryczne.

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin dydaktycznych przewidzianych w ramach zajęć wynosi 180. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz niedziele w godz. 9.00-13.00. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej UEK. Dopuszcza się możliwość realizacji planu studiów w formule on-line lub formule hybrydowej.

Ramowy program studiów:

Lp.PrzedmiotLiczba godzinPunkty ECTS
I.Podstawy zarządzania ryzykiem3010
1.Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem93
2.Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie93
3.Standardy zarządzania ryzykiem62
4.Elementy teorii inwestowania62
II.Rynki i instrumenty finansowe3010
5.Rynki finansowe31
6.Instrumenty finansowe o stałym dochodzie93
7.Instrumenty finansowe o zmiennym dochodzie31
8.Podstawowe instrumenty pochodne62
9Wycena opcji i hedging93
III.Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem3010
10.Elementy teorii prawdopodobieństwa62
11.Metody symulacyjne (Monte Carlo, bootstrap)31
12.Elementy statystyki opisowej i matematycznej62
13.Jednorównaniowe modele ekonometryczne62
14.Analiza szeregów czasowych i prognozowanie93
IV.Zarządzanie ryzykiem rynkowym3010
15.Podstawy zarządzania ryzykiem rynkowym62
16.Zaawansowane metody pomiaru ryzyka rynkowego186
17.Walidacja modeli ryzyka62
V.Zarządzanie ryzykiem kredytowym 10
18.Podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym62
19.Scoring kredytowy124
20.Ryzyko portfela kredytowego124
VI.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności3010
21.Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym62
22.Pomiar ryzyka operacyjnego124
23.Ryzyko płynności124
SUMA:18060

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym oraz stosowania metod ilościowych w analizie danych finansowych, m. in.:

  • prof. dr hab. Jan Czekaj – Katedra Rynków Finansowych,
  • prof. UEK dr hab.Marcin Czupryna – Katedra Rynków Finansowych,
  • prof. UEK dr hab.Elżbieta Kubińska – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń,
  • dr Małgorzata Snarska – Katedra Rynków Finansowych.

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych jest 23 przedmiotów podzielonych na 6 bloków tematycznych. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę zadania problemowego rozwiązywanego samodzielnie i obejmuje materiał ze wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Planowany termin uruchomienia studiów to marzec 2022 (warunek: minimum 18 słuchaczy).

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 Katedra Rynków Finansowych prowadzi tylko nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi. Kwestie organizacyjne prowadzone są w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Link do rekrutacji: https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/study/zarzadzanie-ryzykiem-finansowym—online

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat systemu rejestracji. W razie pytań proszę o kontakt z menadżerem studiów podyplomowych w KSB p. Aliną Ławicką e- mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Zarządzanie ryzykiem finansowym- rekrutacja 2021 zostaje przedłużona – przyjmujemy zapisy!

Rozpoczęcie studiów marzec 2022

Menadżer studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat  systemu rejestracji. W razie pytań proszę o kontakt z menadżerem studiów podyplomowych w KSB p. Aliną Ławicką  e- mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Kierownik studiów

dr Paweł Oleksy
pok. 603 bud. F,
tel. 12 293-56-49
e-mail: pawel.oleksy@uek.krakow.pl